بررسی رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی کمانش تاب نامتقارن مجهز به ستون همبند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

یکی از معایب اصلی قابهای مهاربندی کمانش تاب متداول امکان تشکیل طبقه نرم و تمرکز تسلیم و تغییر شکلهای پلاستیک جانبی بزرگ در برخی از طبقات قاب مهاربندی در زلزله های متوسط تا شدید میباشد. در این مقاله برای جلوگیری از تشکیل طبقه نرم در طبقات پایین ساختمان و تمرکز تسلیم و پلاستیسیته در چند طبقه، از ستون همبند (زیپر) در قاب مهاربندی شورون استفاده شده است. ستون همبند نیروی نامتوازن تولید شده در محل اتصال تیر و مهاربند را به طبقات بالاتر سازه انتقال داده و باعث تسلیم تمامی مهاربندها در ارتفاع سازه و جلوگیری از تمرکز تغییر شکلهای پلاستیک بزرگ در یک یا چند طبقه خاص از سازه می‌شود. بدین منظور مقایسه رفتار لرزه ای قاب‌های مهاربندی کمانش تاب نامتقارن با آرایش شورون دارای المان زیپر و مهاربندی کمانش تاب متقارن (مرسوم) در 4، 10 و 14 طبقه از طریق انجام تحلیل‌های تاریخچه زمانی در نرم‌افزار Opensees انجام گرفته است. نتایج تحلیلها نشان داد سیستم مهاربندی کمانش تاب نامتقارن دارای المان زیپر، توزیع دریفت و دریفت پسماند یکنواخت تری نسبت به سیستم مهاربندی کمانش تاب مرسوم دارد و احتمال تشکیل طبقه نرم در این سیستم به مراتب کمتر از سیستم مهاربندی کمانش تاب مرسوم بدون ستون همبند میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of seismic response of asymmetric buckling restrained braced frames equipped with zipper struts

نویسندگان [English]

  • Nader Hoveidae 1
  • Navid Ahmadi 2
1 Assistant professor, Faculty of Technology and Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

One of the most important deficiency of buckling restrained braced frames is the concentration of lateral drifts in some specific stories and the soft story mechanism, under moderate to severe earthquakes. In this paper, in order to prevent the development of soft story mechanism in buckling restrained braced frames, asymmetric configuration along with a zipper strut is proposed for chevron type ordinary buckling restrained braced frame.
The zipper strut connects the midpoints of beams at the brace intersections in all stories and carry the unbalanced axial force developed at the intersection. In addition, it causes the BRBs to uniformly yield over the height of structure. For this purpose, 4, 10, and 14 story buckling restrained braced frames were designed according to Iranian seismic code, and the nonlinear time history analyses were performed in Opensees, subsequently. The analysis results showed that the asymmetric buckling restrained braced frames possess more uniform lateral drift demands in comparison to ordinary symmetric buckling restrained braced frames, is less prone to the formation of soft story mechanism. The zipper elements were found to carry a significant axial forces during analyses, and were responsible for distribution of unbalanced forces among BRBs over the height of braced frames.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buckling restrained brace
  • zipper strut
  • time history analysis
  • peak drift
  • peak residual drift
[1] Watanabe, A., Hitomi, Y., Saeki, E., Wada, A., Fujimoto, M., (1988), “Properties of brace encased in buckling-restraining concrete and steel tube”, In Proceedings of 9th world conference on earthquake engineering, Vol. 4, pp. 719-724.
[2] Ma, N., Ou, J.P., Li, H., (2012), ” Experimental study of low-yield strength steel buckling restrained brace”, Proceedings of the 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24-28 September, Lisbon, Portugal.
[3] Black, C. J., Makris, N., and Aiken, I., (2002), “Component Testing, Stability Analysis and Characterization of Buckling-Restrained Unbonded Braces”, Pacific Earthquake Engineering Research (PEER) Center,Univ. of Calif., Berkeley, USA.
[4] Tremblay, R., Bolduc, P., Neville, R., DeVall, R., (2006), “Seismic testing and performance of buckling-restrained bracing systems”, Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 33, No. 2, pp. 183-198.
[5] Shakib, H., Safi, R., (2012), “Behavior evaluation of the eccentric buckling-restrained braced frames under the near-fault ground motions”, Proceedings of the 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24-28 September, Lisbon, Portugal.
[6] Prinz, G.S., Richards, P.W., (2012). “Seismic Performance of Buckling-Restrained Braced Frames with Eccentric Configurations”, Journal of Structural Engineering, Vol. 138, No. 3, pp. 345–353.
[7] Yang, C., Leon, R., DesRoches, R., (2007), “Design and behavior of zipper-braced frames”, Journal of Engineering Structures, Vol. 30, No. 4, pp. 1092-1100.
[8] Kim, J., Cho, C., Lee, K., Lee, C., (2008), “Design of Zipper Column in Inverted V Braced Steel Frames”, Proceedings of the 14th World Conference on Earthquake Engineering, 12-17 October, Beijing, China.
[9] Naeimi, S., Shahmari, A., Eimani Kalehsar, H., (2012), “Study of the behavior of zipper braced frames”, 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24-28 September, Lisbon, Portugal, pp. 1092-1100.
[10] Chou, C., Chen, Y., Chen, S., (2013), “Test and Computer Modeling of Steel Braces for Earthquake-Resistant Structures: Dual-Core Self-Centering Brace and Sandwiched Buckling-Restrained Brace”, 2nd International Conference on Advances in Computer Science and Engineering (CSE 2013), July 1-2, Los Angeles, CA, USA.
[11] Shen, J., Seker, O., Akbas, B., Seker, P., Momenzadeh, S. and Faytarouni, M., (2017), “Seismic performance of concentrically braced frames with and without brace buckling”, Engineering Structures, Vol. 141, No. (15 June 2017), pp. 461-481.
[12] Hoveidae, N., Tremblay, R., Rafezy, B., Davaran, A., (2015), “Numerical investigation of seismic behavior of short-core all-steel buckling restrained braces”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 114, pp. 89-99.
[13] Zahrai, S.M., Pirdavari, M., Momeni Farahani, H., (2012), “Evaluation of hysteretic of eccentrically braced frames with zipper-strut upgrade”. Journal of Constructional Steel Research, Vol. 83, pp. 10-20.
[14] Zarrineghbal, A., Ahmadizadeh, M., (2015), “Use of asymmetric buckling-restrained braces in zipper frames for improvement of peak and residual response”. 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering, 18-21 May, Tehran, Iran.
[15] Khatib, I., Mahin, S., Pister, K., (1988), “Seismic behavior of concentrically braced steel frames”. Berkely: Earthquake Engineering Research Cenrer, University of California, CA, USA.
[16] Mazzoni, S., McKenna, F., Scott, M.H., and Fenves, G.L. (2006). The Open System for Earthquake Engineering Simulation (OpenSEES), PEER, Univ. Calif., Berkeley, CA, (http://opensees.berkeley.edu).
[17] Applied Technology Council (ATC), (2010), “Methodology for Evaluating Seismic Collapes Safety of Arehetype Buildings” (ATC-63) Report, Redwood City, California, USA.
[18] Seismosoft, 2013, Seismomatch v2.1, A computer program for spectrum matching of earthquake records.