ارائه مدل تجربی تاثیر تغییرات ابعاد نمونه بتنی مسلح به الیاف ماکروسینتتیک بر انرژی شکست

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس, تهران, ایران

2 دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بتن به عنوان یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی رفتاری شکننده دارد. افزودن الیاف به بتن بر رفتار شکل‌پذیری و برخی مشخصات مکانیکی بتن اثر میگذارد. به همین منظور پژوهشی آزمایشگاهی جهت ارائه مدل تجربی تاثیر اندازه نمونه بتن مسلح به الیاف ماکروسینتتیک بر تغییرات انرژی شکست انجام شد. در این پژوهش نمونه‌های تیرچه بتنی به صورت بتن معمولی و بتن مسلح به الیاف ماکروسینتتیک و با سه ضخامت و سه عرض مختلف ساخته شده، انرژی شکست نمونه‌ها اندازه‌گیری و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که با افزایش ضخامت نمونه، مقدار انرژی شکست به میزان 1/63-3/15 درصد و همچنین با افزایش عرض نمونه، انرژی شکست به میزان 72/50-04/42 درصد افزایش می یابد.
بتن الیافی یکی از انواع بتن می باشد که با الیاف ترکیب شده است. الیاف مختلفی برای تهیه بتن الیافی استفاده می شود مانند الیاف شیشه، پلیمری، کربن و فولاد. در این پژوهش از الیاف پلیمری ماکروسینتتیک استفاده شد. از کاربرد های الیاف ماکروسینتتیک در بتن میتوان به کاهش میزان جمع شدگی بتن تازه و سخت، افزایش شکل پذیری، ضربه پذیری و سختی بتن، افزایش مقاومت در برابر تنش های خستگی، افزایش دوام و طول عمر بتن ، بهبود ویژگی های مکانیکی بتن (مقاومت کششی، خمشی و...)، کنترل ترک های ثانویه/حرارتی بتن، جلوگیری از گسترش ترک ها به عمق، قابلیت بارپذیری پس از ایجاد ترک، کاهش نفوذپذیری در مقابل یون های کلر و سولفات. پژوهش های متعددی در زمینه بتن الیافی انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از مفهوم مکانیک شکست مدل های انرژِی تغییر ضخامت ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting an experimental model to investigate the effect of changing the dimensions of macro-synthetic-fiber-reinforced concrete on fracture energy

نویسندگان [English]

  • abolfazl hassani 1
  • mohammad daneshfar 2
1 school of civil and environment , tarbiat modares university, tehran, iran.
2 school of civil and environment, tarbiat modares university
چکیده [English]

Concrete has a brittle behavior as one of the most frequently used construction materials. Adding fibers to concrete can enhance its ductility and some of its mechanical properties. For this purpose, a laboratory study was conducted in order to present an experimental model to investigate the effect of size of micro-synthetic-fiber-reinforced concrete on fracture energy changes. In this study, concrete beam specimens were manufactured and evaluated with three different thicknesses and widths. Results indicated that by increasing the thickness of the specimens, fracture energy was respectively increased by 15.3-63.1%. Moreover, by increasing the width of the specimen, fracture energy was respectively increased by 42.04-50.72 %.
Fiber-reinforced concrete is a type of concrete that is mixed with fiber. Various types of fibers are used to produce fiber-reinforced concrete, which include glass, polymer, carbon and steel .
In the present research, macro-synthetic polymer fibers were used. Some of the consequences of applying macro-synthetic fibers in concrete include reduced shrinkage of fresh and hardened concrete, increased ductility, vulnerability and hardness of concrete, increased strength against fatigue stresses, increased durability and lifetime of concrete, improved concrete mechanical properties (tensile strength, flexural strength, etc.), control of secondary/thermal cracks of concrete, preventing the in-depth propagation of cracks, post-cracking chargeability and reduced permeability against chloride and sulfate ions . To date, numerous studies have been conducted on fiber-reinforced concrete, most of which have been focused on the evaluation of fiber-reinforced concrete using steel and plastic fibers or their combination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fiber-reinforced concrete
  • macro synthetic
  • fracture energy
  • flexural toughness
  • concrete beam
[1] Zongjin, L. (2011). Advanced concrete technology. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
[2] Toledo Filho, R. and Sanjuan, M. (1999). Effect of low modulus sisal and polypropylene fibre on the free and restrained shrinkage of mortars at early age. Cement and Concrete Research, 29(10), 1597-1604.
[3] Yoo, D.-Y. and Banthia, N. (2016). Mechanical properties of ultra-high-performance fiber-reinforced concrete: A review. Cement and Concrete Composites, 73, 267-280.
 
[4] Yoo, D.-Y., Kim, S.-W. and Park, J.-J. (2017). Comparative flexural behavior of ultra-high-performance concrete reinforced with hybrid straight steel fibers. Construction and Building Materials, 132, 219-229.
[5] Pakravan, H., Latifi, M. and Jamshidi, M. (2017). Hybrid short fiber reinforcement system in concrete: A review. Construction and Building Materials, 142, 280-294.
[6] Jadhav, H. and Koli, M. (2013). Flexural behavior of hybrid fiber reinforced concrete beams. International Journal of Structural and Civil Engineering Research, 2(3), 211-88.
[7] Jiabiao, J., Loh, S. and Gasho, T. (2004). Synthetic structure fibers for toughness and crack control of concrete. In: 29th Conference on our world in concrete & structures. Singapore.
[8] Rao, A.S. and Rao, G.A. (2014). Fracture Mechanics of Fiber Reinforced Concrete: An Overview. International Journal of Engineering Innovations and Research, 3(4), 517.
[9] Bordelon, A. and Roesler, J.R. (2009). Fiber-reinforced concrete pavement design and material requirements. in: Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields. 8th International Conference (BCR2A'09).
[10] Chari, K.B., Investigation on Mode–I Fracture Parameters Using Steel Fibers in High Strength Concrete.
[11] Gustafsson, J. and Noghabai, K. (1999). Steel fibers as shear reinforcement in high strength concrete beams. NORDIC CONCRETE RESEARCH-PUBLICATIONS-, 22, 35-52.
[12] Kreiger, E.L. (2012) A model to describe the mode I fracture of steel fiber reinforced ultra-high performance concrete. Michigan Technological University.
[13] Rooholamini, H., Hassani, A. and Aliha,M. (2018) Evaluating the effect of macro-synthetic fibre on the mechanical properties of roller-compacted concrete pavement using response surface methodology. Construction and Building Materials, 159, 517-529.
[14] Daneshfar, M., et al. (2017). Evaluating Mechanical Properties of Macro-Synthetic Fiber-Reinforced Concrete with Various Types and Contents. Strength of Materials, 1-9.
[15] Fallah, S. and Nematzadeh, M. (2017) Mechanical properties and durability of high-strength concrete containing macro-polymeric and polypropylene fibers with nano-silica and silica fume. Construction and Building Materials, 132, 170-187.
[16] Lee, J.-H., Cho, B. and Choi,E. (2017). Flexural capacity of fiber reinforced concrete with a consideration of concrete strength and fiber content. Construction and Building Materials, 138, 222-231.
[17] Alberti, M., Enfedaque,A. and Gálvez,J. (2017). Fibre reinforced concrete with a combination of polyolefin and steel-hooked fibres. Composite Structures, 171, 317-325.
[18] Hesami, S., Hikouei, I.S. and Emadi, S.A.A. (2016). Mechanical behavior of self-compacting concrete pavements incorporating recycled tire rubber crumb and reinforced with polypropylene fiber. Journal of Cleaner Production, 133, 228-234.
[19] Saidani, M., Saraireh, D. and Gerges, M. (2016). Behaviour of different types of fibre reinforced concrete without admixture. Engineering Structures, 113, 328-334.
[20] Afroughsabet, V. and Ozbakkaloglu, T. (2015). Mechanical and durability properties of high-strength concrete containing steel and polypropylene fibers. Construction and building materials, 94, 73-82.
[21] Lee, S.-C., Oh, J.-H. and Cho, J.-Y. (2015). Compressive behavior of fiber-reinforced concrete with end-hooked steel fibers. Materials, 8(4), 1442-1458.
[22] Karadelis, J.N. and Lin, Y. (2015). Flexural strengths and fibre efficiency of steel-fibre-reinforced, roller-compacted, polymer modified concrete. Construction and Building Materials, 93, 498-505.
[23] Hesami, S., Ahmadi, S. and Nematzadeh, M. (2014). Effects of rice husk ash and fiber on mechanical properties of pervious concrete pavement. Construction and Building Materials, 53, 680-691.
[24] Pająk, M. and Ponikiewski, T. (2013). Flexural behavior of self-compacting concrete reinforced with different types of steel fibers. Construction and Building Materials, 47, 397-408.
[25] Singh, S., Singh, A. and Bajaj, V. (2010). Strength and flexural toughness of concrete reinforced with steel–polypropylene hybrid fibres. Asian journal of civil engineering (building and housing), 11(4), 495-507.
[26] Silva, F. and Thaumaturgo, C. (2003). Fibre reinforcement and fracture response in geopolymeric mortars. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 26(2), 167-172.
[27] American Society for Testing Materials. (2015). Standard Specification for Polyolefin Chopped Strands for Use in Concrete. astm International. West Conshohocken. PA.
[28] Sorelli, L.G., Meda, A. and Plizzari, G.A. (2006). Steel fiber concrete slabs on ground: a structural matter. ACI Structural Journal, 103(4), 551.
[29] ACI, A. (2009). 211.1-Standard Practice for Selecting Proportions for Normal. Heavyweight, and Mass Concrete.
[30] Standard, J. (2003). Method of test for fracture energy of concrete by use of notched beam. JCI-S-001-2003. Japan Concrete Institute (JCI).