ارزیابی لرزه ای فروریزش پیش رونده در ساختمان های کوتاه مرتبه 3 طبقه بتن مسلح ناشی از حذف ستون میانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه عمران، واحد اسلامشهر،دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده

فروریزش پیش‌رونده خرابی تمام یا بخش عمده‌ای از یک سازه است که ناشی از گیسختگی موضعی در قسمت کوچکی از سازه شروع شده، در بخش‌های دیگر سازه ادامه یافته و بدین ترتیب فروریزش در المان‌های سازه، یکی پس از دیگری بیشتر و بیشتر می‌گردد. به گونه‌ای که سیستم سازه‌ای باقیمانده توانایی تحمل بارهای جانبی و ثقلی را نداشته باشد. لذا پیش‌بینی حاشیه امنیت در ساختمان‌ها در مقابل فروریزش پیش‌رونده ناشی از بار زلزله یکی از موضوعات مهم در مهندسی سازه می‌باشد. در این مقاله، مدلسازی چگونگی پیشرفت و گسترش آسیب در المان‌های سازه‌ای، یکی پس از دیگری، در ساختمان‌های قاب خمشی بتن مسلح کوتاه‌مرتبه تحت بار زلزله انجام یافته و تاثیر حذف ستون در نحوه گسترش و پیشرفت خرابی بررسی گردید. بدین منظور، با استفاده از نتایج تحلیل‌های تاریخچه زمانی غیرخطی، پتانسیل خرابی پیش‌رونده یک ساختمان کوتاه‌مرتبه بتن مسلح 3 طبقه با قاب خمشی معمولی، ناشی از حذف ستون تحت شتابنگاشت‌های دو مولفهای پیشنهاد شده دستورالعملFEMA_P695 مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، توزیع شکست در خرابی پیش‌رونده متاثر از نوع شتابنگاشت نبوده و الگوی خاص و ویژه‌ای را دنبال می‌‌کند. شکست در مراحل اولیه توزیع، در تیرهای اطراف و فوقانی محل حذف ستون رخ داده، سپس به صورت عمودی در ارتفاع سازه از سقف همکف به سقفهای فوقانی منتقل شده و درنهایت به صورت افقی در طبقات توزیع یافته است. لذا پیشنهادات و راهکارهایی به منظور بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های کوتاه‌مرتبه بتن مسلح در برابر خرابی پیش‌رونده ارائه شده و همچنین به منظور پیش‌بینی توزیع و گسترش خرابی پیش‌رونده ناشی از بار زلزله، الگوهای رفتاری توزیع گسیختگی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic Progressive Collapse Evaluation in 3 Story Reinforced Concrete Buildings due to Inner Column Removal

نویسنده [English]

  • Somayyeh Karimiyan
Department of Civil Engineering, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran. Member of the Young and Elite Research Club
چکیده [English]

Progressive collapse in the structures is defined failure of the entire or major part of a structure that has initiated from the small part of the building, continued in the other structural elements and in this way, progressive collapse become larger and larger in the structural elements, one after another. Finally, the remaining structural system will not be able to resist the lateral and gravity loads. So, the prediction of safety margin in buildings against the progressive collapse due to the earthquake loads is one of the important issues in the earthquake and structural engineering. In this paper, modeling of the progress and distribution of the collapse in the elements of the structures, one after another, was carried out in moment resisting reinforced concrete short buildings due to the earthquake loads and effects of the column removal have been investigated on the progress and propagation of the collapse. For this purpose, the progressive collapse potential of a 3 story reinforced concrete building with ordinary moment resisting frame has been evaluated due to the column removal in presence of FEMA_P695 two component ground motions. According to the results of the nonlinear time history analyses, collapse distribution is not affected by the earthquake records in the progressive collapse and follows a special pattern. In the early stages of distribution, collapse occurred in the beams surrounding and upper parts of the column removal area, then transferred at the height of the structure from the first ceiling to the upper ceiling, vertically and eventually, distributed horizontally in the stories. Therefore, recommendations and suggestions have been presented for seismic optimization of the reinforced concrete short buildings against the progressive collapse. Also, distribution patterns of the collapse have been presented to predict the collapse propagation due to the column removal in presence of the earthquake loads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progressive collapse
  • Collapse Distribution
  • Reinforced Concrete Short Building
  • Column removal
  • Nonlinear Time History Analyses