معرفی یک روش بهینه برای مدلسازی ماکروی تحلیل دینامیکی غیرخطی در خرابی پیش‌رونده (مطالعۀ موردی نرم افزار OpenSees)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

انجام بهینه تحلیل دینامیکی غیرخطی در خرابی پیش‌رونده یکی از مسائل بسیار مهمی است که تاکنون به آن پرداخته نشده است. در تحلیل خرابی پیش‌رونده استفاده از نرم‌افزارهای میکرومدل مانند ABAQUS و ANSYS باوجود دقت بالا در محاسبات، از سرعت کافی برخوردار نیستند و به همین دلیل در کارهای تحقیقاتی بیش‌تر از نرم‌افزارهای ماکروی مانند OpenSees استفاده می‌شود. در این تحقیق نویسندگان این مقاله تلاش کرده‌اند که روشی کارآمد و مناسب را برای حذف المان‌ در نرم‌افزار کدباز OpenSees معرفی کنند. از آنجایی‌که تحلیل دینامیکی غیرخطی بهترین رفتار از سازه را نشان می‌دهد؛ در این مطالعه این روش برای تحلیل دینامیکی غیرخطی توسعه داده شده است. برای این منظور الگوریتم توسعه داده شده در این مقاله با سایر روش‌های موجود مقایسه شده است و دقت بالای آن نمایش داده شده است. در روش توسعه داده شده می‌توان دو یا چند ستون را به صورت همزمان و یا غیرهمزمان از مدل موردنظر حذف کرد و اثرات مربوط به زمان حذف‌های متوالی چند ستون را در آن مشاهده نمود. کاربرد روش گفته شده برای انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی افزاینده (NIDA) استفاده شده است و کاربرد آن برای ظرفیت نهایی سازه نشان داده شده است. استفاده از روش ارائه شده در این مطالعه باعث بالا رفتن سرعت و دقت محاسبات در حذف چند ستون بصورت غیرهمزمان و همچنین ظرفیت نهایی سازه با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی افزاینده می‌شود. در پایان نیز کاربرد این روش برای حذف سایر المان‌های سازه‌ای نظیر تیرها، مهاربندها و میانقاب‌آجری نیز بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Introducing an optimal method for macro modeling of nonlinear dynamic analysis in progressive collapse (A case study : OpenSees program)

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Ashrafi 1
  • Seyed Ali Hassanzadeh 2
1 Assistant Professor, . Department of Civil Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
2 M.Sc. of Structural Engineering, Department of Civil Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Optimum implementation of nonlinear dynamic analysis (NDA) in progressive collapse is one of the most important issues that has not been addressed recently. Using detailed FE software like ABAQUS and ANSYS in progressive collapse analysis despite their accuracy is not appropriate because of consuming a lot of time. For this reason, many of researchers utilize the macro software such as OpenSees. In this study, authors tried to introduce an optimum and appropriate method for element removal in open program, OpenSees. Since nonlinear dynamic analysis shows the exact behavior of structure, this algorithm is developed for NDA. For this purpose, the developed algorithm has been compared with the other methods and it has been found that it has a high accuracy. Developed algorithm can remove one or more columns at the same or different time intervals and the effects of sequence column removals to their time durations can be seen. The application of the developed algorithm for nonlinear incremental dynamic analysis (NIDA) has been implemented and its application for an ultimate capacity of the structure has been shown. Analysis results showed that using of developed algorithm will lead to the speed and accuracy improvement of calculations in the sequence of columns removal and ultimate capacity of the structure using NIDA. At the end of this research, the application of this method has been shown for other element removal such as beams and infill walls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progressive collapse
  • Nonlinear dynamic analysis
  • Remove element
  • OpenSees program
  • Alternate path method
[1] GSA (General Services Administration). (2013). Alternate path analysis and design guidelines for progressive collapse
resistance. Washington, DC, General Services Administration (GSA).
[2] DoD (Department of Defense). (2013). Design of buildings to resist progressive collapse., Washington, DC (2013). UFC
4–023–03.
[3] Alashker Y, Li H, El-Tawil S. (2011). Approximations in progressive collapse modeling. Journal of Structural
Engineering, 137(9), 914-24.
[4] Bao Y, Kunnath SK, El-Tawil S, Lew HS. (2008). Macromodel-based simulation of progressive collapse: RC frame
structures. Journal of Structural Engineering, 134(7), 1079-91.
[5] Bao Y, Main JA, Noh SY. (2017). Evaluation of Structural Robustness against Column Loss: Methodology and
Application to RC Frame Buildings. Journal of Structural Engineering, 143(8):04017066.
[6] Marjanishvili S, Agnew E. (2006). Comparison of various procedures for progressive collapse analysis. Journal of
Performance of Constructed Facilities. 20(4), 365-74.
[7] Pachenari A, Keramati A, Pachenari Z. (2013). Investigation of progressive collapse in intermediate RC frame
structures. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 22(2), 116-25.
[8] Qian K, Li B, Zhang Z. (2016). Influence of multicolumn removal on the behavior of RC floors. Journal of Structural
Engineering. 142(5), 04016006.
[9] Hashemi Rezvani F, Behnam B, Ronagh HR, Alam MS. (2017). Failure progression resistance of a generic steel
moment-resisting frame under beam-removal scenarios. International Journal of Structural Integrity, 8(3), 308-325.
[10] Sasani M. (2008). Response of a reinforced concrete infilled-frame structure to removal of two adjacent columns.
Engineering Structures, 30(9), 2478-91.
[11] Song BI, Sezen H. (2013) Experimental and analytical progressive collapse assessment of a steel frame building.
Engineering Structures, 56, 664-72.
[12] Lalkovski N, Starossek U. (2016). Vertical building collapse triggered by loss of all columns in the ground story− Last
line of defense. International Journal of Steel Structures, 16(2), 395-410.
[13] Li Y, Lu X, Guan H, Ren P. (2016). Numerical investigation of progressive collapse resistance of reinforced concrete
frames subject to column removals from different stories. Advances in Structural Engineering, 19(2), 314-26.
[14] Arshian AH, Morgenthal G. (2017). Three-dimensional progressive collapse analysis of reinforced concrete frame
structures subjected to sequential column removal. Engineering Structures, 132, 87-97.
[15] Ashrafi, H., Hassanzadeh, S. (2017). Investigation of progressive collapse in reinforced concrete frames, considering
end rigid zones and various scenarios for column removal duration. Journal of Structural and Construction Engineering,
doi: 10.22065/jsce.2017.86030.1172
[16] Talaat,M., Mosalam, Kh. (2009). Modeling progressive collapse in reinforced concrete buildings using direct element
removal. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 38, 609-634.
[17] Khandelwal K., El-Tawil S. (2011). Pushdown resistance as a measure of robustness in progressive collapse analysis.
Engineering Structures, 33(9), 2653-61.
[18] Scott, MH., and Fenves, G. (2010). Krylov Subspace Accelerated Newton Algorithm: Application to Dynamic
Progressive Collapse Simulation of Frames. Journal of Structural Engineering, 136(5), 473-480.
[19] Wu.S.R, Gu.L. (2012). Introduction to the explicit finite element method for nonlinear transient dynamics, Hoboken,
Published: John Wiley & Sons, 335 pages.
[20] Building and Housing Research Center of the Islamic Republic of Iran (BHRC), (2015). Iranian code of practice for
seismic resistant design of buildings (standard No.2800). 4th edition, Tehran, BHRC.
[21] MRUD (Ministry of Roads and Urban Development of the Islamic Republic of Iran). (2013). Iranian national building
code, Part 9: Design and construction of reinforced concrete buildings. Tehran, MRUD.
[22] Livingston E., Sasani M., Bazan M., Sagiroglu S. (2015). Progressive collapse resistance of RC beams. Engineering
Structures, 95, 61-70.
[23] Scott, BD., Park, R. and Priestley MJN. (1982). Stress–strain behavior of concrete confined by overlapping hoops at
low and high strain rates. ACI Struct. J., 79(1), 13–27.
[24] Ghahremannejad M., Park Y. (2016). Impact on the number of floors of a reinforced concrete building subjected to
sudden column removal. Engineering Structures, 111, 11-23.
[25] Kim J, An D. (2009). Evaluation of progressive collapse potential of steel moment frames considering catenary action.
The structural design of tall and special buildings, 18(4), 455-65.
[26] Taucer, F.T., Spacone, E. and Filippou, F.C. (1991). A Fiber Beam–Column Element for Seismic Response Analysis of
Reinforced Concrete Structures, Report UCB/EERC-91/17, University of California, Berkeley.
[27] Kim HS, Kim J, An DW. (2009). Development of integrated system for progressive collapse analysis of building
structures considering dynamic effects. Advances in Engineering Software, 40(1), 1-8.
[28] Rahai A, Asghshahr MS, Banazedeh M, Kazem H. (2013). Progressive collapse assessment of RC structures under
instantaneous and gradual removal of columns. Advances in Structural Engineering, 16(10), 1671-82.
[29] Brunesi E, Nascimbene R. (2014). Extreme response of reinforced concrete buildings through fiber force-based finite
element analysis. Engineering Structures, 69, 206-15.
[30] Kazemi-Moghaddam, A. and Sasani, M. (2015). Progressive collapse evaluation of Murrah Federal Building following
sudden loss of column G20. Engineering Structures, 89, 162-171.
[31] Li M, Sasani M. (2015). Integrity and progressive collapse resistance of RC structures with ordinary and special
moment frames. Engineering Structures, 95, 71-9.
[32] Kordbagh B., Mohammadi M. (2017). Influence of seismicity level and height of the building on progressive collapse
resistance of steel frames. The Structural Design of Tall and Special Buildings. [online] 26(2), e1305. Available at:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tal.1305/full
[33] Zhang Q, Li Y. (2017). The Performance of Resistance Progressive Collapse Analysis for High-Rise Frame-Shear
Structure Based on OpenSees. Shock and Vibration, Available at: https://doi.org/10.1155/2017/3518232
[34] Weng J, Tan KH, Lee CK. (2017). Modeling progressive collapse of 2D reinforced concrete frames subject to column
removal scenario. Engineering Structures, 141, 126-43.
[35] Havaei G. (2017). Assessment of sliding‐rubber isolator effect in progressive collapse of bridges under two scenarios.
The Structural Design of Tall and Special Buildings. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tal.1418/full
[36] Vamvatsikos D, Cornell CA. (2002). Incremental dynamic analysis. Earthquake Engineering & Structural Dynamics,
31(3), 491-514.
[37] Brunesi E, Nascimbene R, Parisi F, Augenti N. (2015). Progressive collapse fragility of reinforced concrete framed
structures through incremental dynamic analysis. Engineering Structures, 104, 65-79.
[38] Arshian AH, Morgenthal G, Narayanan S. (2016). Influence of modelling strategies on uncertainty propagation in the
alternate path mechanism of reinforced concrete framed structures. Engineering Structures, 110, 36-47.