بهینه‌سازی کیفیت پروژه‌های عمرانی از طریق تئوری پایایی سیستم‌ها با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‌گان کمینه بیشینه بهبودیافته

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

موضوع ساخت‌وساز از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر یک جامعه از دیدگاه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... است. اما در این میان، موضوع کیفیت در ساخت پروژه های عمرانی نیاز به بحث و بررسی علمی بیشتری دارد. پ‍ژوهش حاضر به بررسی بهینه‌سازی دوهدفه کیفیت پروژه های عمرانی و هزینه‌های ساخت براساس تئوری پایایی سیستم ها می‌پردازد. همچنین یک مثال واقعی برای ارزیابی کارایی مدل بهینه‌سازی پایایی سیستم پیشنهادی استفاده شده است.
به‌منظور دستیابی به این هدف الگوریتم چهارمرحله‌ای تعریف شده و مدل پیشنهادی با استفاده از دو روش M3AS و الگوریتم کلونی مورچگان کلاسیک حل و نتایج دو روش با یکدیگر مقایسه گردید. پروژه ساخت‌و ساز مجموعه مسکونی 5 طبقه پرزین-2 واقع در زعفرانیه تهران مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که روش M3AS با استفاده از جستجوی محلی که انجام می‌دهد از قابلیت های بیشتری جهت عملیات بهینه سازی نسبت به الگوریتم کلونی مورچگان کلاسیک برخوردار است.
در این مطالعه، مدل بهینه سازی چند هدفه مبتنی بر نظریه قابلیت اطمینان به تصمیم گیرندگان برای تعیین و انتخاب هزینه و کیفیت پروژه های ساختمانی گسترش می یابد. با توجه به اینکه این پروژه ها مهمترین مولفه توسعه کشور هستند، باید با توجه به هزینه و کیفیت به درستی مدیریت شوند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimizing the quality of construction projects based on system reliability theory using improved Min-Max ant colony algorithm

نویسندگان [English]

  • Saeed Najafi Zangeneh 1
  • Naser Shams Gharneh 2
  • Parnian Azizi 1
  • Abdolhamid Eshragh 3
1 MSc of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering , Sharif University of Technologyو Tehran, Iran
چکیده [English]

Construction is one of the most important issues in a society economically, socially, culturally and so on. But the issue of quality in the construction projects requires discussion takes more scientific. The objective of this study is to investigate the optimization of the quality of construction projects and construction costs based on system reliability theory. Also, a real construction project is presented to evaluate the efficiency of the proposed model. In order to achieve this goal, a four-step algorithm is defined and proposed model using two methods M3AS and classic ant colony algorithm is solved. The results of both methods are compared. Parzin five-story residential building located on Zaferanieh Street is studied. The results indicated that M3AS innovative approach through local search is more capable than the classical ant colony algorithm for optimization. Most previous studies have not considered the importance of the quality of project. In this study, quality in the form of reliability at the time of completion of the work is quantified. The proposed model has been so overcome lack of expression and effectively using reliability theory. This model can automatically produce reliability and optimal cost of system with regard to structure function of reliability and non-linear function of cost-reliability. In this study, multi-objective optimization model based on reliability theory extends to decision-makers to determine and choose between cost and quality for construction projects. Since a major part of the annual budget allocated to construction projects, these projects are the most important component of the country's development that must be managed properly in terms of cost and quality and be completed according to the schedule. iT is clear that the status of the construction industry in terms of quality and cost should be much improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimization
  • System reliability theory
  • M3AS
  • Construction
  • َAnt colony algorithm