ارزیابی کاربرد روش "پیچش" برای تعیین مقاومت های فشاری و خمشی در جای بتن الیافی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

نظر به اینکه روش‌های آزمایشگاهی تعیین مقاومت بتن، عمدتاً کیفیت مصالح مورد استفاده در تهیه بتن را کنترل می‌نمایند و ارزیابی مناسبی از روند کسب مقاومت بتن در سازه ارائه نمی‌نمایند، انجام آزمون‌هایی جهت ارزیابی مقاومت بتن سازه از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله آزمون‌های با خرابی جزئی، روش "پیچش" می‌باشد که دارای کاربری وسیع در تعیین مقاومت انواع بتن هم در آزمایشگاه و هم در محل سازه می‌باشد. در این مقاله، تاثیر نوع الیاف (فولادی، شیشه‌ای و پلی‌پروپیلن) بر نتایج به دست آمده از روش "پیچش" برای تعیین مقاومت درجای بتن با به کارگیری 234 نمونه، مطالعه و نتایج حاصله ارائه گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که یک همبستگی قوی خطی میان مقاومت فشاری و مدول گسیختگی با نتایج حاصل از انجام آزمون "پیچش" برقرار می‌باشد. همچنین به منظور بررسی الگوی تنش‌های ایجاد شده در بتن، چسب و استوانه آزمون "پیچش" و الگوی ایجاد و گسترش ترک‌ها در نمونه بتنی به هنگام انجام آزمون، مدل‌سازی و تحلیل غیر خطی با استفاده از نرم افزار اجزا محدود Abaqus/CAE ارائه گردیده است. انجام آنالیز اجزا محدود با لحاظ توابع شکل غیر خطی برای المان‌ها در کشش و فشار بر روی نمونه بتنی با مقاومت 40 مگاپاسکال نشان می‌دهد که با رعایت فاصله حداقل به اندازه 20 میلی‌متر تاثیری بر نتایج آزمون "پیچش" و پراکندگی آن‌ها ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the application "twist-off" method for determining the in situ compressive and flexural strengths in the fiber concrete

نویسندگان [English]

  • Mahmood Naderi 1
  • Alireza Esmaeli 2
  • Ali Saberi Varzaneh 2
1 Professor, Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, International Imam Khomeini University, Qazvin, Iran
2 Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, International Imam Khomeini University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Since the batching, transportation, pouring, compaction and curing of the specimens used in laboratory testing of concrete, either from these employed in real structures, the in-situ methods are needed for assessing the quality of existing concrete in structures. Among the tests with partial failure, the "twist-off" method is used for determining the strength of concrete both in the laboratory and in-situ. In this paper the use of “twist-off” method for determining the strength of three types of fibre concrete is presented. In total 234 concrete samples were prepared, using three types of fibre (steel, glass and polypropylene) and their strength were measured using both “twist-off” and “compression” testing. The results show that a strong linear correlation exists between the compressive strength and the failure modulus with the results of the "twist-off" test. Also, to study the pattern of stresses in concrete, glue and cylinder of the "twist-off" test and the pattern of the formation and expansion of the cracks in concrete samples during the test, nonlinear modeling and finite elements were carried out using Abaqus/CAE. The finite element analysis with consideration of the nonlinear shape functions for the elements in tension and pressure on concrete specimens with a strength of 40 MPa shows that, with the distance of at least 20 mm, the results of the "twist-off" test and dispersion are not affected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concrete
  • Twist-off
  • Fibre
  • Failure Modulus
  • Nonlinear
[1] Salahaldein, A. and Muhsen, S. (2016). Influence of polypropylene fiber on strength of concrete. American Journal of Engineering Research, Vol 5, p.p. 223-226.
[2] Saeid, K. and Hazizan, M. and Morteza, J. and Jalal, R. (2012). The effects of polypropylene fibers on the properties of reinforced concrete structures. Construction and Building Materials Journal, Vol 27, p.p. 73-77.
[3] Sadiqul, I. and Sristi, D.G. (2016). Evaluating plastic shrinkage and permeability of polypropylene fiber reinforced concrete. International Journal of Sustainable Built Environment, Vol 5, p.p. 345-354.
[4] Peng, Zh. and Qing-fu, L. (2013). Effect of polypropylene fiber on durability of concrete composite containing fly ash and silica fume. Composites Part B: Engineering Journal, No 45, p.p. 1587-1594.
[5] Martin, A.M. (2013). Fiber Reinforced Polymers–The Technology Applied for Concrete Repair. Publish with IntechOpen, 229 Pages.
[6] Shengrui, L. and Tat-Seng, L. and Leonard, H. (2005). Composite structural panels subjected to explosive loading. Construction and Building Materials, Vol. 19, p.p. 387-395.
[7] Shakir, A. and Maha, E. (2008). Effect of polypropylene fibers on properties of mortar containing crushed brick as aggregate. Engineering and Technology Journal, Vol. 26, No. 12, P.P. 1508-1513.
[8] Bhargava, J. and Rehnstrom, A. (1977). Dynamic Strength of Polymer Modified and Fiber Reinforced Concrete. Cement and Concrete Research, Vol. 7, p.p. 199-208.
[9] Sidney, M. and Gary, V. (1988). Properties of Concrete Reinforced with Fibrillated Polypropylene Fibres under Impact Loading. Cement and Concrete research, Pergamon J., Ltd., USA, Vol. 18, p.p. 109-115.
[10] Vondran, G. L. and Nagabhushanam, M. and Ramakrishnan, V. (1990). Fatigue Strength of Fibrillated Polypropylene Fiber Reinforced Concretes. Fiber Reinforced Cements and Concretes, Recent Developments, edited by R. N. Swamy and B. Barr, Elsevier Applied Science, London and New York, p.p. 533-543.
[11] Sasikala K. and Vimala S. (2013). A comparative study of polypropylene, recron and steel fiber reinforced engineered cementitious composites. International Journal of Engineering Research & Technology, Vol 2(4), p.p. 1136-1142.
[12] Shah, S.P. (1984). Fibre Reinforced Concrete, in Handbook of Structural Concrete.  McGraw-Hill Book Company, New York.
[13]  Li, V.C. and Wang, S. and Wu, C. (2001). “Tensile strain-hardening behaviour of polyvinyl alcohol engineered cementitious composites (PVA-ECC). ACI Material Journal, Vol. 98, No. 6, p.p. 483-492.
[14] Nelson, P.K. and Li, V.C. and Kamada, T. (2002). Fracture toughness of microfiber reinforced cement composites. ASCE Journal Materials in Civil Engineering, Vol. 14, No. 15, p.p. 384-391.
[15] Balendran, R.V. and Zhou, F.P. and Nadeem, A. and Leung, Y.T. (2002). Influence of steel fibers on strength and ductility of normal and lightweight high strength concrete. Building and Environment, Vol. 37, No. 12, p.p. 1361-1367.
[16] Naaman, A.E. (2003). Engineered steel fibers with optimal properties for reinforcement of cement composites. Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 1, No. 3, p.p. 241-252.
[17] Balaguru, P. and Najm, H. (2004). High-performance fiber-reinforced concrete mixture proportions with high fiber volume fractions. ACI Material Journal, Vol. 101, No. 4, p.p. 281-286.
[18] Wang, Z.L. and Wu, L.P. and Wang, J.G. (2010). A study of constitutive relation and dynamic failure for SFRC in compression. Construction and Building Materials, Vol. 24, No. 8, p.p. 1358-1363.
[19] Naderi, M. (2007). New Twist-Off Method for the Evaluation of In-Situ Strength of Concrete, Journal of Testing and Evaluation/Citation Page, Vol. 35, Issue 6.
[20] ASTM C188-95. (2003). Standard Test Method for Density of Hydraulic Cement, ASTM International, West Conshohocken, PA.
[21] ASTM C136-01. (2001). Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates, ASTM International, West Conshohocken, PA.
[22] ASTM 128-15. (2015). Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Fine Aggregate, ASTM International, West Conshohocken, PA.
[23] ASTM 128-15. (2015). Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity)and Absorption of Coarse Aggregate, ASTM International, West Conshohocken, PA.
[24] ASTM C556-16. (2016). Standard Test Method for Resistance of Overglaze Decorations to Attack by Detergents, ASTM International, West Conshohocken, PA.
[25] ACI Committee 544, Report 544.1R-96. (2009). State-of-the-Art Report on Fiber Reinforced Concrete, Concr. Int., ACI Manual of Concrete Practice, Part 5.
[26] ACI 211.1-91. (2009). Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight and Mass Concrete, American Concrete Institute.
[27] British Standard 1881-118. (1983). Methods of Testing concrete, Method for determination of compressive strength of concrete cubes, British Standards Institution, Londen.
[28] ASTM C39/C39M-18. (2018). Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindricl Concrete Speciments, ASTM International, West Conshohocken, PA.
 [29] Naderi, M. and Salimi, A. (2009). Assessing the Effects of Probe Diameter, Humidity and Surface Texture on the Concrete Strength, Measured by “Twist-off” Method. M.Sc. Imam Khomeini International University, Faculty of engineering.
[30] Neville, A.M. (2011). Properties of concrete. 4th. California: Pearson, 846.
[31] Kaspar, W. (2007). Modeling of Concrete Materials and Structures. University of Colorado at Boulder. University of Vienna, Austria, August 20-28, 2007.
[32] British Standard 1881-207. (1992). Recommendations for the assessment of concrete strength by near-to-surface tests, British Standards Institution, Londen.