بررسی مقایسه‌ای سیمان پوزولانی اردبیل و سیمان تیپ 2 صوفیان از دیدگاه مقاومت فشاری و ارائه راهکار بهبود

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز،ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز،ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی چگونگی و امکان‌سنجی جایگزینی سیمان تیپ 2 پوزولانی اردبیل به جای سیمان تیپ 2 صوفیان از دیدگاه مقاومت فشاری در پروژه‌های سدسازی پرداخته شده است. آزمایش بر روی نمونه‌های شاهد نشان می‌دهد که امکان استفاده از سیمان پوزولانی اردبیل به تنهایی در پروژه‌های بتن‌ریزی سازه‌ای امکان‌پذیر نمی‌باشد و برای نیل به این هدف نیازمند اندیشیدن تمهیداتی هستیم که در میان مشخصات مکانیکی مقاومت فشاری بتن های ساخته شده با سیمان تیپ 2 پزولانی اردبیل شاهد افت شدیدی می باشد.از مهمترین اولویت های استفاده از مواد افزودنی در دسترس بودن مصالح در کنار بحث های اقتصادی است . بدین منظور در این پژوهش از چهار ماده افزودنی جایگزین سیمان استفاده شده است که عبارتند از: پودر سنگ، نرمه ماسه، میکروسیلیس و خاکستر بادی. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که خاکستر بادی در دراز مدت مقاومت فشاری بتن را افزایش داده و در روزهای نخست مقاومت فشاری را کاهش می‌دهد. میکروسیلیس برای 8 و 11% از ابتدا مقاومت را افزایش می‌دهد ولی برای درصد جایگزینی 5 منجر به کاهش مقاومت فشاری بتن می‌گردد. نرمه ماسه نیز باعث کاهش جزئی مقاومت فشاری می‌گردد؛ و در نهایت جایگزینی پودر سنگ در دراز مدت منجر به افزایش مقاومت فشاری بتن می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Comparison of Ardabil Pozzuoli Cement and Type 2 Sufyan Cement Compressive Strength Viewpoints and Improvement Solutions

نویسندگان [English]

  • yousef zandi 1
  • mehdi Alayi 2
1 Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this research, we investigate the possibility and possibility of replacing Ardabil type 2 Pozzuoli cement instead of Sufian type 2 cements from the standpoint of compressive strength in dam construction projects. Experiment on samples shows the possibility of just using Ardebil's pozzolan cement is not possible in concrete projects .In order to achieve this, we need to think about the measures. In order to achieve this, we need to think about the measures.Among the mechanical properties of the compressive strength of the concrete made with cement type 2 pesulani of Ardebil, there is a severe drop.The most important priorities for using additives are the availability of materials along with economic discussions. For this purpose, four cement substitute additives were used in this study: stone powder, sand, microsilica, and fly ash. The results of the experiments show that the fly ash in the long run increases the compressive strength of the concrete and in the first days reduces the compressive strength. Microsilica for 8% and 11% increases resistance initially, but for replacement percentage 5, it reduces the compressive strength of the concrete. The fine sand also causes a slight reduction in compressive strength; ultimately, the replacement of stones in the long run will increase the compressive strength of the concrete

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardebil Pozzuoli cement
  • Type 2 Sufyan cement
  • Fly ash
  • Microsilica
  • Stone powder
[1] Mele, E. Sarno, L. De Luca, A. (2004). Seismic Behaviour of Perimeter and Spatial Steel Frames. Journal of Earthquake Engineering, 8(3), p. 457-496.
[2] Allen, J. Richard, R. Partridge, J. (1998). Seismic connection designs for new and existing steel moment frame structures. Journal of Constructional Steel Research, 46(1-3), p. 454-462.
1 رمضانیانپور، ع. و شاهنظری، م.، ) - 1389 (، "تکنولوژی بتن"، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
2 سنگی، م.، نوائینیا، ب. و حسینعلی بیگی، م.، ) - 1392 (، "تاثیر میکروسیلیس بر رفتار دراز مدت بتن خودمتراکم"، نشریه مهندسی
عمران و محیط زیست، جلد 43 ، شماره 2 ، ص 83 - 94 .
3 مجموعه استانداردها و آییننامههای ساختمانی ایران، ) - 1393 (، نشریه 706 ، "دستورالعمل و مشخصات فنی بتن خودتراکم"، مرکز
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.
4 مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران، ) - 1394 (،" کاربرد بتن خودتراکم در پروژههای عمرانی شهری".
5 ترجمه مظلوم، م.، رمضانیانپور، ع.، ) - 1383 (، "بتنهای توانمند و کاربرد آنها"، انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
6 مقصودی، ع.، مقیمی، ر. و علمدار باغینی، آ.، ) - 1390 (، "مقایسه تاثیر دوده سیلیسی بر فاز خمیری و مقاومت فشاری ابر بتن
خودمتراکم و بتن سبک متراکم"، سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران، تهران، ایران.
7 موسوی، ح.، ) - 1390 (، "عوامل موثر بر مقاومت فشاری بتن"، ماهنامه علمی تخصصی فنآوری سیمان، شماره 45 ، ص 6 - 1 .
8 نشریه شماره - 024 ( ، 1384 (، "راهنمای اجرای بتن ویژه صنعت نفت"، معاونت مهندسی و ساخت داخل، وزارت نفت.
9 نیلی، م. و صالحی، الف.، ) - 1389 (، "تاثیر پوزولان طبیعی، خاکستر بادی و میکروسیلیس بر روند کسب مقاومت فشاری و جذب آب
حجمی در بتنهای دارای مقاومت بالا"، مجله علمی پژوهشی عمران مدرس، دوره دهم، شماره 4 ، ص 71 - 83 .
10 نیلی، م.، و صالحی، الف.، ) - 1390 (، "چه نوع پوزولان و به چه میزان در بتنهای حجیم با مقاومت زیاد به کار ببریم؟"، مجله علمی
پژوهشی مهندسی عمران و نقشهبرداری، دوره 45 ، شماره 2 ، ص 247 - 256 .
11 یزداندوست، م. و یزدانی، م.، ) - 1393 (، "بررسی تاثیر متقابل نسبت وزنی میکروسیلیس، مدول نرمی سنگدانه و نسبت آب به
سیمان بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی بتن"، مجله علمی پژوهشی عمران مدرس، دوره چهاردهم، ص 183 - 196 .
12 - Atan, M. N. & Awang, H., (2011), "Mechanical Properties of Self-Concrete Incorporating Raw Rice Husk Ash" European Journal of Scientific Research, 60, 166-176.
13- British standard institution, (1986), Guide to use of non-destructive methods of test for hardened concrete, BS 881, Part 201.
14- T.A. Bürge, (1982), "Densified Cement Matrix Improves Bond with Reinforcing Steel", Bond in Concrete, Applied Science Publishers, London, 273–281.
15- J.G. Cabrera & P. A. Claisse, (1990), "Measurement of Chloride Penetration into Silica Fume Concrete", Cement and Concrete Composition, 12, 157–161.
16- Detwiler R. J., Bhatty J. I. & Bhattacharja S., (1998), "Supplementary Cementing Materials for Use in Blended Cements", Portland Cement Association, Research and development bulletin RD112T.
17- Domone, P. L., (2007), "A Review of the Hardened Mechanical Properties of Self Compacting Concrete", Cement and Concrete Composites, 29 (1), 1-12.
18- EFNARC, (2005), "The European Guideline for self-compacting concrete specification", Production and Use, EFNARC, UK.
19- Felekoglu, B., Turkel, S. & Baradan, B., (2006), "Effect of Water/Cement Ratio on the Fresh and Hardened Properties of Self Compacting Concrete", Bulding and Environment, 42 (4), 1795-1802.
20- Ghrici M., Kenai S. & Said-Mansour M., (2007), "Mechanical properties and durability of mortar and concrete containing natural pozzolana and limestone blended cements", Cement & Concrete Composites, 29 (7) 542–549.
21- M.N. Haque, (1996), "Strength Development and Drying Shrinkage of High-Strength Concretes", Cement and Concrete Composition, 18, 333–342.
22- Hubertova, M. & Hela, R., (2007), "Effect of Metakaolin and Silica Fume on the Properties of Light Weight Self Consolidating Concrete", Special publication in ACI, April.
23- Jawed, I. & Skanly, J., (1981), "Effect of fly ash incorporation in cement and concrete", MRS Symposium Proceedings.
24- Kjellsen K. O., Wallevik O. H. & Hallgren M., (1999), "On the compressive strength development of high performance concrete and paste-effect of silica fume", Materials and Structures, 32, 63-69.
25- Neville A. M., (1997), "Aggregate Bond and Modulus of Elasticity of Concrete", ACI Materials Journal, V. 94, No. 1, pp. 71-74.
26- Perry C, Gillott J. E., (1995), "The Influence of Silica Fume on the Strength of the Cement-Aggregate Bond", ACI Materials Journal, V. 156, pp. 191-212.
27- K. L. Scrivener, A. Bentur and P. L. Pkatt, (1988), "Quantitative characterization of the transition zone in High Strength Concrete", Advances in Cement research, 1, No.4, PP.230-237.
28- Selvamony, C., Ravikumar, M. S., Kannan, S. U. & Basil Gnanappa, S., (2010), "Investigation on Self-Compacted Self-Curing Concrete Using Limestone Powder and Clinkers", Journal of Engineering and Applied Sciences, 5 (3), 1-6.
29- Turk, K., Turgut, P., Karatas, M. & Benli, A., (2010), "Mechanical Properties of Self-compacting Concrete with Silica Fume/Fly Ash", the 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey, 27-30 September.
30- Uchikawa, H. & Uchida, S., (1995), "Influence of pozzolana on the Hydration of C3A", Proceedings of the 7th International congress on the cement chemis.