بررسی رفتار لرزه ای و مشخصات مفاصل سازه ای تیرها و قاب‌های کامپوزیت سیمانی مسلح توانمند HPFRCC

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشگاه سمنان

چکیده

بتن های الیافی توانمند سیمانی کامپوزیتی HPFRCC دارای خصوصیات مناسب نسبت به بتن معمولی و دارای رفتار سخت-شوندگی کرنش تحت کشش و قابلیت جذب انرژی بالا بوده و منجر به سازه هایی با ظرفیت بالاتر و تامین ایمنی بیشتر در برابر زلزله نایل می شوند و از طرفی فیوزهای سازه ای، نقاطی از سازه هستند که به سبب اعمال نیرو های داخلی زیاد مستعد تخریب شده و مفاصل پلاستیک در آن ها متمرکز شده و تخریب های احتمالی آغاز می گردد، لذا این مصالح نوین میتوانند بعنوان فیوزهای سازه ای بکار روند. نحوه‌ تشکیل و خصوصیات مفاصل پلاستیک در تیرها و قاب های ساخته شده با HPFRCC با درنظرگرفتن 12 تیر و 12 قاب بتنی در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد و متغیرهایی نظیر مقاومت فشاری و نوع بتن معمولی و HPFRCC، و درصد بار قائم ستون ها انتخاب شدند و بقیه پارامترها ثابت فرض شدند. نتایج نشان ‌داد که در تیرهای HPFRCC با افزایش مقاومت فشاری، مقادیر نیروی و تغییرمکان حداکثر، انحنا و طول ناحیه پلاستیک افزایش یافت. تیرهای HPFRCC تحت بارگذاری متمرکز، دارای بیشترین تغییرمکان و جذب انرژی و تحت بارگذاری یکنواخت، بیشترین نیرو و تیرهای تحت بارگذاری دو نقطه ای دارای مقدار بیشتر طول ناحیه پلاستیک نسبت به تیرهای تحت بارگذاری یکنواخت بودند. قاب های HPFRCC دارای نیرو و تغییرمکان جانبی به ترتیب حدود ٧ و ١٨ % بیشتر نسبت به قاب بتنی مشابه خود بوده و میزان انحنا و طول ناحیه پلاستیک نیز به ترتیب تا ١٨/١ و ٣٠/١ برابر نسبت به قاب های RC افزایش یافتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Seismic behaviour and structural hinge Characteristics of HPFRCC Beams and Frames

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazem Sharbatdar 1
  • Zakieh Sadat Shariatpanahi 2
1 Associate Professor, Civil Engineering Faculty, Semnan University, Semnan, Iran
2 Semnan University
چکیده [English]

Structural fuses are some points in structure which are exposed of destruction due to vast internal forces and plastic joints are summed up in them and possible destruction would start in these points, so the best way is substituting well-featured materials such as HPFRCC rather than conventional concrete against earthquake with rigidity behaviour of strain under tension and capability of high energy absorption before failure. The formation and features of plastic joints in HPFRCC beams and frames are investigated in this paper considering 12 concrete and HPFRCC beams and 12 columns with variables such as compressive strength, lateral load type, axial load in column. Results showed that in HPFRCC beams, increasing compressive strength leaded into increasing force and displacement, curve, plastic joint length. HPFRCC beams under concentrated loading had the more displacement and energy absorption, and beam under uniform loading had the maximum force and the beams under two-point loading had longer plastic hinge rather than beams under uniform loading. HPFRCC frames had lateral force and displacement of respectively 7% and 18% more than their relevant concrete frames and curvature, plastic joint length were increased up to 1.18 and 1.30 times of RC frames, respectively. Therefore the HPFRCC material is effective and appropriate for new concrete structures subjected cyclic loading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Seismic performance"
  • "Plastic joint"
  • "HPFRCC"
  • "Concrete frame"
  • "Curvature"
  • "plastic joint length"