بررسی آزمایشگاهی تاثیر همزمان آب حاوی میکرو نانو حباب و فوق روان کننده بر مشخصات زمان گیرش و مقاومت فشاری ملات سیمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

10.22065/jsce.2019.169057.1769

چکیده

یکی از جدیدترین نوآوری های فناوری نانو استفاده از میکرو نانو حباب ها (میناب) به عنوان جایگزین آب در بتن می باشد. استفاده از میناب به عنوان جایگزین آب مصرفی در بتن می تواند در جهت بهبود یا تضعیف خصوصیات بتن سخت شده و بتن در حالت خمیری تاثیرگذار باشد. استفاده از فوق روان کننده ها می تواند نقش موثری در کاهش اثرات بعضا منفی میناب در خصوصیات بتن داشته باشد. در این پژوهش به منظور بررسی اثرات جایگزین میناب با آب در بتن در حضور درصدهای مختلف فوق روان کننده، تاثیر میناب بر زمان گیرش، جریان ملات سیمان و مقاومت فشاری ملات سیمان بررسی می گردد. بدین منظور تعداد 16 نمونه آزمایشگاهی سوزن ویکات، 48 نمونه آزمایشگاهی ملات فشاری سیمان و 16 نمونه جریان ملات سیمان به ترتیب به منظور بررسی زمان گیرش، مقاومت فشاری و جریان سیمان با درصد های مختلف فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر (0.5، 0.9 و 1.4) در حضور و عدم حضور میناب آزمایش شد. نتایج نشان داد که مقاومت فشاری ملات سیمان با میناب نسبت به آب در سنین 7 و 28 روز به ترتیب 16 و 7 درصد افزایش داشت. مقاومت فشاری ملات سیمان با میناب در حضور فوق روان کننده نسبت به ملات سیمان با آب در حضور فوق روان کننده در سنین 7 و 28 روز افزایش داشته است که بیشترین مقاومت در 0.5 درصد فوق روان کننده رخ داد که در سن 7 روز 21 درصد افزایش و در سن 28 روز 10 درصد افزایش داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Assessment of Using Micro-Non Air Bubble (MINAB) and Super-Plasticizer on Setting Time and Compressive Strength of Cement Mortar

نویسندگان [English]

  • Ali Torki 1
  • Seyed Fazlolah Saghravanib 1
  • Jalil Shafaei 2
1 Faculty of civil engineering, Shahrood University Of Technology
2 Assistant Professor, Shahrood University Of Technology
چکیده [English]

One of the latest innovations in nano-technology is the use of Micro-Nano Air Bubbles (MINAB) as a substitute for water in concrete. Using MINAB as a substitute for water used in concrete can be used to improve the properties of concrete. The use of super- Plasticizer can have an effective role in reducing negative effects MINAB on concrete properties. In this study, to investigate the effects of MINAB with water in concrete in the presence of different super- Plasticizer percentages, the effect of MINAB on the setting time, cement mortar flow and compressive strength of cement mortar is investigated. For this purpose, 16 samples of VICT needles, 48 samples of cement mortar and 16 samples of cement mortar flow were used to check the curing time, compressive strength and cement flow with different percentages of super- Plasticizer (0.5, 0.9 and 1.4) were tested in the presence and absence of MINAB. The results showed that the compressive strength of cement mortar with MINAB increased by 16 and 7%, relative to water at 7 and 28 days respectively. The compressive strength of cement mortar with MINAB has increased in presence of super- Plasticizer in comparison to cement mortar with water in presence of super- Plasticizer at the age of 7 and 28 days, with the highest resistance in 0.5% super- Plasticizer, which increased by 21% at 7 days and increased by 10% at the age of 28.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mortar Cement
  • Micro-Nano Air Bubble (MINAB)
  • Super-Plasticizer
  • Mortar Compressive Strength
  • setting time