ارزیابی عددی رفتار شکست تیرهای شکافدار بتنی مقاوم شده با ورق CFRP

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

3 دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

4 گروه سازه دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

از آنجا که پارامترهای مؤثر بر نحوه تقویت تیرهای ترک خورده و رفتار شکست آن‌ها پس از مقاوم سازی از اهمیت بسزایی برخوردار می-باشد، این تحقیق به بررسی عددی رفتار شکست تیرهای بتی ترک خورده که با ورقCFRP مقاوم سازی شده اند، اختصاص یافته است. تیرهای مورد بررسی دارای ترک اولیه در وسط دهانه می‌باشند و با یک لایه CFRP در زیر تیر تقویت شده‌اند. با استفاده از روش عددی اجزای محدود و تحلیل استاتیکی غیر خطی، ظرفیت باربری نمونه‌ها، جداشدگی ورق، رشد و بازشدگی دهانه ترک مورد ارزیابی قرار گرفته است. ابتدا مدل عددی صحت سنجی شده که جهت ارزیابی صحت مدلسازی، نتایج حاصل با داده‌های بدست آمده از کار آزمایشگاهی موجود، مقایسه گردید و پس از اطمینان از درستی مدلسازی، اثر تغییر پارامترهای مختلف از جمله ضخامت ورق، مشخصات مکانیکی بتن، طول ترک اولیه و مقاومت چسب، بر رفتار شکست مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می‌دهد که نمودارهای بار-بازشدگی دهانه ترک دارای دو نقطه حداکثر بار می‌باشند که نقطه حداکثر اول و دوم با افزایش مقاومت بتن، مقاومت چسب و ضخامت ورق، بیشتر شده و در اثر افزایش طول ترک اولیه، نقطه حداکثر اول کاهش می‌یابد در حالی که نقطه حداکثر دوم تقریباً بدون تغییر باقی می‌ماند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical analysis of Fracture behavior of CFRP Sheet–Strengthened notched Concrete Beams

نویسندگان [English]

  • monireh Sanghi 1
  • Javad Vaseghi Amiri 2
  • Gholamreza Abdollahzadeh 3
  • Mehdi Dehestani 4
1 Civil Eng. of Babol Noshirvani University of Technology
2 Professor, Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of technology, Babol, Iran
3 Babol Noshirvani Uni. of Tech.
4 Babol Noshirvani Uni. Of Tech.
چکیده [English]

The serviceability and safety of building and bridge structures may gradually degrade due to long term use, natural environmental deterioration, poor initial design and/or construction, increased design loads, extreme events such as earthquakes, and/or lack of maintenance. It is needed to use materials that are not susceptible to the same causes that trigged the deterioration in the first instance. Since the rebuilding of old infrastructure is very expensive and time consuming, cost-efficient and durable techniques of strengthening/rehabilitating are needed. There is a growing interest in the use of Fiber Reinforced Polymer (FRP) composite materials for the strengthening and retrofitting of concrete beams. Also it is too important to know the influence of effective parameters on the fractural behavior and strengthening of cracked concrete beams, so the present study is dedicated to numerical analysis of carbon fiber reinforced polymer (CFRP) sheet-strengthened notched concrete beams. The bearing capacity, CFRP debonding and crack mouth opening displacement (CMOD) of notched beams were evaluated with nonlinear finite element method. Numerical results have been compared with experimental results of other researches. After validation the numerical modeling of CFRP plated notched beams, parametric studies reveal quantitatively the effects of various factors such as; thickness of CFRP sheet, compressive strength of concrete, initial crack length and interfacial bond strength on the CMOD curve of mentioned beam, which is found to be characterized by two peak loads. The first and second peak loads increase with the increase in concrete strength, the thickness of CFRP sheet and the interfacial bond strength. It is also found that increasing the initial crack length decreases the first peak load but no exerts on the second peak load.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Notched Concrete Beam
  • CFRP
  • debonding
  • CMOD
  • Nonlinear Finite Element Analysis
]1[ Wu, Z.S., and Yoshizawa, H. (1999). “Analytical/Experimental Study on Composite Behavior in Strengthening Structures with Bonded Carbon Fiber Sheets”. Reinf Plast Compos, Vol. 18(2), pp. 1131–55.
]2[ Yuan, H., and Wu, Z.S. (2000). “Energy Release Rates for Interfacial Crack in Laminated structures”. Struct Mech Earthquake Eng, JSCE, Vol. 17(1), pp. 19–31.
]3[ Wu, Z.S., Yuan, H., and Niu, H.D. (2002). “Stress Transfer and Fracture Propagation in different Kinds of Adhesive Joints”. Eng Mech, ASCE, Vol. 128(5), pp. 562–73.
]4[ Achintha, M., and Burgoyne, C. (2013). “Fracture Energy of the Concrete–FRP Interface in Strengthened Beams”. Eng Fracture Mech, Vol. 110, pp. 38–51.
]5[ Taljsten, B. (1996). “Strengthening of Concrete Prisms using the Plate-Debonding Technique”. Int J Fract, Vol. 81, pp. 253–66.
]6[ Yoshizawa, H., Wu, Z.S., Yuan, H., and Kanakubo, T. (2000). “Study on FRP–Concrete Interface Bond Performance”. Mater Concrete Struct Pavements, JSCE, Vol. 49(662), pp. 105–19.
]7[ Wu, Z.S., Yuan, H., Yoshizawa, H., and Kanakubo, T. (2001). “Experimental/Analytical Study on Interfacial Fracture Energy and Fracture Propagation along FRP–Concrete Interface”. ACI International Special Publication, Vol. 201, pp. 133–52.
]8[ Wu, Z., and Yin, J. (2003). “Fracture Behavior of FRP-Strengthened Concrete Structures”, Fracture Mechanics, Vol. 70, pp. 1339–1355.
]9[ Shahbazpanahi, S., Abdullah, A., Kamgar, A., and Farzadnia, N. (2015). “Fracture Mechanic Modeling of Fiber Reinforced Polymer Shear-Strengthened Reinforced Concrete Beam”. Composites: Part B, Vol. 68, pp. 113–120.
]10[ Baky, H., Ebead, U., and Neale, K. (2007). “Flexural and Interfacial Behavior of FRP-Strengthened Reinforced Concrete Beams”. J. Compos. Constr., Vol. 11(6), pp. 629–639.
]11[ Wang, J., and Zhang, C. (2008). “Nonlinear Fracture Mechanics of Flexural–Shear Crack Induced Debonding of FRP Strengthened Concrete Beams”. International Journal of Solids and Structures. Vol. 45, pp. 2916–2936.
]12[ Zheng, J. J., Dai, J. G., and Fan, X. L. (2016). “Fracture Analysis of FRP-Plated Notched Concrete Beams Subjected to Three-Point Bending”. Eng Mech, ASCE, Vol. 142(3).
]13[ Wu, Z J., and Davies, J.M. (2003). “Mechanical Analysis of a Cracked Beam Reinforced with an External FRP Plate”. Compos Struct, Vol. 62(2), pp. 139–143.
]14 [Wu, Z., Yuan, H., Kojima, Y., and Ahmed, E. (2005). “Experimental and Analytical Studies on Peeling and Spalling Resistance of Unidirectional FRP Sheets Bonded to Concrete”. Composites Science and Technology, Vol. 65, pp. 1088–1097.
]15[ Wang, J., and Zhang C. (2008). “Nonlinear Fracture Mechanics of Flexural-Shear Crack Induced Debonding of FRP Strengthened Concrete Beams”. Int J Solids Struct, Vol. 45(2), pp. 2916–36.              
]16[ Lu, X. Z., Teng, J. G., Ye, L. P., and Jiang, J. (2007). “Intermediate Crack Debonding in FRP-Strengthened RC Beams: FE Analysis and Strength Model”. Compos. Constr., Vol. 112, pp. 161–174.
[17] Mohammadi, T., Wan, B., and Dai, J. G. (2011). “Modeling of CFRP Concrete Interface Subjected to Coupled Pull-Out and Push off actions”. ACI Spec. Publ., Vol. 275(19), pp. 1–18.
]18[ Katz, A. (2007). “Stress Transfer between FRP Laminates and Concrete through Deteriorated Concrete Surfaces”. Compos Constr, Vol. 11(4), pp. 410–418.
]19[ Wu, Z., Yang, S., Hu, X., Zheng, J., Fan, X., and Shan, J. (2010). ”Analytical Solution for Fracture Analysis of CFRP Sheet–Strengthened Cracked Concrete Beams”. Eng. Mech., Vol. 136(10), pp. 1202–1219.
]20[ Achintha, M., and Burgoyne, C. (2013). “Fracture Energy of the Concrete–FRP Interface in Strengthened Beams”.  Engineering Fracture Mechanics, Vol. 110, pp.  38–51.
[21] Mohammadi, T., & Wan, B. (2015). “Sensitivity Analysis of Stress State and Bond Strength of Fiber-Reinforced Polymer/Concrete Interface to Boundary Conditions in Single Shear Pull-Out Test”. Advances in Mechanical Engineering, 7(5), 1687814015585419.
[22] Mohammadi, T., Wan, B., Harries, K, A., and Sweriduk, M, E. (2017). “Bond Behaviore of FRP-Concrete in Presence of Intermediate Crack Debonding Failure”. Journal of Composites For Construction, Vol. 21(5).
[23] Lu, X. Z., Teng, J. G., Ye, L. P., and Jiang, J. (2005). “Bond-Slip Models for FRP Sheets/Plates Bonded to Concrete”. Eng. Struct., Vol. 276, pp. 920-937.
[24] CEB-FIP, (Fédération International de la Précontrainte). (1993). CEB-FIP model cod 1990, Thomas Telford, Lausanne, Switzerland.