بررسی پاسخ ساختمان‌های فولادی مجهز به مهاربندهای کمانش ناپذیر در برابر خرابی پیشرونده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر استفاده از مهاربندهای کمانش ناپذیر که به دلیل جلوگیری از کمانش مهاربند،‌ ‌قابلیت جذب انرژی بسیار بیشتری را نسبت به سیستم های رایج مهاربندی همگرا فراهم می آورند، به عنوان نوآوری تحقیق با هدفِ کاهش پتانسیل خرابی پیشرونده در قاب‌های فولادی مهاربندی شده مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور مدل اجزاء محدود سه بعدی ساختمان‌های 4، 8 و 12 طبقه در دو حالت استفاده از مهاربندهای معمولی و کمانش ناپذیر شبیه سازی شدند و پاسخ آنها در برابر خرابی پیشرونده مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی خرابی پیشرونده با استفاده از روش مسیر بار جایگزین صورت پذیرفت و پاسخ سازه ها در برابر حذف ستون مورد بررسی قرار گرفت. شبیه‌سازی مدل‌ها با استفاده از نرم افزار ABAQUS انجام شد. همچنین صحت روش اجزاء محدود مورد استفاده در شبیه سازی مدل‌‌های مورد بررسی ارزیابی شد و تطابق مناسبی بین نتایج حاصل مشاهده گردید. مهم ترین نتایج حاصل نشان می دهد که قاب های فولادی که دارای مهاربندهای کمانش ناپذیر می باشند، در مقایسه با قاب های فولادی دارای مهاربندهای معمولی متحمل تنش های کمتری شده اند؛ بطوریکه در تمامی حالت ها، مهاربندهای کمانش ناپذیر با جذب انرژی ورودی سازه، سبب شده اند که تنش های کمتری به سایر اعضای سازه وارد شود و بدین ترتیب پتانسیل وقوع خرابی پیشرونده کاهش یابد. همچنین استفاده از مهاربند کمانش ناپذیر سبب شده است که دوران محل اتصال تیر به ستون در مقایسه با ساختمان‌های با مهاربند معمولی کاهش یابد. این اثرگذاری بویژه در ساختمان‌های با ارتفاع بیشتر مشهودتر می‌باشد؛ بطوریکه مقدار بیشینه چرخش مفصل متناظر با ساختمان 12 طبقه دارای مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با مهاربند معمولی به میزان 21 درصد کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of steel buildings response equipped with buckling-restrained braces against progressive collapse

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Mohammadi 1
  • Meysam Bagheripourasil 2
1 Ph.D., Civil Engineering Department, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran,
2 M.Sc., Civil Engineering Department, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

In the present study, the use of buckling-restrained braces (BRBs) has been evaluated as a research innovation aimed at reducing the potential of progressive collapse in steel braced frames. These braces prevent the overall buckling of brace and provide much more energy absorption than conventional convertible bracing systems. For this purpose, three-dimensional finite element models of 4, 8, and 12-story buildings were simulated in two modes using ordinary and buckling braces and their response against progressive collapse was evaluated. The progressive collapse analysis was carried out using an alternative load path method and the response of the structures to column removal was investigated. Simulation of models was done using ABAQUS software. Also, the accuracy of the finite element method used in simulating the models was evaluated and a suitable agreement between the results was observed. The most significant results show that in steel frames that have BRBs, less stresses have been created compared with conventional steel braces. In all cases, BRBs with internal energy absorption of the structure have caused lower stresses to other structure member, thereby reducing the potential of progressive collapse. Also, the use of BRBs has reduced the rotation of the beam to column connection, compared to conventional bracing. This effect is especially noticeable in buildings with higher altitudes; the maximum amount of joint rotation corresponding to the 12-story building with BRBs has been reduced by 21% compared with the conventional braces. The reason for this is that, in buckling-restrained braces, the members are able to withstand a pressure above the tensile yield strength, and, unlike ordinary systems, the inherent ductility is due to the occurrence of yield in pressure before it begins to buckle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progressive collapse
  • Buckling-restrained brace
  • Finite element method
  • Alternate load path method
  • BRB
[1] Burkholder, M. C. (2012). Performance Based Analysis of a Steel Braced Frame Building With Buckling Restrained Braces. A Thesis presented to the Faculty of California Polytechnic State University, San Luis Obispo.
[2] Stephen, D., Lam, D., Forth, J., Ye, J., & Tsavdaridis, K. D. (2019). An evaluation of modelling approaches and column removal time on progressive collapse of building. Journal of Constructional Steel Research, 153, 243-253. DOI org/10.1016/j.jcsr.2018.07.019
[3] Suwondo, R., Cunningham, L., Gillie, M., & Bailey, C. (2019). Progressive collapse analysis of composite steel frames subject to fire following earthquake. Fire Safety Journal, 103, 49-58. DOI org/10.1016/j.firesaf.2018.12.007.
[4] Meng, B., Zhong, W., Hao, J., Song, X., & Tan, Z. (2019). Calculation of the resistance of an unequal span steel substructure against progressive collapse based on the component method. Engineering Structures, 182, 13-28. DOI org/10.1016/j.engstruct.2018.12.053.
[5] Hoveidae, N. (2019). Comparison of Progressive Collapse Capacity of Steel Moment Resisting Frames and Dual Systems with Buckling Retrained Braces. Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 7(3), 61-70.
[6] Karimian, A., Armaghani, A., & Behravesh, A. (2019). Performance of Low-yield Strength Plates in Beam-column Connections against Progressive Collapse. KSCE Journal of Civil Engineering, 23(1), 335-345. DOI //doi.org/10.1007/s12205-018-0653-y.
[7] Shirinzadeh, M., & Haghollahi, A. (2019). Rehabilitation in Simple Steel Connections against Progressive Collapse due to Column Removal. KSCE Journal of Civil Engineering, 1-7. DOI org/10.1007/s12205-018-0935-4.
[8] Naghavi, M., Rahnavard, R., Thomas, R. J., & Malekinejad, M. (2019). Numerical evaluation of the hysteretic behavior of concentrically braced frames and buckling restrained brace frame systems. Journal of Building Engineering, 22, 415-428. doi.org/10.1016/j.jobe.2018.12.023.
[9] Xie, L., Wu, J., Huang, Q., & Tong, C. (2019). Analysis of the Seismic Demand of High-Performance Buckling-Restrained Braces under a Strong Earthquake and Its Aftershocks. Advances in Civil Engineering. DOI org/10.1155/2019/1482736
[10] Zaruma, S., & Fahnestock, L. A. (2018). Assessment of design parameters influencing seismic collapse performance of buckling-restrained braced frames. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 113, 35-46. DOI org/10.1016/j.soildyn.2018.05.021
[11] Esfandiari, J., & Soleimani, E. (2018). Laboratory investigation on the buckling restrained braces with an optimal percentage of microstructure, polypropylene and hybrid fibers under cyclic loads. Composite Structures, 203, 585-598. DOI org/10.1016/j.compstruct.2018.07.035
[12] Palmer, K. D., Roeder, C. W., Lehman, D. E., Okazaki, T., & Shield, C. (2012). Experimental performance of steel braced frames subjected to bidirectional loading. Journal of Structural Engineering, 139(8), 1274-1284. DOI org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0000624.
[13] Hosseini, S. M., & Amiri, G. G. (2017). Successive collapse potential of eccentric braced frames in comparison with buckling-restrained braces in eccentric configurations. International Journal of Steel Structures, 17(2), 481-489. DOI org/10.1007/s13296-017-6008-6.
[14] Faghihmaleki, H., Nejati, F., Zarkandy, S., & Masoumi, H. (2017). Evaluation of Progressive Collapse in Steel Moment Frame with Different Braces. Jordan Journal of Civil Engineering, 11(2).
[15] Bagheripourasil, M., Mohammadi, Y., & Gholizad, A. (2017). A proposed procedure for progressive collapse analysis of common steel building structures to blast loading. KSCE Journal of Civil Engineering, 1-9. DOI org/10.1007/s12205-017-0559-0.
[16] Akbarinia, F., Adinehfar, Y., Davashi, H., Jalili, D., Beiranvand, P., & Hosseini, M. (2018). Investigating the effect of column removal on progressive collapse of buildings designed by buckling restrained braced and bending frames. Engineering Solid Mechanics, 6(1), 83-88. DOI 10.5267/j.esm.2017.10.001.
[17] Abaqus theory manual.Version,Hibbitt. 2016. Pawtucket (RI): Karlsson and Sorensen, Inc.
[18] Feng Fu. (2012) Response of a multi-storey steel composite building with concentric bracing under consecutive column removal scenarios. Journal of Constructional Steel Research, 70 115–126. DOI org/10.1016/j.jcsr.2011.10.012.
[19] ETABS, C. (2015). 15.0. Berkeley. CA: Computers and Structures inc.
[20] DOD, (2013), Design of Buildings to Resist Progressive Collapse, Unified Facilities Criteria (UFC) 4-023-03, Department of Defence, Washington, DC, 2013.
[21] Tsai, K. C. (2013). Buckling restrained braces: Resear chand implementation in Taiwan. In Steel Innovations Conference. Steel Innovations Conference, Christchurch, New Zealand.
[22] AISC, (2010). Seismic provisions for structural steel buildings, American Institute of Steel Construction, Inc., Chicago, Illinois.
[23] Song BI. (2010). Experimental and analytical assessment on the progressive potential of existing buildings. Master’s thesis. The Ohio State University; 2010. p. 125.
[24] Kaafi, Pouya Ghodrati Amiri, Gholamreza, (2014), Investigation of the Progressive Collapse Potential in Steel Buildings with Composite Floor System, World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Civil and Environmental Engineering Vol:1, No:8.
[25] GSA. (2003), Progressive collapse analysis and design guidelines for federal office buildings and major modernization projects.The U.S.General  Services Administration.