بررسی تاثیر عدم قطعیت پارامترهای مدل ایبار-مدینا-کراوینکلر بر ظرفیت فروریزش لرزه ای قابهای خمشی فولادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

گرچه فروریزش کلی ساختمان ها تحت زلزله کمتر اتفاق می افتد اما رخداد این حادثه در دهه های اخیر و امکان تکرار آن در آینده، تحقیق در این زمینه را اجتناب ناپذیر نموده است. مطالعات عددی و آزمایشگاهی مختلفی در زمینه ی فروریزش لرزه ای سازه ها صورت گرفته است. از رایج ترین مدلهائی که زوال مقاومت و سختی المانهای سازه تحت زلزله را در نظر می گیرد، مدل رفتاری سه خطی ایبارا- مدینا- کراوینکلر می باشد که در مورد سازه های فولادی، پارامترهای آن توسط محققین دیگر با انجام تعداد زیاد تستهای اتصالات آزمایشگاهی ارائه شده است. مدلهای رفتاری حاصل از تستهای آزمایشگاهی معمولا با برازش یک مدل ریاضی همراه است و خطاهای زیادی دارد، به عبارتی وجود عدم قطعیت در مدل های رفتاری آزمایشگاهی از چالش های اساسی کاربرد عملی آنهاست. در این تحقیق یک سازه ی 5 طبقه ی فولادی با سیستم های قاب خمشی متوسط مطابق ضوابط آئین نامه های داخلی طراحی شده است. اثر کاهندگی مقاومت و سختی المانهای سازه بر اساس مدل رفتاری ایبارا-مدینا-کراوینکلر اعمال شده است. تحلیل های دینامیکی افزاینده تحت50 زوج شتابنگاشت پیشنهادی دستورالعمل FEMA P 695 انجام شده است و منحنی های شکنندگی ظرفیتهای فروریزش با در نظر گرفتن عدم قطعیت در لنگر تسلیم و لنگر اوج المانها و ظرفیت دوران نهائی المانها توسعه داده شده است. نتایج نشان می دهد، بین پارامترهای مورد بررسی، عدم قطعیت در پارامتر لنگر اوج بیشترین تاثیر را بر ظرفیت فروریزش سازه می گذارد و می تواند تا 19.2 درصد می تواند احتمال فروریزش را تغییر دهد. عدم قطعیت ظرفیت دوران نهائی نیز در مقایسه با پارامترهای دیگر نقش کمتری در ظرفیت فروریزش سازه داشته است و تا 5.2 درصد احتمال فروریزش را تغییر داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Uncertainty of the Ibara-Madina-krawinkler Model Parameters on Seismic Collapse Capacity in Steel Moment Resisting Frames

نویسندگان [English]

  • Kourosh Mehdizadeh 1
  • Abbas Karamodin 2
1 PhD Candidate, Department of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Although the total collapse of buildings under earthquake occurs less but the incidence in recent decades and the possibility of its re-occurrence in the future has made research inevitable in this field. Several numerical and laboratory studies have been carried out on the seismic collapse of the structures. The most common model considering the strength and stiffness deterioration of the structural elements under earthquake is the Ibarra-Madina-Krawinkler three-linear behavioral model that in the case of steel structures, its parameters is presented via performing a large number of laboratory connection tests by the other researchers. The behavioral models resulted from laboratory tests are usually accompanied by a fitting mathematical model with many errors, i.e., the existence of uncertainty in laboratory behavior models is the fundamental challenge of their practical application. In this research, a 5-story steel structure has been designed with intermediate moment resisting frame in accordance with the internal codes. The effect of strength and stiffness deterioration of structural elements is performed based on the Ibara-Madina-Krawinkler behavioral model. Incremental dynamic analysis was carried out under the proposed 50 pairs of earthquake records proposing FEMA P 695 instruction and the fragility curves of its collapse capacities have been developed considering the uncertainty in the yielding moment and the capping moment of the elements and the ultimate rotation capacity of the elements. The results show that among the studied parameters, the uncertainty in the capping moment parameter has the greatest effect on structural collapse capacity and it can change to 19.2% the collapse probability. Uncertainty of the ultimate rotation capacity compared to the other parameters played a small role in structural collapse capacity and has changed the collapse probability up to 5.2 %.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uncertainty
  • Deteriorating
  • Collapse Capacity
  • Fragility curve
  • Yielding Moment
  • Capping Moment
  • Ultimate Rotation Capacity