بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از ریزدانه و پودر دولومیت به صورت مجزا بر خواص فیزیکی بتن متخلخل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت منابع آب /دانشکده مهندسی عمران/دانشگاه سمنان/سمنان/ایران

3 استاد گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

10.22065/jsce.2019.169233.1770

چکیده

استفاده از سیستم بتن متخلخل در مناطق شهری به عنوان یک رویکرد مدیریتی نوین و کاربردی در هنگام بارندگی می‌تواند با خروج و انتقال سریع رواناب سطحی، از مشکلاتی که در پی خواهد داشت جلوگیری نماید. در این تحقیق تاثیر جایگزین کردن کانی معدنی دولومیت در دو حالت ریزدانه و پودر، به ترتیب به عنوان بخشی از سنگدانه مصرفی و در تیمارهای دیگر به عنوان بخشی از سیمان مصرفی، بر روی خواص سازه ای بتن متخلخل بررسی شده است.
به منظور استفاده از بتن متخلخل در سیستم مدیریت رواناب شهری، باید مقاومت فشاری و تخلخل مناسب مد نظر قرارگیرد. جهت انجام آزمایش‌‌های سازه ای دو سری نمونه ساخته شده است. نمونه‌های 15×15×15 سانتی‌متر برای آزمایش مقاومت فشاری و نمونه‌هایی با ابعاد 10×10×10 سانتی‌متر جهت مشخص شدن درصد تخلخل ساخته شد. تحلیل های آماری نتایج آزمایشگاهی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت.
برطبق نتایج بدست آمده جایگزین کردن پودر دولومیت به جای سیمان تاثیر قابل ملاحظه ای روی مقاومت فشاری و تخلخل نداشته است. از طرف دیگر استفاده از ریزدانه دولومیت تاحد بسیار خوبی مقاومت فشاری را بهبود داده است. در نمونه هایی که 10٪ ریزدانه جایگزین شده است علاوه بر افزایش مقاومت فشاری، افزایش تخلخل به دلیل ماکانیزم قرار گیری ذرات حاصل شد. همچنین افزودن 30٪ ریزدانه، مقاومت فشاری را 162٪ افزایش داده است. این درحالی است که درصد تخلخل با کاهش شدید مواجه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation on effect of using fine_grained and dolomite powder on physical characteristics of porous concrete separately

نویسندگان [English]

  • Saeed Farzin 1
  • mehran manoochehri 2
  • hojat karami 1
  • farhad mousavi 3
1 Assistant Professor/Faculty of Civil Engineering/semnan university/semnan
2 master of water resource management, Faculty of Civil Engineering, semnan university
3 Professor of Water department, Faculty of Civil Engineering, semnan university
چکیده [English]

The use of porous concrete system in urban areas as a modern and applied management approach during rainfall can prevent the problems by rapid outflow of the surface runoff. In this research, effect of replacing dolomite minerals in two modes of fine-grained and powder, as part of the aggregates or part of the cement, respectively, is investigated on the structural properties of porous concrete. In order to use porous concrete in urban runoff management system, the compressive strength and porosity should be considered. Two series of samples were made for structural experiments. The 15×15×15 cm samples were designed to test the compressive strength and the 10×10×10 cm samples were made to determine the porosity percentage. Statistical analyses of the laboratory results were performed using SPSS software. According to the results, replacement of dolomite powder for cement did not have significant effect on compressive strength and porosity. On the other hand, fine-grained dolomite has greatly improved the compressive strength. In addition to increasing the compressive strength, the porosity was increased due to the mechanism of particle placement in samples receiving 10% fine aggregates. Also adding 30% fine grained, increased compressive strength by 162%. This is while the porosity percentage has fallen sharply.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "urban runoff"
  • "porous concrete"
  • "dolomite"
  • "compressive strength"
  • "fine-grained"