پاسخ دینامیکی غیر‌خطی هندسی صفحه‌های هدفمند فلزی - سرامیکی تحت بار‌گذاری انفجار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد عمران گرایش سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

FGM‌ها یا مواد هدفمند گونه‌ای از مواد مرکب هستند که تغییرات تدریجی خواص مواد را از سطحی به سطح دیگر نشان می‌دهند. با توجه به پیوستگی ترکیب مواد تشکیل‌دهنده، مواد هدفمند خواص مکانیکی مؤثر‌تری نسبت به مواد مرکب چند‌لایه دارا می‌باشند که این منجر به از بین رفتن تمرکز تنش بین لایه‌ای می‌شود. بیش‌ترین کاربرد این مواد در سازه‌های جدار نازک نظیر صفحه‌ها و پوسته‌ها می‌باشد. صفحه‌ها به‌دلیل سطح گسترده و ضخامت کم، در برابر بار‌های انفجاری از یک سو دارای مقاومت کمی هستند و از سوی دیگر، تغییرمکان‌های زیادی پیدا می‌کنند. از این رو، بهره‌گیری از صفحه‌های هدفمند به‌دلیل ساختار مواد تشکیل‌دهنده‌ی آن‌ها که از یک توزیع توانی در راستای ضخامت برخوردار است، باعث بهبود مقاومت و کاهش تغییر‌مکان خواهد شد. در این پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار اجزای محدود Abaqus، به بررسی پاسخ دینامیکی غیر‌خطی هندسی صفحه‌های هدفمند استاینلس‌استیل - سیلیکون‌نیترید تحت بار‌های انفجاری پرداخته شده است. برای این کار، اثر شاخص توان حجمی، نسبت ابعاد صفحه، ضخامت صفحه، مقدار ماده‌ی منفجره و فاصله‌ی آن و نیز اثر مقیاس رپلیکا همراه با مقیاس هوپکینسون مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده‌اند که با افزایش شاخص توان حجمی (از صفر تا بی‌نهایت)، افزایش فاصله‌ی مرکز انفجار تا صفحه (از 500 به 900 میلی‌متر) و افزایش ضخامت صفحه (از 6 به 18 میلی‌متر)، مقدار بیشینه‌ی تغییر‌مکان صفحه به‌ترتیب 29/1%، 43/64% و 87/74% کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، با بزرگ‌تر شدن نسبت ابعاد صفحه (از 1 به 2) و افزایش مقدار ماده‌ی منفجره (از 5 به 25 گرم)، بیشینه‌ی تغییر‌مکان صفحه به‌ترتیب 1/06 و 3/09 برابر شده است. همچنین، مشاهده شد که تغییر خواص مواد در راستای ضخامت صفحه هیچ تأثیری بر روی مقیاس‌گذاری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Geometrically Nonlinear Dynamic Response of Metal-Ceramic FGM Plates under the Blast Loading

نویسندگان [English]

  • reza jome manzari 1
  • Farzad Shahabian 2
1 Master of Civil Structural Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Functionally Graded Materials (FGMs) are kinds of composite materials which exhibit continuous variation of material properties from one surface to another. With regard to the continuity of mixture of constituent materials, FGMs have more effective mechanical properties compared to laminated composite materials, which leads to eliminate the interlayer stress concentration. The most common usage of such materials is in thin-wall structures, such as plates and shells. Plates due to their extensive surface and low thickness, not only have low resistance against the blast loads, but also experience large displacements. Hence, utilizing FGM plates because of their constituents materials which have a power distribution in the direction of thickness, will lead to resistance improvement and displacement reduction. In this research, ABAQUS finite element software has been used to study geometric nonlinear dynamic response of Stainless steel-Silicon nitride FGM plates against the blast loads. The effect of volume fraction index, plate aspect ratio, plate thickness, the amount of explosive material and its distance and also the effect of Replica scale with Hopkinson scale are investigated in this study. The results show that with rising in the volume fraction index (from zero to infinity), increasing in the distance of explosion center to the plate (from 500mm to 900mm) and plate thickness (from 6mm to 18mm), the maximum amount of displacement of the plate have decreased by %29/1, %43/64 and %87/74 respectively. On the other hand, by expansion of the plate dimensions ratio (from 1 to 2) and increasement in the amount of explosive material (from 5 to 25gr), the maximum displacement of the plate have increased by 1/06 and 3/09 respectively. Also, it has been observed that changes in materials properties along with plate thickness don’t have any effect on scaling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • functionally graded materials
  • FGM plate
  • Volume fraction index
  • Geometric nonlinear response
  • Blast loading
[1] Pelletier, J. L. (2005). Thermoelastic Analysis and Optimization of Functionally Graded Plates and Shells. Doctoral Dissertation. The University of Maine.
[2] Koizumi, M. F. G. M. (1997). FGM Activities in Japan. Composites Part B: Engineering, Vol. 28, PP. 1-4.
[3] Jones, N. (1974). A Literature Review of the Dynamic Plastic Response of Structures. MIT Department of Ocean Engineering, The Shock and Vibration Digest, Vol. 13, PP. 3-16.
[4] Jones, N. (1978). Recent Progress in the Dynamic Plastic Behavior of Structures, Part I. MIT Department of Ocean Engineering, The Shock and Vibration Digest, Vol. 10, PP. 21-33.
[5] Jones, N. (1978). Recent Progress in the Dynamic Plastic Behavior of Structures, Part II. Shock and Vibration Information Center Shock and Vibration Digest, Vol. 10, PP. 13-19.
[6] Jones, N. (1981). Recent Progress in the Dynamic Plastic Behavior of Structures, Part III. Shock and Vibration Information Center Shock and Vibration Digest, Vol. 13, PP. 3-16.
[7] Symonds, P. S. (1967). Survey of Methods of Analysis for Plastic Deformation of Structures under Dynamic Loading. Division of Engineering, Brown University Providence, Rhode Island.
[8] Taylor, G. I. (1950). The Distortion under Pressure of a Diaphragm Which is Clamped Along Its Edge and Stressed Beyond the Elastic Limit. Underwater Explosion Research, Vol. 3, PP. 107-121.
[9] Balmer, H. A. Leech, J. W. Pian, T. H. H. and Witmer, E. A. (1963). Large Dynamic Deformations of Beams, Rings, Plates and Shells. American Institute of Aeronautics and Astronautics Journal, Vol. 1, PP. 1848-1857.
[10] Nurick , G. N. and Martin, J. B. (1989). Deformation of Thin Plates Subjected to Impulsive Loading—A Review part II: Experimental Studies. International Journal of Impact Engineering, Vol. 8, PP. 171-186.
[11] Yuen, S. C. K. and Nurick, G. N. (2005). Experimental and Numerical Studies on the Response of Quadrangular Stiffened Plates. Part I: Subjected to Uniform Blast Load. International Journal of Impact Engineering, Vol. 31, PP. 55-83.
[12] Neuberger, A. Peles, S. and Rittel, D. (2007). Scaling the Response of Circular Plates Subjected to Large and Close-Range Spherical Explosions. Part I: Air-Blast Loading. International Journal of Impact Engineering, Vol. 34, PP. 859-873.
[13] Langdon, G. S. Rossiter, I. B. Balden, V. H. and Nurick, G. N. (2010). Performance of Mild Steel Perforated Plates as A Blast Wave Mitigation Technique: Experimental and Numerical Investigation. International Journal of Impact Engineering, Vol. 37, PP. 1021-1036.
[14] Kazanci, Z. Mecitoğlu, Z. and Hacioğlu, A. (2004). Effect of In-Plane Stiffnesses and Inertias on Dynamic Behavior of A Laminated Composite Plate under Blast Load. Proceedings of Ninth Biennial ASCE Aerospace Division International Conference in Engineering, Construction, and Operations in Challenging Environments: Earth and Space 2004, PP. 484-491.
[15] Türkmen, H. S. and Mecitoğlu, Z. (1999). Dynamic Response of A Stiffened Laminated Composite Plate Subjected to Blast Load. Journal of Sound and Vibration, Vol. 221, PP. 371-389.
[16] Praveen, G. N. and Reddy, J. N. (1998). Nonlinear Transient Thermoelastic Analysis of Functionally Graded Ceramic-Metal Plates. International Journal of Solids and Structures, Vol. 35, PP. 4457-4476.
[17] Woo, J. and Meguid, S. A. (2001). Nonlinear Analysis of Functionally Graded Plates and Shallow Shells. International Journal of Solids and structures, Vol. 38, PP. 7409-7421.
[18] Abrate, S. (2008). Functionally Graded Plates Behave Like Homogeneous Plates. Composites Part B: Engineering, Vol. 39, PP. 151-158.
[19] Aksoylar, C. Ömercikoğlu, A. Mecitoğlu, Z. and Omurtag, M. H. (2012). Nonlinear Transient Analysis of FGM and FML Plates under Blast Loads by Experimental and Mixed FE Methods. Composite Structures, Vol. 94, PP. 731-744.
[20] Dinh Duc, N. Tuan, N. D. Tran, P. and Quan, T. Q. (2017). Nonlinear Dynamic Response and Vibration of Imperfect Shear Deformable Functionally Graded Plates Subjected to Blast and Thermal Loads. Mechanics of Advanced Materials and Structures, Vol. 24, PP. 318-329.
[21] Jung, W. Y. and Han, S. C. (2015). Static and Eigenvalue Problems of Sigmoid Functionally Graded Materials (S-FGM) Micro-Scale Plates Using the Modified Couple Stress Theory. Applied Mathematial Modelling, Vol. 39, PP. 3506-3524.
[22] Reddy, J. N. (2004). Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and Analysis. 2nd ed., CRC Press, 858 Pages.
[23] Huang, X. L. and Shen, H. S. (2004). Nonlinear Vibration and Dynamic Response of Functionally Graded Plates in Thermal Environments. International Journal of Solids and Structures, Vol. 41, PP. 2403-2427.
[24] Touloukian, Y. S. (1967). Thermophysical Properties of High Temperature Solid Materials. Vol. 1: Elements, MacMillan.
[25] Bangash, T. (2006). Explosion-Resistant Buildings: Design, Analysis, and Case Studies. Springer Science and Business Media.
[26] Kinney, G. F. and Graham, K. J. (2013). Explosive Shocks in Air. Springer Science and Business Media.
[27] Dusenberry, D. O. (2010). Handbook for Blast Resistant Design of Buildings. John Wiley and Sons.
[28] Abaqus Analysis User’s Manual Version 6.14. Dassault Systemes Simulia Crop.: Providence, RI, USA, 2014.