اثرشکل و میزان الیاف سیس نخل خرما بر مقاومت فشاری و کششی بتن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در این مقاله، تاثیر یک نوع الیاف گیاه موسوم به "سیس نخل خرما" که در منطقه بلوچستان ایران ( جنوب شرق کشور) به وفور یافت می شود، در بهبود خواص مکانیکی بتن ساد ( مقاومت فشاری و مقاومت کششی) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور و به کمک روش های آزمایشگاهی، نمونه هایی بتنی با سه شکل شکسته، برشی و ضایعاتی و درصدهای مختلف سیس نخل خرما ساخته شده و برروی این نمونه ها که به دو شکل مکعبی و استوانه ای و بر اساس استانداردهای ASTM انتخاب شده اند، خواص مکانیکی بتن معمولی اعم از مقاومت فشاری و کششی ارزیابی شده است. نتایج نشان داد که نمونه های بتنی با 2 درصد الیاف شکسته، 2 درصد الیاف برشی و 1 درصد الیاف ضایعاتی، مقاومت فشاری بیشتری نسبت به نمونه های شاهد داشته و مقاومت کششی نمونه های ساخته شده با 2 درصد الیاف شکسته از نمونه های شاهد بیشتر است. همچنین، بهترین شکل استفاده از الیاف، استفاده از آن در حالت شکسته بوده، میزان شکل پذیری بتن با افزایش درصد الیاف بیشتر شده و رفتار نمونه های بتنی با شکل و درصدهای مختلف، رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند.

کلمات کلیدی: بتن ساده، سیس نخل خرما، الیاف گیاهی، مقاومت فشاری، مقاومت کششی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Cis Palamfiber on the mechanical properties of Concrete

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassan Mirabimoghaddam
Faculty of Civil Engineering, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Abstract:
The use of fibers in concrete in order to improve concrete properties and mechanical behavior has started four decades ago and is growing. Fibers in concrete reduce the brittleness and provids ductile behavior of concrete. Fiber may be of plant species, artificial and metral which can improve mechanical properties of concrete under compressive load, tensile, flexural,shear, dynamic and hit, as well shrinkage and creep, resistance to freezing and thaw, abrasion and erosion and can create a uniformmaterial. In this research we have studied the impact of palm fiber so – called Cis which is abundant in Balouchistan on mechanical properties of concrete. For this purpose, we used ac laboratory method in which samples with varoous shapes and different percentages of palm fiber (CIS) have been made and different properties of concrete have been tested. The result showed that concrete made with broken fibers 2%, shear fiber 2%, waste fiber 1% has a comperssive strength greater than control sample and concrete with broken fiber 2% has higher tensile stergth than the control sample.
Keywords: Fiber concrete, Plant concrete, Tensile strength, Compressive strength.
Noorsaidi, M., (Corresponding author) .Comparison Study on Oil Palm Trunk and Oil Palm Fruit Bunch Fiber Reinforced Laterite Bricks. Department of Building, Faculty of Architecture, Planning and Surveying Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia University, Technology, MARA. Ramli, M., and Dawood, E, Th. Properties of High Strength Flowable Mortar Reinforced With Different Fibers. Department of Construction and Building, Technical College of Mosul, IRAQ School of Housing, Building and Planning, University Sains Malaysia

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Fiber concrete"
  • "Plant concrete"
  • "Tensile strength"
  • "Compressive strength"
  • " Cis"
[1]. Sheik Al-Abani said, Abdelouahed Kriker, Abderrahim Bali.)2008)  Effect Of curing and mix desin typs on performance of date palm fibrss reinforcement concret under hot dry environment, Ecole Nationale Polytechnique .
[2].Ethar Thanon D shareef,Mahyuddin B Ramli.(2009) “STUDY The effect of using palm fiber on the properties of high strength flowable mortar“34th conference on our word in concrete & structures:16/18
[3].Saman, H, M., Tahir, P, M., & Ahmad, Z. (2010)Oil Palm Trunk Fiber as a Bio-Waste Resource For Concrete Re-inforcement. Faculty of Forestry, University, Putra, Malaysia, 43400 Serdang, Selangor, Malaysia.
[4]Noorsaidi, M., (Corresponding author) .(2010)  Comparison Study on Oil Palm Trunk and Oil Palm Fruit Bunch Fiber Reinforced Laterite Bricks.  Department of Building, Faculty of Architecture, Planning and Surveying Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia University, Technology, MARA, Malaysia .
[5].Ramli, M., and Dawood, E, Th.(2011)  Properties of High Strength Flowable Mortar Reinforced With Different Fibers. Department of Construction and Building, Technical College of Mosul, IRAQ School of Housing, Building and Planning, University Sains Malaysia, MALAYSIA
[6].Ikumapayi C. Mayowa and Chinwuba, A.(2013) Effects of Oil Palm Fiber on the Compressive Strength of Mortar. Civil Engineering Department, Federal University of Technology.