بررسی و تعیین مقاومت ضربه‌ای جوش‌های‌ شیاری و مقایسه آن با ضوابط لرزه‌ای اتصالات جوشی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دانشکده فنی دانشگاه تبریز

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

3 دانشچوی کارشناسی ارشد

4 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده

جلوگیری از شکست ترد در جوش اتصالات اعضای فولادی یکی از مسائل بسیار مهم در عملکرد سازه های فولادی است. تجربه های تلخ زلزله نورث ریچ در خصوص جوش های به کار رفته در اتصالات و وصله های اعضای سیستم باربر جانبی لرزه‌ای و نیز در جوش های "نیاز بحرانی"؛ نظیر جوش های شیاری با نفوذ کامل (CJP) در اتصال تیر به ستون در قاب های خمشی فولادی محققان را به این نتیجه رساند که به منظور جلوگیری از کاهش شکل پذیری و جلوگیری از شکست ترد، بایستی مقاوت ضربه ای جوش در دمای معینی تأمین شود. الزامات لرزه‌ای آیین نامه AISC و به تبع آن مبحث دهم مقرّرات ملی ساختمان ایران برای جوش های مذکور طاقت نمونه شیار داده شارپی در دمای معینی را توصیه می نمایند. در این تحقیق به منظور حصول اطمینان از مقاوت ضربه ای و چقرمگی جوش های اجرا شده در شرایط متعارف ایران، آزمایش شارپی در نمونه های با ضخامت های متعدد و با الکترود های رایج تحت جوشکاری دستی و جوشکاری زیر پودری انجام شده و نتایج آن با الزامات مبحث دهم مقایسه شده است. نتایج حاصل از جوش شیاری با الکترود E6013 در روش جوش کاری دستی و همچنین جوش شیاری اجرا شده به روش زیر پودری تأمل بر انگیز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and determine of impact toughness of groove welds and comparing with seismic provisions of weld connections

نویسندگان [English]

  • mohammad hosein matinpoor 1
  • ramin vafaeipoor 2
  • Alireza Shokati Oskouei 3
  • ali zamani 4
1 Head of the Faculty of Engineering
2 Assistant prof, Department of civil engineering, Islamic Azad university
3 Msc student,department of civil engineering,Islamic azad university,tabriz branch
4 Msc student,department of civil engineering,Islamic azad university,tabriz branch
چکیده [English]

Preventing brittle fracture in the connection welds of the steel members is one of the most important issues in the performance of steel structures. Bitter experiences of Northridge earthquake in the case of “demand critical” welds such as complete-joint-penetration (CJP) groove welds in the connections of steel moment frames forced researchers to conclude that for preventing decrease in ductility and preventing brittle fracture of welds, it should be that impact toughness of welds must be provided at the determined temperature. Seismic Requirements of AISC and following of it the 10th topic of Iranian national building Requirements for the mentioned welding recommends Charpy-v-notch toughness at the determined Test temperature . In this research , to ensure impact toughness of preformed welds in the common conditions of Iran, the Charpy Test in the specimens of multiple thicknesses and common electrodes has been done with Shielded Metal Arc Welding (SMAW) and Submerged Arc Welding (SAW) and the conclusions of them compared with the 10th topic requirements. It has been shown that impact toughness of groove weld in SMAW process with E6013 electrode and groove weld in SAW process doesn’t matched with requirements of present Codes, but for other electrodes there was no contradiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Groove weld"
  • " Impact toughness"
  • ''Electrode"
  • "Demand critical weld"
  • " Toughness"