بررسی اثرات میراگر جرمی چندگانه در کاهش پارامترهای لرزه ای ساختمانهای بلند قاب خمشی فولادی منظم و دارای نامنظمی در پلان تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، دانشکده‌ مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

میراگر جرمی تنظیم شده نوع جدیدی از سیستمهای کنترل سازه می باشد که باعث افزایش اتلاف انرژی میرایی تحت نیروهای خارجی در سازه می گردد. تاکنون در بیشتر موارد تنها یک میراگر جرمی تنظیم شده TMD (Tuned Mass Damper) در بام ساختمان و یا چند میراگر محدود در چندین نقطه در ارتفاع ساختمان نصب می شد، که این مستلزم در نظرگرفتن جرم قابل توجه در نقاطی از سازه به عنوان سربار و همچنین درنظر گرفتن فضایی قابل توجه برای نصب این جرم و از آن مهمتر پیش بینی جسمی که جرم مورد نیاز را تامین کند می باشد. لذا در این تحقیق کارایی میراگر جرمی تنظیم شده توزیعی در طبقات(MTMD) در ساختمان بلند مورد بررسی قرار گرفته و به اثرات میراگر جرمی چندگانه بر روی ساختمان های بلند قاب خمشی فولادی منظم و دارای نامنظمی در پلان پرداخته شده است. مدلهای 10،15،20 طبقه با پلان های منظم و دارای نامنظمی به شکل L,U در نرم افزار SAP2000 مورد تحلیل و طراحی قرار گرفته، سپس در نرم افزار OPENSEES مجهز به میراگر جرمی چندگانه شده و تحت رکوردهای دور و نزدیک از گسل تحلیل دینامیکی غیرخطی شده و مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که میراگر جرمی که در طبقات بام قرار گرفته اند از نظر برش حدود 40 درصد کاهش، از نظر جابجایی مطلق طبقات حدود 30 درصد کاهش و از نظر شتاب طبقات حدود 35 درصد کاهش بوده که باعث افزایش کارایی مدل ها شده و وضعیت لرزه ای آنها را بهبود بخشیده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effects of Multiple Tuned Mass Damper on Reduction of Seismic Parameters of Tall Buildings Regular and Irregular on Plan in Steel Flexible Structures Under Near and Far-Fault Earthquakes

نویسندگان [English]

  • mohsen khazaei 1
  • Reza Vahdani 2
  • Ali Kheyroddin 3
1 PhD student, civil engineering department, semnan university, semnan, Iran
2 Assistant Professor, Civil Engineering Department, Semnan University, Semnan, Iran
3 Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The tuned mass damper is one of the latest structural control system that helps the structure to damp the dynamics loads. So far using the Tuned Mass Damper (TMD) on the roof or a few dampers was installed at several points at the height of the building or other levels of the building was popular, but this system has some disadvantages like considering a significant mass as overhead which requires special material and enough space to install. Therefore, in this research the efficiency of Multiple Tuned Mass Damper (MTMD) in tall building is investigated. Also the effects of MTMD on regular and irregular tall moment resisting buildings are studied. The 10,15 and 20 story buildings with regular and irregular U and L shapes are modelled,analysed and designed, using the SAP 2000. Then the models equipped with MTMD and analysed in nonlinear dynamic mode under the earthquake records of the near and far fault , using OPENSEES. Afterwords, the models compared considering different earthquake records.finally the results showed the MTMD on the roof had seismic performance with 40% reduction of the base shear , 30% reduced absolute displacement of the stories and 35% smaller acceleration, which increased the efficiency of the models and the situation have improved their seismicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Tuned Mass Damper
  • Steel Structure
  • Tall building
  • Irregularity on plan
  • Nonlinear Dynamic Analysis
[1] Bargi,Kh. (2007).  Fundamentals of Earthquake Engineering. First Edittion. University of Tehran.
[2] Soto,M. (2012). Investigation of Passive Control of Irregular Building Structures using Bidirectional Tuned Mass Damper . MSC, The Ohio State University.
[3] Abbasi,M. (2012). Investigating and evaluating the performance of mass-dampers regulated in reducing the non-elastic seismic requirements of tall buildings. MSC. University of rajaee Tehran.
[4] Kareem,A.and Kijewski,T.and Tamura,M. (1999). Mitigation of motions of tall building with specific example of recent application. Journal of Wind and Structure, Vol 2(3), pp 201-251.
[5] Carlisle,M. (2013). Experimental Investigation into a Passive Auto-Tuning Mass Damper. MSC, University of  the Witwatersrand.
[6] Clark,A. (1988). Multiple Passive Tuned Mass Dampers for Reducing Earthquake induced Building Motion. Proceedings of the 9th World Conference on Earthquake Engineering. Tokyo-Kyoto, Japan, Vol 5, pp 779-784.
[7] Chen, G. (1996). Multi-stage tuned mass damper. Proceedings of the 11th World Conference on Earthquake Engineering. Acapulco.Mexico, Paper  No. 1326.
[8]  Warburton,G,B. Ayorinde, E, O.  (1982). Optimum absorber Parameters for Simple Systems. Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol 8(3), pp 197-217.
[9] Villaverde, R. and Koyama, L. (1993). Damped Resonant Appendages to Increase Inherent Damping in Buildings. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol 22,  pp 491–507.
[10] Wirsching, P.and  Campbell, G.W. (1974). Minimal Structural Response under Random Excitation using the Vibration Absorber.  Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol 2, pp 303–12.
[11] Abe,M. and Igusa,T. Tuned Mass Dampers for Structures with Closely Spaced Natural Frequencies. Journal of Earthquake Engineering And Structural Dynamics, Vol 24(2), pp 247-261.
[12] Jangid, R.S. (1995). Dynamic Characteristics of Structures with Multiple Tuned Mass Dampers. Structural Engineering and Mechanics. Vol 28, pp 1041-1049.
[13] Li, C. (2000). Performance of Multiple Tuned Mass Dampers for Attenuating Undesirable Oscillations of Structures under the Ground Acceleration.  Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol 29, pp 1405-1421.
[14] Abdullah,M. and  Richardson, Hanif.  (2001).  Use of a Shared Tuned Mass Damper (STMD)to Reduce Vibration and Pounding in djacent.  Structures. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol 30, pp 1185-1201.
[15] Zahrai,S.M. and Ghannadi,A. (2008). Seismic Performance of TMDs in Improving the Response of MRF Building. Scientia Iranica, Vol 15, No 1, pp 21-33.
[16] Tuan,A. and Shang,G.Q. (2014). Vibration Control in a 101-Storey Building using a Tuned Mass Damper. Journal of Applied Science and Engineering, Vol 17, No2, pp 141-156.
[17] Hirde,S. and Aher.R. (2016). Seismic Evaluation of Irregular Structures. International Journal of Engineering Research, No 5, pp 750-755.
[18] Soto,M.G. and Adeli,H. (2014). Optimum Tuning Parameters of Tuned Mass Damper for Vibration Control of Irregular High Rise Building Structures. Journal of Civil Engineering and Management, Vol 20(5), pp 609-620.
[19] Wakchaure,M.R. and Shirish.A, and Nikam,R. (2012). Study of Plan Irregularity on High-Rise Structures.  International ournal of Innovative Research&Development, Vol 1(8), PP 269-281.
[20] Valmundson,E. and Nau,J.M. (1997). Seismic Response of Building Frames with Vertical Structural Irregularities. Journal of Structure Engineering, ASCE, Vol 123 (1) , pp 30-41.
[21] Siva Konda Reddy,B. and  Madhavi,L. and  Srikanth,CH. (2018). Analysis of Irregular High Raised RCC Buildings by Using Tuned Mass Damping System.  International Journal of Advanced Engineering Research and Science(IJAERS), Vol 5(3),
[22] Bagheri,S. and Rahmani-Dabbagh,V. (2018).  Seismic Response Control with Inelastic Tuned Mass Damper. Journal of Engineering Structures, Vol 172,pp 712-722.
[23] Wang, W. and Wang,X. and Hua,X. and Song,G. and Chen, Z. and Chen, Z. (2018). Vibration Bridge Deck by a Single- Side Pounding Tuned Mass Damper. Journal of Engineering Strucures, Vol 173, pp 61-75.
[24] Li, Luya. and Peng, Cui. (2017). Novel Approach of a Nonlinear Tuned Mass Damper with Duffing Stiffness. Journal of Engineering Mechanics , Vol 143(4), 04017004.
[25] Lu, Zheng, and Kun, Li, and Ying, Zhou. (2018). Comparative Studies on Structures with a Mass Damper and Particle Damper. Journal of Aerospace Engineering.  31(6), 04018090.
[26] Lin, Jui-Liang. (2017) Top-Story Mass Dampers for Seismic Control of the First Triplet of Vibration Modes of Two-Way Asymmetric-Plan Buildings. Journal of Vibration and Control. 23(18), pp 2962-2976.
[27] Sadek,F. and Mohraz,B. and  Taylor,A.W. and Chung, R.M. (1997). A Method of Estimating the Parameters of Tuned Mass Dampers for Seismic Applications. Earthquake Engineering & Structural Dynamic, Vol 26, pp 617-635.