طراحی بر اساس عملکرد پلاستیک دیوار برشی فولادی در قاب بتن آرمه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

امروزه یکی از جدیدترین زمینۀ مطالعات در حوزۀ مهندسی سازه و زلزله، دستیابی به سیستم‌های سازه‌ای است که پس از وقوع زلزله به‌سرعت به وضعیت پیش از زلزله و خدمت‌رسانی بازگردد. دیوار برشی فولادی نازک در قاب بتن آرمه با داشتن قابلیت تعویض به‌عنوان عضو فدا شونده و یا فیوز، هنگام زلزله از سیستم باربر جانبی محافظت می‌نماید. در این مقاله با در نظر گرفتن رفتار دوگانه ناشی از اندرکنش بین قاب و دیوار، یک روش طرح پلاستیک مبتنی بر عملکرد در قاب خمشی بتن آرمه ویژه با دیوار برشی فولادی نازک ارائه‌شده است. این روش طراحی، روشی غیرتکراری، ساده و قابل برنامه نویسی بوده که توسط آن سازه تحت سطوح عملکرد هدف های مختلف، با دقت مناسب طراحی می شود. سطوح عملکرد هدف در این مقاله رفتار الاستیک در زلزله بهره برداری برای قابلیت استفاده بی وقفه، رفتار غیر الاستیک ورق و الاستیک قاب خمشی در زلزله سطح طراحی برای بازسازی سریع و رفتار غیر الاستیک کل سازه در زلزله حداکثر برای جلوگیری از فروریختگی است. برای این منظور، سه سازه کوتاه، متوسط و بلندمرتبه (6، 12 و 18 طبقه)، در ناحیه با لرزه خیزی بالا با این روش طرح‌شده و آنالیز دینامیکی غیرخطی، روی این سازه ها با استفاده از مدل نواری در نرم‌افزار OpenSees انجام‌شده است. نتایج با مقادیر آیین نامه ASCE7-10 و مقادیر پیشنهادی دیگر محققان مقایسه و تطبیق مناسبی مشاهده شد. بر اساس نتایج تحلیل مشخص شد، سازه‌های طرح‌شده در سه سطح خطر فرض شده، به سطوح عملکرد هدف رسیده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance-Based Plastic Design of Steel Plate Shear Walls in Reinforced Concrete Frame

نویسندگان [English]

  • Hamed Valizadeh 1
  • Majid Gholhaki 2
1 Ph.D. Student of Structural Engineering. Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Nowadays, one of the newest studies in the field of structure engineering and earthquake is the acquisition of systems that will quickly return to pre-earthquake and service after an earthquake. Thin steel plate shear walls in reinforced concrete frame with replaceable as a sacrificial member or fuse will protect the sidewall system during an earthquake. In this paper, a method performance-based plastic design in a reinforced concrete frame with a thin steel plate shear wall on the dual behavior caused by the interaction between the frame and the wall is presented. This design method is a non-repetitive, simple, and programmable method by which the structure is designed with the proper levels of performance for different purposes. Target Performance Levels In this paper, the elastic behavior in an service earthquake for uninterrupted usability, non-elastic behavior of the plate and elastic behavior of the bending frame in an earthquake design for quick reconstruction and non-elastic behavior of the total structure in a maximum earthquake to prevent collapse. For this purpose, three structures, short, medium and high (6, 12 and 18 storey), were designed In the high seismic region with this method. Nonlinear dynamic analysis is performed on these structures using the strip model in OpenSees software. Results were compared with the values of ASCE7-10 and other proposed values of the researchers, and a suitable matching was observed. Based on the results of the analysis, it was determined that the structures designed at three levels of assumed hazard have reached the target performance levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thin steel plate shear wall
  • Reinforced concrete frame
  • PBPD
  • Seismic design
  • Structural fuse system
[1] Shoeibi, S., Kafi, M. A., & Gholhaki, M. (2017). New performance-based seismic design method for structures with structural fuse system. Engineering Structures, 132, 745-760.
[2] Sabelli, R., Mahin, S., & Chang, C. (2003). Seismic demands on steel braced frame buildings with buckling-restrained braces. Engineering Structures, 25(5), 655-666.
[3] Malakoutian, M., Berman, J. W., & Dusicka, P. (2013). Seismic response evaluation of the linked column frame system. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 42(6), 795-814.
[4] Thorburn, L. J., Kulak, G. L., & Montgomery, C. J. (1983). Analysis and design of steel shear Wall system. Structural Engineering Rep. No. 107, Dept. of Civil Engineering, Univ. of Alberta, Alberta, Canada.
[5] Caccese, V., Elgaaly, M., & Chen, R. (1993). Experimental study of thin steel-plate shear walls under cyclic load. Journal of Structural Engineering, 119(2), 573-587.
[6] Driver, R. G., Kulak, G. L., Kennedy, D. L., & Elwi, A. E. (1998). Cyclic test of four-story steel plate shear wall. Journal of Structural Engineering, 124(2), 112-120.
[7] Elgaaly, M. (1998). Thin steel plate shear walls behavior and analysis. Thin-Walled Structures, 32(1), 151-180.
[8] Lubell, A. S., Prion, H. G., Ventura, C. E., & Rezai, M. (2000). Unstiffened steel plate shear wall performance under cyclic loading. Journal of Structural Engineering, 126(4), 453-460.
[9] Berman, J., & Bruneau, M. (2003). Plastic analysis and design of steel plate shear walls. Journal of Structural Engineering, 129(11), 1448-1456.
[10] Park, H. G., Kwack, J. H., Jeon, S. W., Kim, W. K., & Choi, I. R. (2007). Framed steel plate wall behavior under cyclic lateral loading. Journal of structural engineering, 133(3), 378-388.
[11] Choi, I. R., & Park, H. G. (2008). Ductility and energy dissipation capacity of shear-dominated steel plate walls. Journal of structural engineering, 134(9), 1495-1507.
[12] Berman, J. W. (2011). Seismic behavior of code designed steel plate shear walls. Engineering Structures, 33(1), 230-244.
[13] Zirakian, T., & Zhang, J. (2015). Buckling and yielding behavior of unstiffened slender, moderate, and stocky low yield point steel plates. Thin-Walled Structures, 88, 105-118.
[14] Wang, M., & Yang, W. (2018). Equivalent constitutive model of steel plate shear wall structures. Thin-Walled Structures, 124, 415-429.
[15] Baldelli, J. A. (1983). Steel shear walls for existing buildings. ENGINEERING JOURNAL-AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION INC, 20(2), 70-77.
[16] AISC, A. A. (2010). 341-10,“Seismic provisions for structural steel buildings”, Chicago (IL): American Institute of Steel Construction.
[17] CSA, C. (2001). CSA S16-01. Limit States Design of Steel Structures, Canadian Standards Association, Willowdale, Ontario, Canada.
[18] Leelataviwat, S., Goel, S.C. and Stojadinovic′, B. (1999). “Toward performance-based seismic design of structures”, Earthquake Spectra, Vol. 15, No. 3, pp. 435–461.
[19] Lee, S.S. and Goel, S.C. (2001). Performance-Based Design of Steel Moment Frames using Target Drift and Yield Mechanism, Research Report No. UMCEE 01–17, Dept. of Civil and Environmental Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, USA.
[20] Dasgupta, P., Goel, S. C., Parra-Montesinos, G., & Tsai, T. C. (2004, August). Performance-based seismic design and behavior of a composite buckling restrained braced frame. In Proceedings of the 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, BC (pp. 1-6).
[21] Chao, S. H., Goel, S. C., & Lee, S. S. (2007). A seismic design lateral force distribution based on inelastic state of structures. Earthquake Spectra, 23(3), 547-569.
[22] Chao, S. H., & Goel, S. C. (2008). A modified equation for expected maximum shear strength of the special segment for design of special truss moment frames. ENGINEERING JOURNAL-AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION INC, 45(2), 117-125.
[23] Chao, S. H., & Goel, S. C. (2008). Performance-based plastic design of special truss moment frames. ENGINEERING JOURNAL-AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION INC, 45(2), 127-150.
[24] Goel, S. C., Liao, W. C., Reza Bayat, M., & Chao, S. H. (2010). Performance‐based plastic design (PBPD) method for earthquake‐resistant structures: an overview. The structural design of tall and special buildings, 19(1‐2), 115-137.
[25] Goel, S. C., Liao, W. C., Bayat, M. R., & Leelataviwat, S. (2010). An energy spectrum method for seismic evaluation of structures. In Improving the Seismic Performance of Existing Buildings and Other Structures (pp. 765-776).
[26] Liao, W. C. (2010). Performance-based plastic design of earthquake resistant reinforced concrete moment frames (Doctoral dissertation, University of Michigan).
[27] Liao, W. C., & Goel, S. C. (2014). Performance-Based Seismic Design of RC SMF Using Target Drift and Yield Mechanism as Performance Criteria. Advances in Structural Engineering, 17(4), 529-542.
[28] Bai, J., & Ou, J. (2016). Earthquake-resistant design of buckling-restrained braced RC moment frames using performance-based plastic design method. Engineering Structures, 107, 66-79.
[29] Gorji, M. S., & Cheng, J. R. (2018). Plastic analysis and performance-based design of coupled steel plate shear walls. Engineering Structures, 166, 472-484.
[30] McKenna, F., Fenves, G. L., Jeremic, B., & Scott, M. (2015). Open system for earthquake engineering simulation, 2000. URL http://opensees. berkeley. edu.[May 2008].
[31] Choi, I. R., & Park, H. G. (2010). Cyclic loading test for reinforced concrete frame with thin steel infill plate. Journal of Structural Engineering, 137(6), 654-664.
[32] ASCE 7 (2010). American Society Of Civil Engineers Standard 7Minimum Design Loads For Buildings And Other Structures. American Society Of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA.
[33] FEMA (2009). Quantification of Building Seismic Performance Factors (ATC-63 Project), FEMA P695, Federal Emergency Management Agency, Washington D.C., USA.
[34] FEMA (2006). Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures. FEMA 440, Federal Emergency Management Agency, Washington D.C., USA.
[35] ACI Committee 318. (2015). Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-14): An ACI Standard: Commentary on Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318R-14), an ACI Report. American Concrete Institute.
[36] ETABS, C. (2015). 15.0. Berkeley. CA: Computers and Structures inc.