معرفی یک روش بهینه برای مدلسازی ماکروی تحلیل دینامیکی غیرخطی در خرابی پیش‌رونده (مطالعۀ موردی نرم افزار OpenSees)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

انجام بهینه تحلیل دینامیکی غیرخطی در خرابی پیش‌رونده یکی از مسائل بسیار مهمی است که تاکنون به آن پرداخته نشده است. در تحلیل خرابی پیش‌رونده استفاده از نرم‌افزارهای میکرومدل مانند ABAQUS و ANSYS باوجود دقت بالا در محاسبات، از سرعت کافی برخوردار نیستند و به همین دلیل در کارهای تحقیقاتی بیش‌تر از نرم‌افزارهای ماکروی مانند OpenSees استفاده می‌شود. در این تحقیق نویسندگان این مقاله تلاش کرده‌اند که روشی کارآمد و مناسب را برای حذف المان‌ در نرم‌افزار کدباز OpenSees معرفی کنند. از آنجایی‌که تحلیل دینامیکی غیرخطی بهترین رفتار از سازه را نشان می‌دهد؛ در این مطالعه این روش برای تحلیل دینامیکی غیرخطی توسعه داده شده است. برای این منظور الگوریتم توسعه داده شده در این مقاله با سایر روش‌های موجود مقایسه شده است و دقت بالای آن نمایش داده شده است. در روش توسعه داده شده می‌توان دو یا چند ستون را به صورت همزمان و یا غیرهمزمان از مدل موردنظر حذف کرد و اثرات مربوط به زمان حذف‌های متوالی چند ستون را در آن مشاهده نمود. کاربرد روش گفته شده برای انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی افزاینده (NIDA) استفاده شده است و کاربرد آن برای ظرفیت نهایی سازه نشان داده شده است. استفاده از روش ارائه شده در این مطالعه باعث بالا رفتن سرعت و دقت محاسبات در حذف چند ستون بصورت غیرهمزمان و همچنین ظرفیت نهایی سازه با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی افزاینده می‌شود. در پایان نیز کاربرد این روش برای حذف سایر المان‌های سازه‌ای نظیر تیرها، مهاربندها و میانقاب‌آجری نیز بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Introducing an optimal method for macro modeling of nonlinear dynamic analysis in progressive collapse (A case study : OpenSees program)

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Ashrafi 1
  • Seyed Ali Hassanzadeh 2
1 Assistant Professor, . Department of Civil Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
2 M.Sc. of Structural Engineering, Department of Civil Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Optimum implementation of nonlinear dynamic analysis (NDA) in progressive collapse is one of the most important issues that has not been addressed recently. Using detailed FE software like ABAQUS and ANSYS in progressive collapse analysis despite their accuracy is not appropriate because of consuming a lot of time. For this reason, many of researchers utilize the macro software such as OpenSees. In this study, authors tried to introduce an optimum and appropriate method for element removal in open program, OpenSees. Since nonlinear dynamic analysis shows the exact behavior of structure, this algorithm is developed for NDA. For this purpose, the developed algorithm has been compared with the other methods and it has been found that it has a high accuracy. Developed algorithm can remove one or more columns at the same or different time intervals and the effects of sequence column removals to their time durations can be seen. The application of the developed algorithm for nonlinear incremental dynamic analysis (NIDA) has been implemented and its application for an ultimate capacity of the structure has been shown. Analysis results showed that using of developed algorithm will lead to the speed and accuracy improvement of calculations in the sequence of columns removal and ultimate capacity of the structure using NIDA. At the end of this research, the application of this method has been shown for other element removal such as beams and infill walls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progressive collapse
  • Nonlinear dynamic analysis
  • Remove element
  • OpenSees program
  • Alternate path method