ارزیابی اثر انواع جداگرهای لرزه ای بر رفتار سازه لغزشی نامتقارن فولادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سازه، گروه عمران، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد مهنسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران

چکیده

جداسازی ساختمان‌ها از ارتعاشات زمین روش جدیدی است که در چند دهه اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته و تنها راه عملی کاهش هم‌زمان تغییر‌مکان بین طبقه‌ای و شتاب‌های طبقات می‌باشد. در این روش با افزایش زمان تناوب و میرایی سازه در تراز جداسازی شده، انرژی ناشی از نیروی زلزله به سازه کاهش می‌یابد. از طرفی زلزله‌های اخیر از جمله زلزله مخرب بم دارای مولفه‌های افقی و عمودی بوده است که بسته به زمان شروع مولفه‌های قائم یا افقی و یا ترکیب آن‌ها، تخریب بیشتر سازه‌ها را در پی داشته است. این موضوع اهمیت بررسی مولفه قائم زلزله را علاوه بر مولفه افقی نمایان می سازد. با توجه به موارد عنوان شده، هدف اصلی این تحقیق بررسی رفتار سازه‌های لغزشی نامتقارن با جداگر‌های مختلف تحت اثر مولفه‌ی افقی و ترکیب مولفه‌های افقی و قائم زلزله با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه می باشد. جهت دستیابی به هدف اصلی تحقیق، ریز اهدافی مانند بررسی تاثیر مشخصات جداسازها و تاثیر ترکیب مولفه‌های افقی و قائم زلزله بر پاسخ لرزه ای سازه مورد مطالعه مورد توجه قرار گرفتند. برای این منظور، سازه‌های یک، پنج و ده طبقه نامنظم (میزان نامنظمی 40%) با جداگرهای لرزه‌ای R-FBI، LRB و P-F واقع بر روی خاک تیپ IV در نظر گرفته شده است جهت حصول نتایج تحقیق از روش عددی اجزا محدود با مدل‌سازی مصالح در ناحیه غیرخطی و انجام آنالیز دینامیکی صریح بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که با افزایش تعداد طبقات عملکرد جداگر لرزه‌ای R-FBI بهتر از سایر جداگر‌های LRB و P-F است. هم‌چنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اثر هم‌زمان مولفه‌های افقی و قائم بر سازه 1 و 10 طبقه چشم‌گیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of different seismic isolators on the behavior of asymmetric steel sliding structures

نویسندگان [English]

  • Sahar Radkia 1
  • Rohola Rahnavard 2
  • Farhad Abbas Gandomkar 3
1 Structural Engineering, Civil dept, Institute for Higher Education ACECR Khuozestan, Ahvaz, Iran
2 Structural Engineering, Faculty of Civil Engineering, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran
3 Assistant Professor, Civil Department, Jundi Shapur University of Technology, Dezful, Iran
چکیده [English]

Isolation of buildings from earth vibrations is a new method that has been considered in the last few decades and is the only way to reduce simultaneously the inter-story displacement and acceleration of stories. In this method, increasing the period of rotation and damping of the structure at the separated level, the energy from the earthquake force to the structure decreases. Furthermore, recent earthquakes, including the Bam earthquake, have horizontal and vertical components, which resulted in the destruction of more structures, depending on the time of the start of the vertical or horizontal components or their combination. This issue highlights the importance of examining the vertical component of the earthquake in addition to the horizontal component. According to the mentioned cases, the main objective of this research is to investigate the behavior of asymmetric sliding structures with different separators under the horizontal component and the combination of horizontal and vertical components of the earthquake, taking into account the effects of soil and structure interaction. For this purpose, structures of 1, 5, and 10 stories irregular building(irregular amount of 40%) with seismic separators R-FBI, LRB and P-F on soil type IV are considered. In order to obtain the results of the research, the numerical method of finite element method has been used with modelling of materials in nonlinear area and performing explicit dynamic analysis. The results of the study showed that with increasing number of stories, the seismic separation function of R-FBI is better than other LRB and P-F separators. Also, the results of this study show that the simultaneous effect of horizontal and vertical components on structures 1 and 10 is remarkable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sliding structure
  • isolator
  • seismic analysis
  • Steel moment frame
  • Finite element method
[1] Naeim, F. and Kelly, J.M. (1999). Design if Seismic Isolated Structures from Theory to Practice. John Wiley &
Sons,Inc.,Edition. University of California at Berkeley, USA.
[2] Fooladgar, A. and Shakib, H. (2002). The impact of multi-component earthquakes on asymmetric buildings based on
sliding supports and flexible foundation. PhD dissertation on Structural Engineering, Tarbiat Modares University of Tehran,
Iran
[3] Shayanfar, M. Astiri, H. (2011). Effect of Rubber-Lead isolators in Steel Structures with moment Frames. 6th National
Civil Engineering Congress, Faculty of Civil Engineering, Semnan university, Iran
[4] Fatahi, A. Makhdomi, A. (2012). Investigation of the effect of viscous extension dampers on linear models and
hysteresis of seismic isolators under the influence of near-field earthquakes. 7th National Civil Engineering Congress,
Faculty of Civil Engineering, Razi university, Kermanshah, Iran
[5] Alizade, A. Tavakoli, H. Vtani, A. (2012). The effect of friction isolators on nonlinear response of steel moment frames
under near-field disturbances. 3th National conference of Structutres and Earthquake, ACECR Kerman, Iran
[6] Davoodi, M. Dahestani, M. Zahedi, F. Shahbabaie, S. (2013). Comparison of Dynamic Response of Structural Base
Structures and Separated Structures under Near and Near Faults. 8th National Civil Engineering Congress, Faculty of Civil
Engineering, Babol, Iran
[7] Sharbatdar, M.K. Hoseini Vaez, S.R. Ghodrati Amiri, G. and Naderpour, N. (2011). Seismic Response of Base-Isolated
Structures with LRB and FPS under near Fault Ground Motions. Procedia Engineering, Vol 14, Pages 3245-3251.
[8] Mazza, F. and Vulcano, A. (2012). Effect of near- fault ground motions on the nonlinear dynamic response of baseisolated
r.c. framed buildings. Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics. Vol 41, Issue 2, Pages 211-
232.
[9] Tavakoli, H. Naghavi, F. and Goltabar, A. (2013). Dynamic responses of the base-fixed and isolated building frames
under far- and near-fault earthquake. Arabian Journal for Science and Engineering, Vol 39, Issue 4, Pages 2573–2585
[10] Enrique Luco, j. (2014). Effects of soil-structure interaction on seismic base isolation. Journal of Soil Dynamics and
Earthquake Engineering, Vol 66, Pages 167-177.
[11] Etedali, S. and Mohammad Reza S. (2016). A proposed approach to mitigate the torsional amplifications of asymmetric
base-isolated buildings during earthquakes. KSCE Journal of Civil Engineering, Vol 20, Issue 2, Pages 768–776
[12] Krishnamoorthy, A. and Anita, S. (2016). Soil-structure interaction analysis of a FPS-isolated structure using finite
element model. Journal of Structures .Vol 5, pages 44-57
[13] Landi, L. Gianluca G. and Diotallevi, P. (2016). Comparison of different models for friction pendulum isolators in
structures subjected to horizontal and vertical ground motions. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol 81, Pages
75-83.
[14] Falborski, T. and Jankowski, R. (2016). Behavior of asymmetric structure with base isolation made of polymeric
bearings. Seismic Behaviour and Design of Irregular and Complex Civil Structures, Vol 40, Pages 333-341
[15] Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (4th revision). Seismic Standard of Iran. Tehran, Iran
[16] Iranian National Building Code. (2013). Part 6-Building Loading. Tehran, Iran
[17] American Institute of SteelConstruction. (2005). Seismic Provisions forStructural Steel Buildings. Chicago. IL, USA
[18] Torabi, H. and Rayhani, M. (2014). Three dimensional finite element modeling of seismic soil-structure interaction in
soft soil. Jornal of Computers and Geotechnics, Vol 60, Pages 9-19.
[19] Abbas Gandomkar, F. and Saadatpour, M. (2003). Seismic response of shear structures based on R-FBI, LRB and P-F
separators considering the effects of soil and structure interaction, 6th National Civil Engineering Congress, Faculty of Civil
Engineering, Esfahan University of Technology, Esfahan, Iran
[20] Iranian National Building Code. (2013). Part 5-Building materials and products. Tehran, Iran
[21] Hosseyni, M. and Ghavami, E. (2011). Interaction of soil and concrete structures with special moment frames and shear
walls in the sites of type III and IV. 4th Iran national conference of Concrete. Iran university of science and technology,
Tehran, Iran
[22] Haiyang, Z. Xu, Y. Chao, Z. and Dandan, J. (2014). Shaking table for the seismic response of a base-isolated structure
with the SSI effect. Journal of Soil Dynamic and Earthquake Engineering. Vol 67, Pages 208-218
[23] Rahnavard, R. and Hassanipour, A. (2016). Steel Structures Analysis Using ABAQUS. ISBN:978-600-6789-44-6,
ACECR, Kerman, Iran
[24] Rahnavard, R. and Siahpolo, N. (2017). Function comparison between moment frame and moment frame with
centrically braces in high-rise steel structure under the effect of progressive collapse. Journal of Structural and
Construction Engineering, 4(4): 42-57. doi: 10.22065/jsce.2017.77865.1084
[25] Rahnavard, R. Hassanipour, A. Suleiman, M. Mokhtari, A. (2017), Evaluation on eccentrically braced frame with
single and double shear panels, Journal of Building Engineering Vol 10, Pages 13-25.
[26] Rahnavard, R. Hassanipour, A. Mounesi, A. (2016). Numerical study on important parameters of composite steelconcrete
shear walls, Journal of Constructional Steel Research, Vol 121, Pages 441-456.
[27] Sadeghvarziri, M. Foutch, D. (1991). Dynamic behavior of Rc highway bridges under combined effect of vertical and
horizontal motions. Journal of Earthquake engineering and structural dynamic, Vol 20, Issue 6, Pages 535-549
[28] ABAQUS Documention, (2012). version 6.12.
[29] Sia, H. Motaghi, A. (2011). Static and Dynamic 3D Analysis of vertical Group with Considering the Effects of
Kinematic Interactions between Soil and Candle. 6 th National Civil Engineering Congress, Faculty of Civil Engineering,
Semnan university, Iran
[30] Mozafari, N. Yaghlani, A. (2014). Comparison of the effect of LRB and Universal base isolators on the seismic
response of steel structures with special moment frame. 9th National Civil Engineering Congress, Faculty of Civil
Engineering, Esfahan university of technology, Iran