تحلیل تقریبی سازه های بلند لوله قابی در برابر بارهای جانبی سهمی شکل استاتیکی

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری عمران-سازه، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران، قم، ایران

چکیده

ا توجه به افزایش و رشد جمعیت در شهرها، ساختمانهای بلند و به ویژه سازه های لوله قابی برای مهندسان ساختمان جذاب بوده است. سازه های لوله قابی شبیه تیرهای قوطی شکل یکسر گیردار عمل می کنند و از آنجا که عموماً ابعادی بزرگتر از ابعاد هسته های برشی دارند بنابراین می توانند بطور موثرتری در برابر لنگرهای واژگونی مقاومت کنند ولی با توجه انعطاف پذیری خمشی و برشی اعضای قاب، عملکرد خمشی تیرهای قاب با رخ دادن پدیده لنگی برش پیچیده می گردد که این موضوع بطور قابل توجهی روی توزیع تنش پانل های قاب تاثیر می گذارد و سختی جانبی قاب را کاهش می دهد. در این مقاله روشی که ضرایب لنگی برش را برای پانل های بال و جان و برای بارگذاری های متمرکز، گسترده یکنواخت و گسترده مثلثی ارائه نموده است، مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است و سپس ضرایب لنگی برش برای پانل های بال و جان برای بارگذاری سهمی شکل جانبی بدست آورده شده است. در پایان با تحلیل یک سازه لوله قابی 40طبقه تحت بارگذاری سهمی شکل با استفاده از این روش تقریبی و مقایسه آن با تحلیل کامپیوتری میزان خطا در تنش و تغییر مکان برآورد
گردیده است که نتایج کار بیانگر مناسب بودن این روش برای مراحل اولیه کار تحلیل و طراحی این نوع سازه ها می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Approximate Analysis of Framed Tube Structures for Static Parabolic Shape Lateral Loads

نویسندگان [English]

  • Masooud Mahmoudabadi 1
  • Seyed mohammad Reza Hasani 2
  • mohammad Zaefi 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Technology and the University of Qom, Qom, Iran
2 Phd student of Civil Engineering, Department of Civil Engineering, Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
3 civil engineering, qom
چکیده [English]

According to increase of population in cities, tall buildings and especially framed tube structures have been become interesting for structural engineers. Framed structure act primarily like cantilevered box beams and since they generally have much larger lateral dimensions than the internal shear wall cores, they are more effective in resisting the overturning moments of the lateral loads. However, due to flexural and shear flexibilities of the frame members, the basic beam bending actions of the framed tubes are complicated by the occurrence of shear lag, which could significantly affect the stress distributions in the frame panels and reduce the lateral stiffnesses of the structures. In this paper, a method has been adapted to study the shear lag coefficients for web and flange panels and for point, uniform distributed and triangular distributed loadings and then, the shear lag coefficients for the web and the flange panels are obtained for the parabolic shape lateral loads. Finally, by analyzing a 40-story framed tube structure under parabolic Shape lateral loading using this approximation method and comparing it with computer analysis, the error value in stress and displacement is estimated. The results of the research indicate that this method is suitable for the initial stages of the analysis and design of these types of structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tubular Framing
  • Lateral load
  • Approximate analysis
  • loading
  • Kwan method
[1] Montuoti, M., Giovanni and Fadda, Monica and Perrella, Gianpaolo and Mele, Elena. (2014). “Hexagrid- Hexagonal tube structures for tall buildings: patterns, modeling, and design.
[2] Yari Gharabaghi, R., Moghadasi, M. (1396). “Investigating the effects of shear core and internal tube on the behavior of seismicity of concrete pipe structures”. 6th National Conference and 2nd International Conference on Civil Engineering Materials and Structures. Yazd: university of Yazd, pp:1-10
[3] Connor, J.J., Pouangare, C,C. (1991). “Simple Model for Design of Framed Tube Structures”. Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol 117, pp. 3623–3644.
[4] Kwan, A.K.H. (1994). “Simple Method for Approximate Analysis of Framed Tube Structures”. Journal Structure Engineer,ASCE, Vol 120(4), pp.1221-1239.
[5] Lee, K., Loo, Y. (2001). “Simple Analysis of Framed-Tube Structures with Multiple Internal Tubes”. Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol 127, pp.450–460.
[6] Tarjan, G., Kollar, L.P. (2004). “Approximate Analysis of Building Structures with Identical Stories Subjected to Earthquakes”, International Journal of Solids and Structures, Vol 41, pp.1411–1433.
[7] Kaviani, P., Rahgozar, R. Saffari, H. (2008). “Approximate Analysis of Tall Buildings Using Sandwich Beam Models with Variable Cross-Section, Struct Design Tall Spec Build, Vol 17, pp. 401-418.
[8] Mahjoub R., Rahgozar, R. Saffari, H. (2011). “Simple Method for Analysis of Tube Frame by Consideration of Negative shear lag, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol 5(3), pp. 309-316.
[9] Kang-Kun, L., L. Yew-Chaye and G. Hong, (2001). “Simple Analysis of Framed-TubeStructures with Multiple Internal Tubes,. J. Struct. Eng., ASCE, Vol 127(4), pp. 450-460.
[10] Siahpolo, N., Kheyrodin, A., Gerami, M. (2016). “Analytical Study of the Advantages and Disadvantages of Types of Common Systems in Long Structures, Compared to Peripheral Tubes under Wind Load, Based on ASCE7-10”, AmirKabir Jounrnal of Science & Research Civil and Enviromental Engineering(ASJR-CEE), Vol 48(1), pp.87–100.
[11] Kheyrodin, A. Jamshidi, H. (1387). “Study of Tublar Retrofitting Systems in Tall Buildings”. Retrofitting National conference. Yazd: university of Yazd.
[12] Adeli, H. (1376). Fifth Edition. Tehran: Dehkhoda Publisher, pp.129-130.
[13] Luo.Q.Z, Tang.J, Li. Q.S, Liu.G.D, Wu.JR. (2004). “Membrane Forces Acting on Thin-Walled Box Girders Considering Shear Lag Effect”. Thin-Walled structures, Vol 42, pp.471.
[14] Coull, A., Ahmed, A. A. (1978). “Deflections of frame-tube structures”. Journal structure. Div., ASCE, Vol 104(5), pp.857-862.
[15] Coull, A., Bose, B. (1977). “Discussion of 'Simplified analysis of frame-tube structures”. Journal structure. Div., ASCE, Vol 103(1), pp.297-299.
[16] Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings, 4 Edition, (1393). Standard No.2800, Tehran, pp.38-39.
[17] ETABS theory manual., (2008), Version 9.2.0. Copyright Computers and Structures, Inc.