بررسی احتمالاتی تاثیر تراز مخزن بر عملکرد لرزه‌ای سد بتنی وزنی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

بخش زیادی از نیروی دینامیکی اعمال شده بر سد ناشی از نیروی هیدرودینامیکی به وجود آمده در مخزن در اثر اندرکنش سد و مخزن در زمان زلزله می‌باشد که سبب افزایش پاسخ‌ لرزه‌ای سیستم می‌شود. بنابراین تراز آب مخزن نقش مهمی در مقدار نیروی هیدرودینامیکی تولید شده در مخزن دارد. در این مقاله برای تحلیل حساسیت عملکرد لرزه ای سیستم نسبت به تغییرات سطح آب مخزن، از شبیه سازی مونت کارلو با نمونه برداری مکعبی لاتین استفاده می‌شود که در آن ارتفاع مخزن به عنوان پارامتر ورودی متغیر و تغییر مکان تاج، فشار هیدرودینامیکی حداکثر و تنش‌های اصلی در پاشنه و پنجه سد به عنوان پارامترهای خروجی انتخاب شده و حساسیت آنها نسبت به تغییر تراز مخزن تحت تاثیر زلزله مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور سد بتنی وزنی پاین فلت به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و مدل اجزای محدودی با استفاده از نرم افزار Ansys توسعه داده شده است. بعد از انجام مدل سازی و تحلیل، با توجه به نتایج خروجی می‌توان روند تاثیر ارتفاع مخزن را بر نمایش لرزه‌ای سیستم ارزیابی کرد. بررسی پاسخ‌ها نشان می‌دهد که افزایش ارتفاع آب در محدوده بیش از ۷۰ درصدی ارتفاع مخزن سد در حالت پر پاسخ‌های لرزه‌ای بدنه سد را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Probabilistic investigation of the effect of reservoir height on seismic performance of concrete gravity dams using Monte Carlo simulation

نویسندگان [English]

  • Majid Pasbani Khiavi 1
  • Arash Ghaed Rahmati 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

A large part of the dynamic force acted on the dam is the hydrodynamic force induced by dam and reservoir interaction which increases the seismic response of dam. Also, the water level has essential role in the creation of induced hydrodynamic force in reservoir because of interaction. In this paper, in order to investigation of the sensitivity of the seismic performance of system, Monte Carlo simulation with Latin Hypercube Sampling is used in which the reservoir height was selected as random input and the dam crest displacement, maximum value of hydrodynamic pressure and 1st and 3rd principle stresses in heel and toe of dam were considered as output responses and the sensitivity of responses were reliably examined under seismic loading. Considering of Pine Flat concrete gravity dam as case study, a finite element model is developed and implemented into a computer code using Ansys software for seismic analysis of system. Consider to obtained results, it is revealed that the reservoir height how can effect on seismic behaviour of system due to earthquake. Investigation of the obtained results it is obvious that the increasing of reservoir height around the greater than 70% height of full reservoir, considerable increase the seismic response of concrete dam body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete gravity dam
  • Reservoir level
  • Sensitivity analysis
  • Monte Carlo simulation
  • Interaction
[1] Westergaard, H. M. (1933). Water pressures on dams during earthquakes. Transactions ASCE. 98, 418-432.
[2] Zangar, C. N. (1952). Hydrodynamic pressures on dams due to horizontal earthquake effects (No. 11). Technical Information Office.
[3] Kotsubo, S. (1957). Dynamic water pressure on dams due to irregular earthquakes. Transactions of the Japan Society of Civil Engineers. 1957(47), 38-45.
[4] Kotsubo, S. (1961). External forces on arch dams during earthquakes. Memories Faculty of Engineering.
[5] Chopra, A. K. (1967). Hydrodynamic pressures on dams during earthquakes. Journal of the Engineering Mechanics Division. 93(6), 205-224.
[6] Chopra, A. K. and Chakrabarti, P. (1981). Earthquake analysis of concrete gravity dams including dam‐water‐foundation rock interaction. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 9(4), 363-383.
[7] Navayi Neya, B. and Alijani Ardeshir, M. (2013). An Analytical Solution for Hydrodynamic Pressure on Dams Considering the Viscosity and Wave Absorption of the Reservoir. Arabian Journal for Science and Engineering. 38(8), 2023–2033.
[8] Navayi Neya, B. and Kalani Sarokolayi, L. (2014). Foundation flexibility effect on dynamic response of concrete gravity dams under correlated translational and rotational components of ground motion. Journal of Civil and Environmental Engineering, Tabriz University. 44(3), 99-111.
[9] Kostov, M., Boncheva, H., Stefanov, D., Varbanov, G., Kaneva, A. and Koleva, N. (1998). Seismic risk assessment of large concrete gravity dams. 11th European Conference on Earthquake Engineering, Paris.
[10] Fairbairn, E., Dubeux, V., Paz, C. and Ebecken, N. (2000). Application of probabilistic approach to the analysis of gravity dam centrifuge tests.8th ASCE Specialty Conference on Probabilistic Mechanics and Structural Reliability.
[11] Yanmaz, A.M. and Beşer, M.R. (2005). On the reliability--based safety analysis of the Porsuk dam. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences. 29(5), 309-320.
[12] Rohaninejad, M. and Zarghami, M. (2012). Combining Monte Carlo and finite difference methods for effective simulation of dam behavior. Advances in Engineering Software. 45(1), 197-202.
[13] Altarejos-García, L., Escuder-Bueno, I., Serrano-Lombillo, A. and de Membrillera-Ortuño, M.G. (2012). Methodology for estimating the probability of failure by sliding in concrete gravity dams in the context of risk analysis. Structural Safety. 36, 1-13.
[14] Feng, G., Ma, C., Zheng, D.J., Yao, Z., You, L.F. and Tang, D.Z. (2013). The application of matlab-based Monte Carlo method in hydraulic structures reliability. In Applied Mechanics and Materials. 351, 1576-1580.
[15] Mirzabozorg, H., Lamea, M. and Sehhat, H. (2012). Hydrodynamic isolation and 3D seismic response of concrete arch dams. Dam Engineering. 22(3), 227-250.
[16] Alembagheri, M. and Seyedkazemi, M. (2015). Seismic performance sensitivity and uncertainty analysis of gravity dams. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 44(1), 41-58.
[17] Pasbani Khiavi M. (2015). Investigation of the effect of reservoir bottom absorption on seismic performance of concrete gravity dams using sensitivity analysis. KSCE Journal of Civil Engineering, Korean Society of Civil Engineers. 20(5), 1977-1986.
[18] Pasbani Khiavi M. (2017). Investigation of seismic performance of concrete gravity dams using probabilistic analysis. GRAĐEVINAR. 69(1), 21-29.
[19] Matos, J. A. S. D. C. (2007). Uncertainty treatment in civil engineering numerical models. Master Degree in Structures of Civil Engineering, University of Porto, Faculty of Engineering.
[20] Küçükarslan, S., Coşkun, S. B. and Taşkın, B. (2005). Transient analysis of dam–reservoir interaction including the reservoir bottom effects. Journal of Fluids and Structures. 20(8), 1073-1084.
[21] Fenves, G. L. and Chopra A. K. (1985). Effect of reservoir bottom absorption and dam-water-foundation rock interaction on frequency response functions for concrete gravity dams. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 13, 13-31.