ارزیابی خسارت ستون‌های بتن‌آرمه تقویت‌شده با کامپوزیت‌های نوین الیافی تحت اثر بارهای انفجاری به کمک نمودارهای فشار - ضربه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

بارهای انفجاری به علت اعمال انرژی فراوان در زمانی کوتاه می‌توانند موجب شکست المان‌های اصلی سازه شوند و خرابی‌های جبران‌ناپدیری در پی داشته باشند. مقاوم‌سازی سازه‌ها در برابر بارهای انفجاری می‌تواند راهکاری مناسب برای جلوگیری از چنین خرابی‌هایی باشد. از بین روش‌های مختلف مقاوم‌سازی، پلیمرهای تقویت شده با الیاف (FRP)، به علت دارا بودن ویژگی‌های مکانیکی مناسب، نصبی آسان و نسبت مقاومت به وزن بالا، معمول‌ترین گونه از کامپوزیت‌ها هستند که برای تقویت و بهسازی کاربری‌های سازه‌ای استفاده می‌شوند. در سال‌های اخیر، به علت برخی از کاستی‌های کامپوزیت‌های FRP مانند مقاومت کم در برابر آتش، ناتوانی در اعمال بر روی سطح‌های مرطوب و در دماهای پایین، کامپوزیت‌های نوین پایه سیمانی تقویت‌شده با الیاف (FRCM)، به عنوان جایگزینی مناسب برای آن‌ها به حساب می‌آیند. در این مقاله، ستون‌های بتن‌آرمه به عنوان یکی از المان‌های اصلی سازه در برابر بارهای انفجاری، به کمک دو سامانه‌ی کامپوزیتی سنتی FRP و نوین FRCM مقاوم‌سازی شده است. رفتار ستون‌های تقویت شده به کمک این دو سامانه بر اساس منحنی‌های فشار - ضربه مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتیجه‌ها نشان می‌دهند که در بیشتر حالت‌های خسارت، کارایی ستون‌های تقویت‌شده با کامپوزیت‌های FRCM نسبت به ستون‌های تقویت‌شده با کامپوزیت‌های سنتی FRP مناسب‌تر است و می‌توان از این سامانه‌ی نوین تقویتی در برابر بارهای انفجاری بهره جست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Damage Evaluation of RC Columns strengthened with Novel Fiber Composites under Blast Loads using Pressure – Impulse Diagrams

نویسندگان [English]

  • Hashem Jahangir 1
  • Mohammad Reza Moarefzadeh 2
1 Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Imam Hossein University
چکیده [English]

Blast loads may result Irretrievable damages in structures due to their high amount of applied energy to them during a short period of time. Strengthening and rehabilitation of the structures subject to these sort of loads would be a proper approach to mitigate these damages. Among the available approaches, use of composites so-called Fiber Reinforced Polymers (FRPs), because of their desire properties such as ease in installation and high strength to weight ratio, has been considered the most common solution in recent years. These composites, however, possesses some disadvantages such as low resistance against fire, low glass transition temperature, difficulties in application at low temperatures, impossibility of application on wet surfaces and lack of vapor permeability which have led to use innovative composite materials as alternative. These are normally made of cementitious matrix reinforced by continuous fibers (FRCM). These composites with cement based matrices have good mechanical performances, excellent resistance to high temperature and fire, and also good vapor permeability. Moreover, they can be applied on wet surfaces and in cases of low temperature. Therefore, FRCM materials may constitute an alternative to FRP materials for the strengthening of RC structures. In this paper, performance of RC columns which are subject to blast loading and strengthened with FRP and FRCM composites is investigated using Pressure-Impulse (P-I) diagrams. The results obtained in this study demonstrate that strengthening of structures by FRCM is more efficient in comparison to that of FRP in most cases of damages and therefore could be implemented to protect structures better against blast loads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pressure – Impulse Diagram
  • Damage Evaluation
  • Blast Loads
  • Novel Fiber Composites
  • RC Strengthened Columns