ارزیابی اثر انواع جداگرهای لرزه ای بر رفتار سازه لغزشی نامتقارن فولادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سازه، گروه عمران، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد مهنسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران

چکیده

جداسازی ساختمان‌ها از ارتعاشات زمین روش جدیدی است که در چند دهه اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته و تنها راه عملی کاهش هم‌زمان تغییر‌مکان بین طبقه‌ای و شتاب‌های طبقات می‌باشد. در این روش با افزایش زمان تناوب و میرایی سازه در تراز جداسازی شده، انرژی ناشی از نیروی زلزله به سازه کاهش می‌یابد. از طرفی زلزله‌های اخیر از جمله زلزله مخرب بم دارای مولفه‌های افقی و عمودی بوده است که بسته به زمان شروع مولفه‌های قائم یا افقی و یا ترکیب آن‌ها، تخریب بیشتر سازه‌ها را در پی داشته است. این موضوع اهمیت بررسی مولفه قائم زلزله را علاوه بر مولفه افقی نمایان می سازد. با توجه به موارد عنوان شده، هدف اصلی این تحقیق بررسی رفتار سازه‌های لغزشی نامتقارن با جداگر‌های مختلف تحت اثر مولفه‌ی افقی و ترکیب مولفه‌های افقی و قائم زلزله با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه می باشد. جهت دستیابی به هدف اصلی تحقیق، ریز اهدافی مانند بررسی تاثیر مشخصات جداسازها و تاثیر ترکیب مولفه‌های افقی و قائم زلزله بر پاسخ لرزه ای سازه مورد مطالعه مورد توجه قرار گرفتند. برای این منظور، سازه‌های یک، پنج و ده طبقه نامنظم (میزان نامنظمی 40%) با جداگرهای لرزه‌ای R-FBI، LRB و P-F واقع بر روی خاک تیپ IV در نظر گرفته شده است جهت حصول نتایج تحقیق از روش عددی اجزا محدود با مدل‌سازی مصالح در ناحیه غیرخطی و انجام آنالیز دینامیکی صریح بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که با افزایش تعداد طبقات عملکرد جداگر لرزه‌ای R-FBI بهتر از سایر جداگر‌های LRB و P-F است. هم‌چنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اثر هم‌زمان مولفه‌های افقی و قائم بر سازه 1 و 10 طبقه چشم‌گیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of different seismic isolators on the behavior of asymmetric steel sliding structures

نویسندگان [English]

  • Sahar Radkia 1
  • Rohola Rahnavard 2
  • Farhad Abbas Gandomkar 3
1 Structural Engineering, Civil dept, Institute for Higher Education ACECR Khuozestan, Ahvaz, Iran
2 Structural Engineering, Faculty of Civil Engineering, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran
3 Assistant Professor, Civil Department, Jundi Shapur University of Technology, Dezful, Iran
چکیده [English]

Isolation of buildings from earth vibrations is a new method that has been considered in the last few decades and is the only way to reduce simultaneously the inter-story displacement and acceleration of stories. In this method, increasing the period of rotation and damping of the structure at the separated level, the energy from the earthquake force to the structure decreases. Furthermore, recent earthquakes, including the Bam earthquake, have horizontal and vertical components, which resulted in the destruction of more structures, depending on the time of the start of the vertical or horizontal components or their combination. This issue highlights the importance of examining the vertical component of the earthquake in addition to the horizontal component. According to the mentioned cases, the main objective of this research is to investigate the behavior of asymmetric sliding structures with different separators under the horizontal component and the combination of horizontal and vertical components of the earthquake, taking into account the effects of soil and structure interaction. For this purpose, structures of 1, 5, and 10 stories irregular building(irregular amount of 40%) with seismic separators R-FBI, LRB and P-F on soil type IV are considered. In order to obtain the results of the research, the numerical method of finite element method has been used with modelling of materials in nonlinear area and performing explicit dynamic analysis. The results of the study showed that with increasing number of stories, the seismic separation function of R-FBI is better than other LRB and P-F separators. Also, the results of this study show that the simultaneous effect of horizontal and vertical components on structures 1 and 10 is remarkable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sliding structure
  • isolator
  • seismic analysis
  • Steel moment frame
  • Finite element method