پهنه‌بندی نقاط مناسب برای اسکان موقت بعد از رخ‌داد زلزله در شهر کرج با استفاده از تئوری منطق فازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده‌ی محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده‌ی مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

یکی از اقدام‌های مهم بعد از رخ‌داد زلزله، انتقال ساکنین به نقاط اسکان موقت می‌باشد. این نقاط، مناطقی از شهر هستند که از ضریب ایمنی بالاتری در برابر رخ‌داد مجدد زلزله برخوردار بوده، دسترسی مناسبی به مراکز مدیریتی و امدادی دارند و با توجه به شرایط بحرانی منطقه بعد از رخ‌داد زلزله‌ی اصلی، با انتقال سکنه‌ی شهر به این مناطق، عملیات امدادرسانی با بیش‌ترین سرعت و کم‌ترین خطر قابل انجام خواهد بود. هدف از مطالعه‌ی حاضر، تعیین نقاط مناسب برای احداث مکان‏هایی به‌منظور اسکان موقت آسیب‌دیدگان بعد از رخ‌داد زلزله در شهر کرج است. برای این منظور، ابتدا معیارهای موثر در انتخاب محل‌های مناسب برای اسکان موقت، شناسایی و به دو گروه معیارهای اصلی سازگار و ناسازگار، و دوازده زیرمعیار تقسیم می‌گردند. باتوجه به ماهیت تعیین مکانی مساله و نیز با در نظر داشتن تعداد پارامترهای موثر در تصمیم‌گیری، از تلفیق سیستم پردازش اطلاعات مکانی و منطق فازی، به‌همراه روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، جهت تعیین مناسب‌ترین نقاط استفاده می‌شود. بعد از فازی‌سازی معیارها، وزن دهی و اولویت بندی آن‌ها با کمک روش تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام، و نقشه‌ی مطلوبیت منطقه نسبت به هر کدام از معیارها تهیه می‌گردد. نهایتا با تلفیق تاثیر معیارهای مطالعه شده با یک‌دیگر، نقشه‌ی مطلوبیت منطقه نسبت به نقاط مناسب برای اسکان موقت، ارائه می‌گردد. از روی این نقشه، 7 نقطه به‌عنوان نقاط مناسب برای احداث کمپ اسکان موقت انتخاب و با انجام تحلیل سلسله مراتبی با کمک نرم‌افزار Expert Choice، بهینه‌ترین نقطه انتخاب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Zoning of suitable places for temporary accommodation after an earthquake in Karaj city using fuzzy logic theory

نویسندگان [English]

 • Azadeh Ghadimi Hamzehkolaei 1
 • Alireza Vafaeinezhad 2
 • Gholamreza Ghodrati Amiri 3
1 Faculty of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Civil Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the important issues after an earthquake occurrence is to transfer residents to temporary accommodations. These points are areas of the city that have a higher safety factor against earthquake reoccurrence and have good access to management and relief centers. Due to the critical condition in the area after the earthquake, with the transfer of the township to these areas, relief procedure can be achieved with the highest speed and minimum risk. The purpose of this study is to determine the suitable locations for the construction of temporary accommodation facilities for injured people after earthquake occurrence in Karaj. To this end, firstly, the main controlling parameters in selection of the appropriate places for temporary accommodation are determined, and are classified into two groups of the main criteria of compatibility and incompatibility. The total number of the sub-criteria are twelve. Due to the spatial nature of this problem, fuzzy logic system with multi-criteria decision-making method is used to determine the most suitable points. After fuzzification of the criteria, their participation weight is determined and then, they are prioritized using fuzzy hierarchical analysis method. In the next step, desirability map of the region is prepared for each of the criteria. Eventually, by combining the impact of the studied criteria, a descriptive map of the region relative to the points of interest for temporary accommodation is generated. Based on this map, seven points are selected as suitable points for the construction of a temporary accommodation camp, and by employing the analytical hierarchy procedure with Expert Choice software, the optimal point is chosen.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Optimal Temporary accommodation points
 • ArcGIS
 • expert choice
 • Fuzzy hierarchy analysis
 • Karaj city
[1] Zangiabadei, A., Mohamadei, G., Safaei, H., Gaedrahmati, S. (2008). Vulnerability indicators assessment of urban housing against the earthquake hazard; case study: Isfahan housing. Geography and Development Iranian Journal, 6 (12), 61-79. (in Persian)
[2] Hashemi, M., Alesheikh, A.A. (2011). A GIS-based earthquake damage assessment and settlement methodology. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 31, 1607-1617.
[3] Sinha, N., Priyanka, N., Joshi, P.K. (2016). Using Spatial Multi-Criteria Analysis and Ranking Tool (SMART) in earthquake risk assessment: a case study of Delhi region, India. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 7 (2), 680-701.
[4] Sadrykia, M., Delavar, M.R., Zare, M. (2017). A GIS-based Fuzzy decision making model for seismic vulnerability assessment in areas with incomplete data. International Journal of Geo-Information, 6 (119), DOI: 10.3390/ijgi6040119.
[5] Ahmad, R.A., Singh, R. P., Adris, A. (2017). Seismic hazard assessment of Syria using seismicity, DEM, slope, active faults and GIS. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 6, 59-70.
[6] Ghadimi Hamzehkolaei, A., Ghodrati Amiri, G., Gharagozlu, A., Vafaeinezhad, A., Zare Hosseinzadeh, A. (2018). Seismic zoning of urban areas considering the effect of physical conditions using Fuzzy logic theory: case study of Tehran’s 7th region. Journal of Structural and Construction Engineering, 5 (special 3), 5-15. (in Persian)
[7] Deligiannakis, G., Papanikolaou, I.D., Roberts, G. (2018). Fault specific GIS based seismic hazard maps for the Attica region, Greece. Geomorphology, 306, 264-282.
[8] Armas, I., Ionescu, R., Gavris, A., Toma-Danila, D. (2016). Identifying seismic vulnerability hotspots in Bucharest. Applied Geography, 77, 49-63.
[9] Pourahmad, A., Habibi, K., Zahraei, S., Nazari Adli, S. (2007). Utilizing Fuzzy algorithm and GIS to locate the urban equipment. Journal of Environmental Studies, 33 (42), 31-42. (in Persian)
[10] Hu, F., Xu, W., Li, X. (2012) A modified particle swarm optimization algorithm for optimal allocation of earthquake emergency shelters. International Journal of Geographical Information Science, 26 (9), 1643-1666, DOI: 10.1080/13658816.2011.643802.
[11] Stewart, T.J., Janssen, R. (2014). A multiobjective GIS-based land use planning algorithm. Computers Environment and Urban Systems, 46, 25-34.
[12] Esmaelian, M., Tavana, M., Arteaga, F.J.S., Mohammadi, S. (2015). A multicriteria spatial decision support system for solving emergency service station location problems. International Journal of Geographical Information Science, 29 (7), 1187-1213.
[13] Kaveh, A., Ghobadi, M. (2017). A multistage algorithm for blood banking supply chain allocation problem. International Journal of Civil Engineering, 15 (1), 103-112.
[14] Ma, C., Zhou, M. (2018). A GIS-based interval Fuzzy linear programming for optimal land resource allocation at a city scale. Social Indicators Research, 135 (1), 143-166. [15] Iranian Statistics Center, General Results of Population and Housing Census (2006), (in Persian).
[16] Organization of Housing and Urban Development of Alborz Province, Detailed Maps of Karaj Township (2006), (in Persian).
[17] Google Map, 2018.
دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 39
اردیبهشت 1400
صفحه 44-55
 • تاریخ دریافت: 25 آبان 1397
 • تاریخ بازنگری: 28 فروردین 1398
 • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1400