بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) دارای الیاف فولادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استاد گروه عمران، گرایش سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

بتن پودری (RPC) از جمله بتن های فوق توانمند (UHPC) با ویژگی های فیزیکی و مکانیکی برتر است.RPC با بهره گیری از سیمان و مصالح پودری بسیار ریز دانه شامل ماسه کوارتزی، میکروسیلیس، مقادیر کم نسبت آب به سیمان و استفاده از فوق روان کننده تولید می-شود. نتایج آزمایش های انجام شده به منظور استخراج طرح اختلاط بهینه برای بتن پودری نشان می دهد که نسبت آب به مصالح پودری (W/B) که متناظر با حداکثر مقاومت فشاری است برابر با 15/0 بوده که مربوط به طرح اختلاط با نسبت فوق روان کننده به سیمان (SP/C) برابر با 3 درصد است. دیر زمانی است که ایده اضافه کردن الیاف به انواع مختلف بتن به منظور بهبود ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش تاثیر افزودن الیاف فولادی بر مقاومت فشاری و کششی RPC با انجام آزمایش هایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمایش بیانگر آن است که میانگین مقاومت فشاری نمونه های با 1، 2 و 3 درصد حجمی از الیاف، به ترتیب افزایشی در حدود 6، 20 و 5 درصد نسبت به نمونه های بدون الیاف را نشان می دهد. این افزایش در مقاومت کششی به ترتیب مشابه برابر 46، 73 و 66 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Compressive and Tensile Strength of Steel Fiber Reactive Powder Concrete

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Dashti Ramatabadi 1
  • Farzad Shahabian 2
  • Hasan Haji Kazemi 2
1 Department of Civil Engineering,Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
2 Professor, Department of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Reactive powder concrete (RPC) is one of the ultra high performance concrete ( UHPC ) with superior physical and mechanical properties . Reactive powder concrete is produced using cement and very fine powdered materials including crushed quartz , silica fume and low water to cement ratio using super plasticizer . In this study , an optimum mixing ratio of RPC has been used , in which water / binder ratio ( W / B ) was equal to 0.15 and the ratio of super plasticizer to cement ( SP / C ), was equal to 3 % . For a long time , the idea of adding fibers to various types of concrete has been considered to improve its physical and mechanical properties . In this research , by performing several experiments, the influence of adding steel fibers on the compressive and tensile strength of RPC has been investigated . The results show that the average compressive strength of samples with 1 , 2 and 3 percent volumetric fibers increases about 6 , 20 and 5 percent , respectively , compared to non - fibrous specimens. This increase in tensile strength is 46 , 73 and 66 percent , respectively for the same amounts of steel fibers .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reactive powder Concrete
  • Ultra high performance Concrete
  • Compressive Strength
  • Tensile Strength
  • Steel fibers
[1] Richard, P., Cheyrezy, M. (1995), Composition of Reactive Powder Concretes. Cement and Concrete Research, Vol. 25, No. 7, pp. 1501-1511.
[2] Long, G., Wang, X. and Xie, Y. (2002). Very-High-Performance Concrete with Ultrafine Powders. Cement and Concrete Research, Vol. 32, No. 4, pp. 601-605.
[3] Wong, A.C.L., Childs, P.A., Berndt, R., Macken, T., Peng, G.D. and Gowripalan, N. (2007). Simultaneous Measurement of Shrinkage and Temperature of Reactive Powder Concrete at Early-Age Using Fibre Bragg Grating Sensors. Cement and Concrete Composites, Vol. 29, No. 6, pp. 490-497.
[4] Zhang, M.H., Tam, C.T. and Leow, M.P. (2003). Effect of Water-to-Cementitious Materials Ratio and Silica Fume on the Autogenous Shrinkage of Concrete. Cement and Concrete Research, Vol. 33, No. 10, pp. 1687-1694.
[5] Habel, K., Denarie, E. and Bruhwiler, E. (2006). Structural Response of Elements Combining Ultrahigh-Performance Fibre–Reinforced Concretes. Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 132, No. 11, pp. 1793 – 1799.
[6] Hoang, K.H., Phat, B. and Van Chanh, N. (2008). Influence of Types of Steel Fibre on Properties of Ultra High Performance Concrete. The 3rd ACF International Conference-ACF/VCA, pp.347-355.
[7] Mindess, S., Young, J.F. and Darwin, D. (2003). Concrete. 2nd Edition, Prentice Hall, New Jersey.
[8] Neville, A.M. (1995). Properties of Concrete. 4th Edition, Addison Wesley Longman Ltd., London.
[9] Reschke, T. (2000). Influence of Granulometry of Fines on the Microstructure Development and the Strength of Concrete. Series of the Cement Industry, Issue 62. (In Germany)
[10] Wild, S., Sabir, B.B. and Khatib, J.M. (1995). Factors Influencing Strength Development of Concrete Containing Silica Fume. Cement and Concrete Research, Vol. 25, No. 7, pp. 1567-1580.
[11] Rhaei, A. and Zomorrodian, A. (2005). Restoration and reinforcement of composite polymer fiber reinforced concrete structures (FRP). Tafresh University Press. (In Persian)
[12] Beddar, M. (2008). Development of steel fiber reinforced concrete from antiquity until the present day. Proceedings of International Conference on Concrete: Constructions sustainable option, Dundee, U.K., pp. 35-44.
[13] Bonneau, O., Lachemi, M., Dallaire, E., Dugat, J., and Aitcin, P.C. (1997). Mechanical Properties and Durability of Two Industrial Reactive Powder Concretes. ACI Materials Journal, Vol. 94, No. 4, pp. 286-290.