بررسی مقایسه‌ای سیمان پوزولانی اردبیل و سیمان تیپ 2 صوفیان از دیدگاه مقاومت فشاری و ارائه راهکار بهبود

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز،ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز،ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی چگونگی و امکان‌سنجی جایگزینی سیمان تیپ 2 پوزولانی اردبیل به جای سیمان تیپ 2 صوفیان از دیدگاه مقاومت فشاری در پروژه‌های سدسازی پرداخته شده است. آزمایش بر روی نمونه‌های شاهد نشان می‌دهد که امکان استفاده از سیمان پوزولانی اردبیل به تنهایی در پروژه‌های بتن‌ریزی سازه‌ای امکان‌پذیر نمی‌باشد و برای نیل به این هدف نیازمند اندیشیدن تمهیداتی هستیم که در میان مشخصات مکانیکی مقاومت فشاری بتن های ساخته شده با سیمان تیپ 2 پزولانی اردبیل شاهد افت شدیدی می باشد.از مهمترین اولویت های استفاده از مواد افزودنی در دسترس بودن مصالح در کنار بحث های اقتصادی است . بدین منظور در این پژوهش از چهار ماده افزودنی جایگزین سیمان استفاده شده است که عبارتند از: پودر سنگ، نرمه ماسه، میکروسیلیس و خاکستر بادی. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که خاکستر بادی در دراز مدت مقاومت فشاری بتن را افزایش داده و در روزهای نخست مقاومت فشاری را کاهش می‌دهد. میکروسیلیس برای 8 و 11% از ابتدا مقاومت را افزایش می‌دهد ولی برای درصد جایگزینی 5 منجر به کاهش مقاومت فشاری بتن می‌گردد. نرمه ماسه نیز باعث کاهش جزئی مقاومت فشاری می‌گردد؛ و در نهایت جایگزینی پودر سنگ در دراز مدت منجر به افزایش مقاومت فشاری بتن می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Comparison of Ardabil Pozzuoli Cement and Type 2 Sufyan Cement Compressive Strength Viewpoints and Improvement Solutions

نویسندگان [English]

  • yousef zandi 1
  • mehdi Alayi 2
1 Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this research, we investigate the possibility and possibility of replacing Ardabil type 2 Pozzuoli cement instead of Sufian type 2 cements from the standpoint of compressive strength in dam construction projects. Experiment on samples shows the possibility of just using Ardebil's pozzolan cement is not possible in concrete projects .In order to achieve this, we need to think about the measures. In order to achieve this, we need to think about the measures.Among the mechanical properties of the compressive strength of the concrete made with cement type 2 pesulani of Ardebil, there is a severe drop.The most important priorities for using additives are the availability of materials along with economic discussions. For this purpose, four cement substitute additives were used in this study: stone powder, sand, microsilica, and fly ash. The results of the experiments show that the fly ash in the long run increases the compressive strength of the concrete and in the first days reduces the compressive strength. Microsilica for 8% and 11% increases resistance initially, but for replacement percentage 5, it reduces the compressive strength of the concrete. The fine sand also causes a slight reduction in compressive strength; ultimately, the replacement of stones in the long run will increase the compressive strength of the concrete

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardebil Pozzuoli cement
  • Type 2 Sufyan cement
  • Fly ash
  • Microsilica
  • Stone powder