اولویت بندی ترمیم و بازسازی پل های بتنی شبکه راه های استان خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه خیام مشهد

3 دانشجوی دکتری سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

چکیده

با توجه به ضرورت توسعه شبکه راههای کشور، پلها به عنوان سازه های زیربنایی، نقشی کلیدی در امداد رسانی و تداوم فعالیتهای حیاتی در مرحله بازیابی پس از بروز حوادث و بلایای طبیعی را بر عهده دارند. در استان خراسان رضوی با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی از یک سو و وجود نمکهای خورنده در پروفیل خاک بسیاری از مناطق و همچنین وجود رودخانه های فصلی با شوری آب بالا از سوی دیگر، بسیاری از ابنیه فنی راههای استان از قبیل پلها، آبگذرها و شالوده های بتنی در معرض خوردگی و تخریب قرار دارند. لذا تحقیق حاضر با هدف اولویت بندی ترمیم و بازسازی پلهای بتنی با اهمیت واقع در راههای اصلی استان خراسان رضوی انجام گردید. در این تحقیق تعداد 52 پل بتنی با طول بیش از 15 متر در نقاط مختلف استان خراسان رضوی پس از بررسی مطالعات ژئوتکنیک، دفترچه محاسبات و نقشه های اجرایی، تحت بازدیدهای میدانی دقیق قرار گرفت و پس از وزن دهی معیارهای خرابی بر اساس نظر کارشناسان خبره، در نهایت با کمک روش تحلیل سلسله مراتبی (Analytic Hierarchy Process, AHP) و بکارگیری نرم افزار Expert Choice، پلهای بتنی نیازمند ترمیم و بازسازی اولویت بندی گردید و 10 پل با بالاترین اولویت ترمیم و بازسازی مشخص شد. در راستای این تحقیق نتایج نشان میدهد مهمترین و تأثیرگذارترین معیار در زمینه اولویت بندی ترمیم و بازسازی پلهای بتنی، معیار ویژگیهای عمومی ساختگاه پل با شاخص اولویت 115/0 و کم اثرترین معیار در این زمینه، معیار ایجاد فضای سبزِ منجر به آثار مضمحل کنندۀ مصالح پی در مجاورت پی ها با شاخص اولویت 014/0 میباشد. نتایج تحلیل حساسیت بر اساس عملکرد برای معیارهای اولویت بندی پلهای نیازمند ترمیم و بازسازی، نشان میدهد معیار میزان اهمیت پل، دارای بیشترین حساسیت در اولویت‌ بندی ترمیم و بازسازی پلهای بتنی بزرگ میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritizing of repair and rehabilitation for concrete bridges of road network in Khorasan Razavi province, using analytical hierarchy process (AHP)

نویسندگان [English]

  • Soheil Ghareh 1
  • Kaivan Bina 2
  • Ehsan Fereshteh Poor 3
1 Payame Noor University
3 Islamic Azad University
چکیده [English]

Considering the necessity of developing the road network, bridges as infrastructures, play a key role in helping and sustaining vital activities in the recovery phase after natural disasters and events. So, In Khorasan Razavi province, with regard to climatic conditions on the one hand, and the presence of corrosive agents in the soil profile of many areas, as well as seasonal rivers with high water salinity, on the other hand, many concrete structures of roads such as bridges, culverts and concrete foundations are subject to corrosion and degradation. Therefore, the present study aimed to prioritize the restoration and reconstruction of important concrete bridges in the main roads of Khorasan Razavi province. This prioritization provides the possibility of allocating the annual budget necessary for the maintenance and utilization of concrete bridges of the roads in this province. In this research, 52 concrete bridges with a length of more than 15 meters were studied under precision field observations after geotechnical studies, review of design procedure and as-built maps and after weighing the failure criteria according to the expert opinion, concrete bridges that requiring repair and Rehabilitation were prioritized using Analytical Hierarchy Process with Expert Choice software and finally 10 bridges with the highest priority were identified. Results show that the most important and influential criterion in prioritizing the restoration and reconstruction of concrete bridges is the general characteristics of the bridge site with a priority index of 0.115 and the least effective criterion in this field is creating green area which leads to deterioration of foundation materials near footing, with priority index of 0.014. Results of the sensitivity analysis based on performance for prioritization criteria of the bridges needed restoration and reconstruction showed that the bridge importance criterion has the most sensitivity in prioritizing the restoration and reconstruction of large concrete bridges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical Hierarchy Process
  • Concrete Bridge
  • corrosion
  • expert choice
  • Sensitivity analysis