مطالعه اثر آلیاژ حافظه‌دار شکلی Ni-Ti در شکل‌پذیری دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشکده عمران

3 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

نمونه‌های دیوار برشی فولادی سه طبقه با ورق نازک با مقیاس یک سوم، دارای درصدهای مختلف از آلیاژ حافظه دار شکلی Ni-Ti، تحت بار دوره ای قرار گرفت و توسط نرم افزار تحلیلی Opensees، مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. همچنین یک نمونه دیوار برشی فولادی با ورق نازک بدون آلیاژ (SPSW-Base)، تحت بار دوره ای مشابه قرار گرفت و توسط نرم افزار Opensees، تحلیل شد و نتایج حاصل از بررسی نمونه‌های دیوار برشی فولادی دارای آلیاژ حافظه دار و نمونه دیوار برشی فولادی بدون آلیاژ ، با یکدیگر مقایسه گردید. کلیه دیوارهای مذکور دارای اتصال تیر به ستون صلب هستند. آلیاژ های حافظه دار شکلی در سه حالت در طبقات دیوار برشی فولادی به ترتیب در همه طبقات، فقط طبقه اول و سوم و فقط در طبقه میانی استفاده شده است. آلیاژهای حافظه دار به صورت ورق‌هایی در دور تا دور ورق فولادی دیوار برشی فولادی با ضخامتی برابر ضخامت ورق دیوار برشی فولادی و عرض متغیر به صورت درصدی از عرض کل ورق دیوار برشی فولادی استفاده شده است، به طوری که اگر عرض کل ورق دیوار برشی فولادی با B، وعرض آلیاژ به کار رفته باb، نمایش داده شود، هر یک از سه حالت ذکر شده بترتیب نمونه‌های b/B=18%,27%,36%,45% را شامل می شود.کلیه نمونه ها تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی واقع شدند. پس از تحلیل، نمونه‌های دارای آلیاژ نسبت به نمونه ‌های بدون آلیاژ، شکلپذیری بیشتری را نشان دادند، به طوری که با افزایش درصد آلیاژ مصرفی شکل پذیری نیز افزایش یافت. همچنین از بین نمونه‌های سه حالت دارای آلیاژ، نمونه‌های حالت دوم یعنی حالت دیوار برشی فولادی که فقط در طبقه اول و سوم آن از آلیاژ استفاده شده بود، دارای شکل پذیری بیشتری نسبت به سایر نمونه ها بوده، به طوریکه شکل‌پذیری نمونه SPSW-b/B=45% ، در این حالت، 70/41 درصد بیشتر از نمونه SPSW-Base، می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study Effect of Ni-Ti Shape Memory Alloy on Ductility of Steel Plate Shear Walls

نویسندگان [English]

  • Madjid Gholhaki 1
  • atefe khosravikhor 2
  • Omid Rezayfar 3
1 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 civil faculty
3 Assisstant Proffessor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Five specimens one third scale three-story single bay steel plate shear wall with variant percentage of Ni-Ti shape memory alloys(SMAs) under cycling loading were analyzed by Opensees software. Also one specimen steel plate shear wall without SMA (SPSW-Base) wase analyzed under same cycling loading by the same software. The result of analysis of five specimens steel plate shear walls with shape memory alloy and one specimen of steel plate shear wall without SMA, compared with each other. All specimens had rigid beam-to-column connections. Shape memory alloys used in three different type in SPSW’s stories respectively in first type,in all stories in second type, in just one first and third story and in third type in just middle story. Also these materials used as kind of plates which surrounde all side ofsteel plate ofwalls, with similar thickness to steel plate and variant widthsuch a percent of widths steel plate of SPSWs. If th whole width of steel plate shear wall is showed by ‘B’ and the whole width of used material by ‘b’, each three types respectively consist offive specimens with b/B=9%,18%,27%,36%,45%. All specimens were analyzed under nonlinear static analysis. After analysis, all specimens with shape memory alloy showed more ductility in comparision with the one without shape memory alloy (SPSW-Base). Also by increasing SMA ductility increased in steel plate shear walls. In addition among three different types, second wich, used SMA just in first and third story, showed more and better ductility. As an example the ductility of SPSW-b/B=45% in this type is 70/41% more than SPSW-Base.

کلیدواژه‌ها [English]

  • steel plate shear wall
  • Shape memory alloy
  • Ductility
  • OpenSees
  • Ni-Ti