ارزیابی ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت صنعتی کشور ایران (مطالعه موردی قراردادهای صنعت نفت)

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده مهندسی عمران

چکیده

ایران دارای رتبه نخست ذخایر گازی و سومین مالک بزرگ ذخایر نفتی در جهان است؛ لذا اجرای پروژه ها در این صنعت عظیم، نیازمند قراردادهای دقیقی است. در راستای انجام بهینه پروژه های طرح و ساخت صنعتی، تدوین الگو و مختصات جدید سند همسان طرح و ساخت با کمترین ایرادات، امری اجتناب ناپذیر است؛ به نحوی که با قطعیت دادن به زمان و مبلغ مندرج در قرارداد تا حد امکان، با بهترین کیفیت و کمترین میزان دعاوی، نتایج مطلوب حاصل و پروژه ها با بهترین کیفیت اجرا گردند. در این راستا با انجام مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد بین المللی خصوصا سند نقره ای فیدیک، مطالعه مقالات و پایان نامه ها و بررسی قوانین و مقررات، ایرادات و کاستی های موجود با طراحی، توزیع و جمع آوری پرسشنامه از خبرگان و تحلیل نتایج مشخص گردیده و این نتایج حاصل شد که علاوه بر اصلاح ساختار و مدل مفهومی سند، بایستی تعهدات و مسئولیت های طرفین پیمان بطور دقیق پیش بینی شده و توزیع منطقی ریسک انجام شود. خصوصا در زمینه تاخیر در پرداخت به پیمانکاران، مکانیزم جبران خسارات پیش بینی گردد. همچنین ماده های مربوط به مبلغ پیمان، شرایط تنفیذ پیمان، انجام طراحی پایه، بیمه نامه ها، ضمانتنامه ها، تسهیلات پیمانکاران، تعلیق، تحویل موقت و خاتمه و فسخ پیمان و سایر موارد اصلاح گردیده و قوانینی که باید صراحتا در متن شرایط عمومی پیمان عنوان گردند، ذکر شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Iran Industrial Design-Build Method (Case Study of Oil Industry Contracts)

نویسندگان [English]

  • Hassan Ahmadi 1
  • Marieh Zendehdel 2
1 Islamic Azad University,Roudehen Branch,Faculty of Civil Engineering
2 Islamic Azad University,Roudehen Branch,Faculty of Civil Engineering
چکیده [English]

Iran holds the first and third rank worldwide in gas and oil reservoirs, respectively; therefore, projects executed in this noble industry requires accurate contracts.
In order to optimize accomplishment of industrial design-build projects, designing new coordinates of EPC identical documents with the least potential problems is inevitable, In a way that, with certifying the time and fee stated in the contract to the most possible extent, with the highest quality and fewest claims, the desired results be obtained and the project be fulfilled with the best quality. To this end, with the pursuit of library based studies, investigating international documents particularly FIDIC silver book, reviewing articles, theses, rules and regulations, existing problems and deficiencies have been identified through designing, distributing, and collecting a survey from the elites after having the obtained results analyzed and thus this conclusion has been drawn that, in addition to reforming the structure and conceptual model of the document, it is also required that the obligations and liabilities of both parties of the contract be minutely specified and the logical distribution of the risk be conducted. Especially, in the area of delay in payment to the contractors, the mechanism required for compensating the loss needs to be anticipated. moreover, the articles related to contract price, commencement date conditions, basic design, assurance, guaranty letters, contractors facilities, suspension, provisional taking over, termination, waiver and other cases need to be corrected and the rules that are required to be expressly mentioned in the context of general conditions of the contract be stated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Design-Build
  • FIDIC
  • EPC
  • General Condition
  • Oil Industry
  • Claims
[1] Management and Planning Organization, (2002). The rules and standards of industrial design-build method. Publication 5490. Iran.
[2] Design-build Institute of America. (2014). About DBIA and design-build. http://www.diba.org/about/Pages/default.aspx.
[4] Okunlola Ojo, S. Aina, O. Adeyemi, A. Y. (2011). A Comparative Analysis Of The Performance Of Traditional Contracting And Design-Build Procurements On Client Objectives In Nigeria. Journal of Civil Engineering and Management, 227-233.
[5] Parchami J.M. and Zarrin, H. (1389). Comparative Compare of  5490 Document With FIDIC, EJCDC Contracts  From Contract’s Risks Point of View. In: Sixth National Conference On Project Management, Tehran.  
[6] Golabchi, M. Bemanian, M. Parchami, J.M. Talkhabi, H. (1393). Investigation of Design-Build Contracts’ General Conditions’ Challanging Words and Expressions (EPC Package 84 Document). In: 2nd National Conference On EPC Contracts, Tehran.
 [7] Ebrahimi, S. N. Alizadeh, M. Alaghehband Hossieni, A. (1393). Investigation Of Shortcomings and Strengths of Industrial Projects’Two-Factor or Multi-Factor Methods. In: 2nd National Conference On EPC Contracts, Tehran. 14.
[8] Zaneldin Essam, K. (2006). Construction Claims in United Arab Emirates: Types, Causes and frequency. International Journal of Project Management. 24(5), 453- 459.
[9]  Ebrahimi, S. N. and Saiedi, F. (1393). Diagnosis Of  Legal Criteria in EPC Contracts of  Iran Technical - Executive regime. In: 2nd National Conference On EPC Contracts, Tehran.
[10] Ebrahimi. S.N. (2016). Design and Drafting of Downstream Oil and Gas Contracts, Collaboration Between TEFCEL and  IIES.
[11]  FIDIC. (1999). Conditions of Contract for EPC-Turnkey Projects.doc.
[12] Management and Planing Organization. (2015). Governmental deals guaranty by-law, Tehran.
[13]  Law Holding Tenders. (2015). http://rc.majlis.ir/en. , Tehran.
[14]  Hoseingholi, M. Parchami, J.M. ( 2016). Identification and Analysis of Owner-Induced Problems in Design–Build Project Lifecycle.  American Society of Civil Engineers.
[15] Ebrahimi, N. Farahani, M. Sheikh J. (2010). Pathology of claim management process in design and Build contracts : the case study of oil contracts .In: Sixth International Conference on Project  management. Tehran.