تأثیر مقدار و نوع الیاف و فنر فلزی بازیافتی بر خصوصیات بتن معمولی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران-دانشگاه سمنان

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه گرمسار

چکیده

بتن به عنوان یک ماده ی ساختمانی عملکردی ضعیفی در کشش داشته و این مسأله باعث وقوع ترک و خزش می شود. با گذشت زمان و افزایش تنش ها، ترک ها زیاد شده و در عمق بتن نفوذ می کنند. به همین جهت از الیاف فولادی جهت جلوگیری از رشد بیش از حد ترک ها استفاده می شود. استفاده از الیاف یا مواد بازیافتی در بتن، باعث بهبود مقاومت، شکل پذیری و دوام بتن می شود. لذا یکی از پیشنهادات بمنظور بهبود خواص مکانیکی بتن، استفاده از الیاف و مصالح جایگزین نظیر فنر فلزی بازیافتی است. در این مقاله به مطالعه ی آزمایشگاهی عملکرد بتن های حاوی الیاف فولادی و پلی پروپیلن و فنرهای فلزی بازیافتی با بکار بردن درصدهای حجمی 2/0، 4/0، 6/0 و 8/0 درصد پرداخته شد. بدین منظور تعدادی نمونه ی استوانه ای و منشوری جهت انجام آزمایشات مقاومت فشاری، کششی و خمشی ساخته و در سن 28 روزه مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که استفاده از فنر فلزی بازیافتی در بتن، عملکرد مطلوب تری نسبت به سایر الیاف ها در کنترل ترک های ناشی از کشش دارد. همچنین در درصدهای کم، استفاده از فنر بهبود بیشتری در خصوصیات مکانیکی بتن دارد. همچنین الیاف پلی پروپیلن و فنر فلزی تا 2 برابر طاقت خمشی بتن را افزایش داده، که این مقدار برای استفاده از الیاف فولادی به 13 برابر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of quantity and type of fibers and recycled metal springs on concrete properties

نویسندگان [English]

  • ghasem pachideh 1
  • Madjid Gholhaki 2
  • amin moshtagh 3
1 Civil faculty- semnan university
2 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
3 civil faculty, garmsar university
چکیده [English]

The use of fibers or recycled materials in concrete will results in improving the strength, plasticity and durability of concrete. Therefore, one of the suggestions to improve the mechanical properties of concrete is the use of fibers as well as alternative materials such as recycled steel springs. In this paper, we investigate the performance of concretes containing steel and polypropylene fibers and recycled metal springs using 0.2, 0.4, 0.6 and 0.8 percent volumetric percentages. For this purpose, a number of cylindrical and prismatic samples at the age of 28 days were tested for compressive, tensile and flexural strength tests. It should be noted that the steel fibers used have a length and diameter of 50 and 0.8 mm, polypropylene fiber has 12 mm length, as well as a metal spring with a wire diameter of 0.8 mm, a length of 25 mm and a hole diameter of 8 mm. The results indicate that the use of recycled metal springs in concrete has a better performance than other fibers in the control of cracks caused by tension. Also, in low percentages, the use of springs has improved the mechanical properties of concrete. Also, polypropylene fibers and metal springs increase the flexural strength of concrete up to 2 times, which for the use of steel fibers this amounts to 13 times. So, with better recognition and changes in the type and characteristics of the spring, better resistance can be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete
  • Steel Fiber
  • Polypropylene fiber
  • Recycled Steel Springs
  • Mechanical properties
[1] M. Grzybowski, S.P. Shah. (1990). “Shrinkage cracking of fiber reinforced concrete”, ACI Materials. 87 (2) 138– 148.
[2] I. Padron, R.F. Zollo. “Effect of synthetic fibers on volume stability and cracking of portland cement concrete and
mortar”, ACI Materials. 87 (4) 327– 332. 1990.
[3] Z. Bayasi, J. Zeng. (1993). “Properties of polypropylene fiber reinforced concrete”, ACI Materials. 90 (6) 605– 610.
[4] P. Soroushian, H. Elyamany, A. Tlili, K. Ostowari. (1998). “Mixed-mode fracture properties of concrete reinforced with
low volume fractions of steel and polypropylene fibers, Cement and Concrete Composite. 20, 67– 78.
[5] K. Wang, S.P. Shah, P. Phuaksuk. (2001). “Plastic shrinkage cracking in concrete materials—Influence of fly ash and
fibers”, ACI Materials. 98 (6) 458– 464.
[6] Z. Bayasi, M.A. Dhaheri. (2002). “Effect of exposure to elevated temperature on polypropylene fiber-reinforced
concrete”, ACI Materials. 99 (1) 22– 26.
[7] R.F. Zollo, C.D. Hays. (1998). “Engineering material properties of a fiber reinforced cellular concrete”, ACI Materials.
95 (5) 631– 635.
[8] B. Mu, C. Meyer, S. Shimanovich. (2002). “Improving the interface bond between fiber mesh and cementitious matrix”,
Cement and Concrete Research. 32 (5) 783– 787.
[9] Sanjuan MA, Moragues A. (1997). “Polypropylene-x mortar mixes: optimization to control plastic shrinkage”.
Composite Science and Technology, 57:655–60.
[10] Qian CX, Stroeven P. (2000). “Development of hybrid polypropylene–steel fibrereinforced concrete”. Cement and
Concrete Research. 30:63–9.
[11] Wu Yao, Jie Li, Keru Wu. (2003). “Mechanical properties of hybrid fiber-reinforced concrete at low fiber volume
fraction”. J. Cement and Concrete Research 33. 27-30.
[12] Quresh L A et. Al. (2008). "Effect of mixing steel fibers and silica fume on properties of high strength concrete",
Proceedings. International Conference Concrete: Constructions sustainable option, Dundee.UK, pp 173-185.
[13] Zeiml, Matthias.,Leithner, David., Lackner, Roman. AndMang, A. (2006). “How Do Polypropylene Fibers Improve
The Spalling Behavior of In-Situ Concrete?”. Cement and Concrete Research, 36, 929–942.
[14] N. Banthia, A. Moncef, K. Chokri, J. Sheng. (1995). “Uniaxial tensile response of microfiber reinforced cement
composites ”, Journal of Materials and Structures, RILEM 28 (183), p.p. 507–517.
[15] S.P. Shah. (1991). “Do fibers increase the tensile strength of cement-based matrices ”, ACI Materials, RILEM 88 (6),
p.p. 595–602.
[16] Banthia N, Sheng J. (1996). “Fracture toughness of micro-fiber reinforced cement composites”. Cem Concr Comp.
18(4):251–69.
[17] Bayasi MZ, Zeng J. (1997). “Composite slab construction utilizing carbon fiber reinforced mortar”. ACI Structural.
94(4):442–6.
[18] Dwarakanath HV, Nagaraj TS. (1992). “Deformational behavior of fiber-reinforced concrete beams in bending”.
Structural Engineering. ASCE;118(10):2691–8.
[19] Mu B, Li Z, Peng J. (2000). “Short fiber-reinforced cementitious extruded plates with high percentage of slag and
different fibers. Cement and Concrete Research. 30(8):1277–82.
[20] Li VC, Kanda T. (1988). “Engineered cementitious composites for structural applications”. Material of Civil
Engineering, ASCE 10(2):66–9.
[21] Kanda T, Li VC. (1988). “Interface property and apparent strength of a high-strength hydrophilic fiber in cement
matrix”. J Material of Civil Engineering, ASCE;10(1):5–13.
[22] Li VC, Horii H, Kabele P, Kanda T, Lim YM. (2000). “Repair and retrofit with engineered cementitious composites”.
Engineering Fracture Mechanic. 65(2–3):317–34.
[23] Limbachiya, M. C., Leelawat, T., & Dhir, R. K. (2000). “Use of recycled concrete aggregate in high-strength concrete”.
Materials and Structures, 33, 574–580.
[24] Ajdukiewicz, A. Kliszczewicz, A. (2002). “Influence of recycled aggregates on mechanical properties of HP/HPC”,
Cement and Concrete Composite. 24(2): 269-279.
[25] C.A. Carneiro, P.R.L. Lima, M.B. Leite, R.D.T. Filho. (2008). “Compressive stress–strain behavior of steel fiber
reinforced-recycled aggregate concrete”, Cement and Concrete Composites, Vol. 46, pp. 886-893.
[26] Khaloo, A. Khodavirdi, M.M. Hoseini, P. (2010). “Analysis the Building of Self-Compacting Concrete Using Coarse
Recycled Grains". Journals of Concrete Research. Year Three, No.1, pp. 9-20.
[27] Sung Bae Kim, Na Hyun Yi, Hyun Young Kim, Jang-Ho Jay Kim, Young-Chul Song. (2010). “Material and structural
performance evaluation of recycled PET fiber reinforced concrete”, Cement & Concrete Composites. 32, 232-240.
[28] W.C. Choi, H.D. Yun. (2012). “Compressive behaviour of reinforced concrete columns with recycled aggregate under
uniaxial loading”, Engineering Structure, Vol. 41, pp. 285–293.
[29] Sadrmomtazi, A. Tahmooresi, M.H. Nosrati, H. (2014). “ Evaluration of Fiber Reinforced Containing Recyvled
Concrete Aggregates with Non-Destructive Methods”. Journal of Concrete Thechnology. (6), Vol. 1, pp. 73-86.
[30] Ahmadi, M. Hassani, A. Soleymani, M. (2015). “Role of Recycled Steel Fibers from Tires on Concrete Containing
Recycled Aggregate from Building Waste”. Journal of Concrete Thechnology. (7), Vol. 2, pp. 57-68.
[31] Park, Y., Abolmaali, A., Mohammadagha, M. and Lee, S. (2014). “Flexural Characteristics of Rubberized Hybrid
Concrete Reinforced with Steel and Synthetic Fibers”, Advances in Civil Engineering Materials (ASTM), 3(1), pp. 495-508.
[32] Park, Y., Abolmaali, A., Mohammadagha, M. and Lee, S. (2015). “Structural performance of dry-cast rubberized
concrete pipes with steel and synthetic fibers”, Construction and Building Materials, 77, pp. 218-226.
[33] Vahid Afroughsabet a, Togay Ozbakkaloglu, (2015). “Mechanical and durability properties of high-strength concrete
containing steel and polypropylene fibers”, Construction and Building Materials, 94,73–82.
[34] M. Mastali, A. Dalvand, A. Sattarifard, (2016). “The impact resistance and mechanical properties of the reinforced self
compacting concrete incorporating recycled CFRP fiber with different lengths and dosages”. Composites. DOI:
10.1016/j.compositesb.
[35] Gholhaki, M. Pachideh,GH. Rezaeefar, O. (2017). “Experimental Study on Mechanical Properties of Concrete
Containing Steel Fibres, and Polypropylene in high temperatures”, Journal of Structural and Construction Engineering
(JSCE). DOI: 10.22065/jsce.2017.77392.1072. (in Persian).
[36] Gholhaki, M. Pachideh,GH. (2018). “Assessing Effect of Temperature Rise on the Concrete Containing Recycled
Metal Spring and Its Comparison with Ordinary Fibres”, Journal of Structural and Construction Engineering (JSCE). DOI:
10.22065/jsce.2018.93911.1278. (in Persian).
[37] Shirazi Bidabadi, M. Akbari, M. (2017). “Evaluation of Mechanical Properties of Fiber-Reinforced Recycled Concrete:
The Effect of Dimensions and Amount of Recycled Aggregate, Type and Amount of Fibers". Journal of Structural
engineering and construction. Fourth Year, No.1, pp. 138-150.
[38] Iran Concrete Regulation (ABA). (2000). No. 120 of the Organization for Management and Planning of the Country.
Pages 85-98. (in Persian).
[39] INSO581. (2015). concrete-making curing concrete test specimens in the laboratory- code of practice, 2nd.revision.
[40] NF EN 12390-13 AFNOR. (2013). Testing hardened concrete, in: Determination of Secant Modulus of Elasticity in
Compression, pages 18–455.