بررسی آزمایشگاهی و عددی میراگر لوله‌ای جدید دوسطحی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سراج، تبریز، ایران

2 موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی سراج

10.22065/jsce.2019.171319.1780

چکیده

در این مطالعه به بررسی عددی و آزمایشگاهی میراگر لوله‌ای جدید تشکیل شده از سه حلقه پرداخته شده است. میراگر مورد بررسی از ترکیب سه حلقه‌ی فولادی تو در تو تشکیل شده است که قادر به اتلاف انرژی در دوسطح مختلف تحریک متفاوت می‌باشد. فیوز اول (حلقه‌ی بیرونی) در تحریکهای با دامنه‌ی کم و فیوز دوم ( حلقه‌های داخلی) در تحریکهای با دامنه‌ی زیاد انرژی ورودی را جذب می‌نماید. به این منظور مدلهای عددی با ساختار پیشنهادی برای میراگر لوله‌ای دوسطحی با تغییرات قطر و ضخامت در فیوز اول تحت بارگذاری‌ چرخه‌ای قرار گرفت و منحنی نیرو تغییرمکان برای مدل‌ها به دست آمد. نتایج نشان داد پیکربندی پیشنهادی به خوبی عملکرد دو سطحی میراگر را تامین می‌کند. افزایش سختی و نیروی قابل تحمل بعد از تاخیر تغییرمکانی باعث افزایش میزان جذب انرژی در سیکل‌های بالاتر شد. بررسی میرایی معادل محاسبه شده در مدلها نشان داد استفاده از فیوز دوم در تغییرمکان‌های زیاد موجب شده است که میرایی در بازه‌ی تغییرمکانی لازم بهبود یابد.
دو نمونه‌ی آزمایشگاهی منطبق بر مدل‌های عددی، ساخته شد و تحت بارگذاری چرخه‌ای با دامنه‌ی ثابت قرار گرفت. نتایج ثبت شده از آزمایش نشان داد هر دو نمونه بدون افت مقاومت توانستند تا تغییرمکان 10 برابر تغییرمکان تسلیم در 20 چرخه‌ی متوالی را تحمل کنند. همچنین تطابق مناسبی بین نتایج مدل‌های عددی آزمایشگاهی به دست آمد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental and numerical evaluation of new pipe damper with two-level performance

نویسندگان [English]

  • Elham Moaddab 1
  • Hossein Tizhoosh 2
1 Seraj Higher Education Institute, Tabriz, Iran
2 Seraj Higher education institue, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this paper, a new kind of ring damper composed of three rings is introduced and investigated numerically and experimentally. The proposed damper combined three steel ring damper in order to dissipate energy of two different level of predefined excitation such as moderate and severe one. first fuse (outer pipe) and second fuse (inner pipes) can absorb energy in moderate and severe earthquakes respectively. To evaluate the introduced damper, numerical finite element models are developed to clarify the effect of thickness and diameter variation of main fuse. Results of force- displacement curves obtained from cyclic loading confirmed the two level performance of models. Stiffness and fore increase have been observed after gap displacement
and improved the energy dissipation capacity after the predefined displacement gap. Also, damping ratio are calculated for all samples and results showed that equivalent damping ratio have been improved when main fuse was engaged.
Two experimental samples have been constructed based on numerical models details and examined under cyclic loading with constant displacement amplitudes. Defined force-displacement results of experiments showed that samples could tolerate more than 20 cycles of 10 times of yield displacement amplitude. Good agreement between numerical model and experimental samples results have been achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybrid Pipe damper
  • two level performance
  • Energy dissipation
  • damping
  • experimental