مروری بر عوامل موثر بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

یکی از معضلات کنونی جوامع، نحوه رویارویی با مصالح حاصل از تخریب ساختمان‌ها و اثرات زیست‌محیطی انباشت آن‌ها می‌باشد. بتن به عنوان یکی از اصلی‌ترین اجزای صنعت ساخت از آغاز فرآیند تولید، اجراء و تخریب، نقش زیادی در ایجاد آلودگی‌های زیست-محیطی دارد. از آنجایی‌که بیش از %70 از بدنه اصلی بتن را سنگدانه‌ها تشکیل می‌دهند، ترویج فرهنگ و ملاحظات مبتنی بر رعایت اصول توسعه پایدار در فرآیند طراحی، ساخت و تخریب بتن از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از اصول اساسی توسعه پایدار، توجه به اهمیت بازیافت است. بازیافت بتن‌های حاصل از تخریب در قرن اخیر به یکی از علایق مهم پژوهش‌گران عرصه بتن تبدیل شده است، به نحوی که پس از بررسی و شناخت خواص مکانیکی و دوام آن‌ها، امروزه در کشورهای توسعه یافته مناسبات لازم جهت شناخت عملکرد سازه‌ای این بتن‌ها در حال پایه‌ریزی است. هدف این تحقیق بررسی نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در کشورهای مختلف در عرصه شناخت خواص مکانیکی بتن‌های بازیافتی است. در این راستا بیش از 80 مقاله پراستناد چاپ‌شده در مجلات معتبر فنی بررسی شده و عوامل مشترکی را که محققان در تحلیل خواص مکانیکی بتن‌های بازیافتی بیشتر مورد توجه قرار داده‌اند، در شش گروه دسته-بندی شدند. تاثیر هر یک از این گروه‌‌ها بر مقاومت فشاری، مقاومت کششی و ضریب ارتجاعی بتن بررسی گردیدند. نتایج نشان داد که نوع، اندازه و کیفیت سنگدانه‌های بازیافتی در تعیین سطح جایگزینی مصالح بازیافتی در بتن بسیار موثرند. شرایط عمل‌آوری، مواد کاهنده آب و مواد پوزولانی گرچه در بهبود خواص مکانیکی بتن‌های بازیافتی موثرند، اما نمی‌توانند از تاثیر نامطلوب افزایش جایگزینی مصالح بازیافتی بر خواص مکانیکی بتن بکاهند. در زمینه تأثیر سن بر خواص مکانیکی بتن‌های بازیافتی، اجماع نظر این است که برخی از این خواص همانند بتن‌های معمولی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An overview of the factors affecting the mechanical properties of recycled concrete

نویسندگان [English]

  • Fathollah Sajedi 1
  • Hasan Jalilifar 2
1 Associate Professor, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Islamic Azad University of Ahvaz
چکیده [English]

Concrete, as one of the main components of the manufacturing industry since the beginning of the process of production, operation and destruction, plays a major role in the creation of environmental pollution. Since more than 70% of the main body of concrete is aggregate, the promotion of culture and considerations based on the principles of sustainable development in design, construction and demolition process of concrete is of great importance. One of the basic principles of sustainable development is the importance of recycling. Recycling of damaged concrete in the last century has become one of the most important interests of researchers. So, after studying and recognizing their durability and mechanical properties (MP’s), today in developed countries, the necessary relationships for the recognition of structural performance of these concretes is under construction. The purpose of this research is to investigate the results of research carried out in different countries in the field of recognition of the MP’s of recycled concretes (RC’s). More than 80 articles published in prestigious technical journals were examined and classified together in the six groups that the researchers considered in analyzing the MP’s of RC’s. The effect of each of these groups on compressive and tensile strengths and elasticity of concrete were studied. The results showed that the type, size and quality of recycled aggregates (RA’s) are very effective in determining the level of replacement of recycled materials (RM’s) in concrete. Curing conditions, water reducing and pozzolanic materials, although effective in improving the MP’s of RC’s, cannot reduce the adverse effects of increasing the replacement of RM’s on the mechanical properties of concrete. Concerning the effect of age on the mechanical properties of RC’s, it is common ground that some of these properties are similar to conventional ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • Recycled Concrete
  • Recycled aggregate
  • Mechanical properties
  • Compressive strength
  • tensile strength
  • modulus of elasticity
[1 ] H. Yuan, A. Chini, Y. Lu and L. Shen, "A dynamic model for assessing the effects of managment strategies on the reduction of construction and demolition waste", Waste Managment, Vol. 32, No. 3, pp. 521-531, 2012.
[2 ] H. Sonigo, M. Hestin and S. Mimid, "Managment of Construction and Demolition Waste in Europe", in Stakholders Workshop, Brussels, 2010.
[3 ] U. Kulatunga, D. Amaratunga, R. Haigh and R. Rameezdeen, "Attitude and perception of construction workforce on construction waste in Sri Lanka", Managment of Environmental Quality, Vol. 17, No. 1, pp. 57-72, 2006.
[4 ] J. Y. Wang, H. P. Yuan, X. P. Kang and W. S. Lu, "Critical success factor for on- site sorting of construction waste : A China study", Resource, Conservation and Recycling, Vol. 54, No. 11, pp. 931-936, 2010.
[5 ] F. Krausmann , S. Gingrich , N. Eisenmenger , K.-H. Erb , H. Haberl and M. Fischer-Kowalski, "Growth in global materials use. GDP and population during the 20th century", Ecological Economics, Vol. 68, pp. 2696-2705, 2009.
[6 ] J. Allwood, M. Ashby, T. Gutowski and E. Worrell, "Material efficiency : A white paper", Resources, Conservation and Recycling, Vol. 55, No. 3, pp. 362-381, 2011.
[7 ] S. C. Kou and C. S. Poon, "Long-term mechanical and durability properties of recycled aggregate concrete prepared with the incorporation of fly ash", Cement and Concrete Composites, Vol. 37, No. 1, pp. 12-19, 2013.
[8 ] A. Ajdukiewicz and A. Kliszczewicz, "Influence of recycled aggregates on mechanical properties of HS/HPC", Cement and Concrete Composites, Vol. 24, No. 2, pp. 269 – 279, 2002.
[9 ] K. Rahal, "Mechanical properties of concrete with recycled coarse aggregate", Biulding and Environment , Vol. 42, No. 1, pp. 407-415, 2007.
[10 ] L. Xuping, "Recycling and reuse of waste concrete in China: Part I. Material behaviour of recycled aggregate concrete", Resources, Conservation and Recycling, Vol. 53, No. 1, pp. 36-44, 2008.
[11 ] R. M. Salem , E. G. Burdette and N. M. Jackson , "Resistance to freezing and thawing of recycled aggregate concrete", ACI Materials Journal, Vol. 100, No. 3, pp. 216-22, 2003.
[12 ] Zaharieva, Roumiana, F. Buyle-Bodin and E. Wirquin, "Frost resistance of recycled aggregate concrete", Cement and Concrete Research, Vol. 34, No. 10, pp. 1927-1932, 2004.
[13 ] Limbachiya, Mukesh, M. S. Meddah and Y. Ouchagour, "Use of recycled concrete aggregate in fly-ash concrete", Construction and Building Materials, Vol. 27, No. 1, pp. 439-449, 2012.
[14 ] W. Kwan , M. Ramli , K. Kam and M. Sulieman , "Influence of the amount of recycled coarse aggregate in concrete design and durability properties", Construction and Building Materials, Vol. 26, No. 1, pp. 565-573, 2012.
[15 ] M. Chakradhara Rao, S. K. Bhattacharyya and S. V. Barai, "Behaviour of recycled aggregate concrete under drop weight impact load", Construction and Building Materials, Vol. 25, No. 1, pp. 69-80, 2011.
[16 ] A. konin and D. M. kouadio, "Influence of Cement Content on Recycled Aggregates Concrete Properties", Modern Applied Science, Vol. 5, No. 1, 2011.
[17 ] S. Manzi, C. Mazzotti and M. C. Bignozzi, "Short and long-term behavior of structural concrete with recycled concrete aggregate", Cement and Concrete Composites,Vol. 37, No. 1, pp. 312-318, 2013.
[18 ] R. K. Dhir , M. McCarthy , J. Halliday and M. Tang , "ASR testing on recycled aggregates guidance on alkali limits and reactivity", DTI/WRAP Aggregates Research Programme, Vols. ISBN: 1-84405-185-4, p. 31, 2005.
[19 ] M. B. Leite, Evaluation of the mechanical properties of concrete produced with recycled aggregates from construction and demolition wastes, Brasil: PhD Thesis, Federal University of Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2001.
[20 ] F. M. Khalaf , "Using crushed clay brick as coarse aggregate in concrete", Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 18, No. 4, pp. 518-526, 2006.
[21 ] A. Rao, . K. N. Jha and . S. Misre, "Use of aggregates from recycled construction and demolition waste in concrete", Resources, Conservation & Recycling, Vol. 50, No. 1, pp. 71-81, 2007.
[22 ] P. Pereira, . L. Evangelista and . J. de Brito, "The effect of superplasticizers on the mechanical performance of concrete made with fine recycled concrete aggregates", Cement and Concrete Composites, Vol. 34, No. 9, pp. 1044-1052, 2012.
[23 ] R. K. Dhir, K. A. Paine, "Suitability and practicality of using coarse RCA in Normal andhigh strength concrete", Presented at the 1st International Conference on SustainableConstruction: Waste Management, Singapore, pp. 108-123, 2004.
[24 ] K. Teranishi, Y. Dosho , M. Narikawa and M. Kikuchi , "Application of recycled aggregate concrete for structural concrete: Part 3 - Production of recycled aggregate by real-scale plant and quality of recycled aggregate concrete", in International Symposium on Sustainable construction: Use of recycled concrete aggregate, London, UK, pp. 143-156, 1998.
[25 ] R. K. Dhir , M. C. Limbachiya and T. Leelawat , "Suitability of recycled concrete aggregate for use in BS 5328 designated mixes", Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Structures and Buildings, Vol. 134, No. 3, pp. 257-274, 1999.
[26 ] Akbarnezhad , K. C. G. Ong , M. H. Zhang and C. Tam , "Microwaveassisted beneficiation of recycled concrete aggregates", Construction and Building Materials, Vol. 25, No. 8, pp. 3469-3479, 2011.
[27 ] M. Etxeberria, E, Vazquez, A, Mari, M, Barra, "Influence of amount of recycledcoarse aggregates and production process on properties of recycled aggregate concrete", Cementand Concrete Research, Vol. 37, No. 5, pp. 735-742, 2007.
[28 ] K, Yang, H, Chung, A, Ashour. "Influence of type and replacement level of recycledaggregates on concrete properties", ACI Materials Journal, Vol, 105, No. 3, pp. 289-296, 2008.
[29 ] M. C. Limbachiya, "Coarse recycled aggregates for use in new concrete", Proceedingsof the Institution of Civil Engineers - Engineering Sustainability, Vol. 157, No. 2, pp. 99-106, 2004.
[30 ] J. M. Khatib. "Properties of concrete incorporating fine recycled aggregate", Cementand Concrete Research, Vol. 35, No. 4, pp. 763-769, 2005.
[31 ] P. Pereira, L. Evangelista and J. de Brito, "The effect of superplasticisers on theworkability and compressive strength of concrete made with fine recycled concrete aggregates",Construction and Building Materials, Vol. 28, No. 1, pp. 722-729, 2012.
[32 ] L. Evangelista, J, de Brito. "Durability performance of concrete made with finerecycled concrete aggregates", Cement and Concrete Composites, Vol. 32. No. 1, pp. 9-14, 2010.
[33 ] L. Evangelista, J, de Brito. "Mechanical behaviour of concrete made with fine recycledconcrete aggregates", Cement and Concrete Composites, Vol. 29, No. 5, pp. 397-401, 2007.
[34 ] T, Vieira, "Concrete incorporating fine recycled ceramic aggregates: Durabilityrelatedperformance", MSc Thesis, Instituto Superior Técnico, University of Lisbon, Lisbon,Portugal, 2013.
[35 ] F. Debieb, S. Kenai. "The use of coarse and fine crushed bricks as aggregate inconcrete", Construction and Building Materials, Vol. 22, No. 5, pp. 886-893, 2008.
[36 ] S. Wild, J. Khatib, B. Sabir, S.D. Addis. "The potential of fired brick clay as a partialcement replacement material", Presented at the International Conference of Concrete in theService of Mankind, London, UK, pp. 685-696, 1996.
[37 ] R. K. Dhir and K. A. Paine, "Performance related approach to the use of recycled aggregates", Waste and Resources Action Programme (WRAP) AggregatesResearch Programme, Banbury, Oxon, UK, p. 77, 2007.
[38 ] N. Fonseca, J. de Brito, L. Evangelista. "The influence of curing conditions on themechanical performance of concrete made with recycled concrete waste", Cement and ConcreteComposites, Vol. 33, No. 6, pp. 637-643, 2011.
[39 ] W. L. Wang, S. C. Kou, F. Xing. "Deformation properties and direct shear of mediumstrength concrete prepared with 100% recycled coarse aggregates", Construction and BuildingMaterials, Vol. 48, pp. 187-193, 2013.
[40 ] B. Mas, A. Cladera, T. Olmo, F. Pitarch. "Influence of the amount of mixed recycledaggregates on the properties of concrete for Non-structural use", Construction and BuildingMaterials, Vol. 27, No. 1, pp. 612-622, 2012.
[41 ] R. V. Silva. "Use of recycled aggregates from construction and demolition waste in the production in the structural concrete", PhD Thesis, Instituto Superior Técnico, University of Lisbon, Lisbon,Portugal, 2015.
[42 ] D. Pedro, J. de Brito, L. Evangelista. "Performance of concrete made with aggregatesrecycled from precasting industry waste: influence of the crushing process", Materials andStructures, Vol. 48, No. 12, pp 3965–3978, 2015.
[43 ] F.D. Lydon, R.V. Balendran. "Some observations on elastic properties of plainconcrete", Cement and Concrete Research, Vol. 16, No. 3, pp. 314-324, 1986.
[44 ] A.M. Neville. "Properties of concrete", London, UK, Longman, 1995.
[45 ] R. K. Dhir and K. A. Paine , "Suitability and practicality of using coarse RCA in normal and high strength concrete", 1st International Conference on Sustainable Construction: Waste Management, , Singapore, pp. 108-123, 2004.
[46 ] M. C. Limbachiya, T. Leelawat, R. K. Dhir. "RCA concrete: a study of properties in thefresh state, strength development and durability", Presented at the International Symposium onSustainable construction: Use of recycled concrete aggregate, London, UK, pp. 227-237, 1998.
[47 ] Y. S. Frondistou, "Waste concrete as aggregate for new concrete", Journal of the American Concrete Institute,, Vol. 74, No. 8, pp. 373-376, 1977.
[48 ] TFSCCS. "Draft of Spanish regulations for the use of recycled aggregate in theproduction of structural concrete (Task Force of the Standing Committee of Concrete of Spain)",Presented at the International RILEM Conference on the Use of Recycled Materials in Building andStructures, Barcelona, Spain, pp. 511-525, 2004.
[49 ] J. Z. Xiao, J. Li, C. Zhang. "Mechanical properties of recycled aggregate concreteunder uniaxial loading", Cement and Concrete Research, Vol. 35, No. 6, pp. 1187-1194, 2005.
[50 ] T. C. Hansen, E. Boegh. "Elasticity and drying shrinkage of recycled aggregateconcrete", Journal of the American Concrete Institute, Vol. 82, No. 5, pp. 648-652, 1985.
[51 ] M. Gomes, J. de Brito. "Structural concrete with incorporation of coarse recycled concrete and ceramic aggregates: durability performance", Materials and Structures, Vol. 42, No. 5, pp.663-675, 2009.
[52 ] M. Gomes, J. de Brito. "Structural concrete with incorporation of coarse recycledconcrete and ceramic aggregates", Presented at Portugal Sb07 - Sustainable Construction, Materials and Practices: Challenge of the Industry for the New Millennium, Pts 1 and 2, Lisbon,Portugal, pp. 887-894, 2007.
[53 ] L. Ferreira, J. De Brito, N. Saikia. "Influence of curing conditions on the mechanicalperformance of concrete containing recycled plastic aggregate", Construction and Building Materials, Vol. 36, pp. 196-204, 2012.
[54 ] M. Bravo, J. de Brito. "Concrete made with used tyre aggregate: durability-relatedperformance", Journal of Cleaner
Production, Vol. 25, pp. 42-50, 2012.
[55 ] F. Valadares, M. Bravo, J. De Brito. "Concrete with used tire rubber aggregates:Mechanical performance", ACI Materials Journal, Vol. 109, No. 3, pp. 283-292, 2012.
[56 ] R. V. Silva, J. de Brito, N. Saikia. "Influence of curing conditions on the durabilityrelatedperformance of concrete made with selected plastic waste aggregates", Cement andConcrete Composites, Vol. 35, No. 1, pp. 23-31, 2013.
[57 ] F. Rodrigues, M. Carvalho, L. Evangelista, J. de Brito. "Physical-chemical andmineralogical characterization of fine aggregates from construction and demolition wasterecycling plants", Journal of Cleaner Production, Vol. 52, pp. 438-445, 2013.
[58 ] WBTC-No.12. "Specifications facilitating the use of recycled aggregates", WorksBureau Technical Circular, Hong-Kong, p. 16, 2012.
[59 ] F. Buyle-Bodin, R. Hadjieva-Zaharieva. "Influence of industrially produced recycledaggregates on flow properties of concrete", Materials and Structures, Vol. 35, No. 252, pp. 504-509, 2002.
[60 ] P. Amorim, J. de Brito, L. Evangelista. "Concrete made with coarse concreteaggregate: Influence of curing on durability", ACI Materials Journal, Vol. 109, No. 2, pp. 195-204, 2012.
[61 ] K. B. Prakash, K. T. Krishnaswamy. (1998) - "Suitability of superplasticized recycled aggregateconcrete in road construction", Presented at the 8th International Symposium on Concrete Roads,Lisbon, Portugal, pp. 25-31, 1998.
[62 ] M. S. Juan and . P. A. Gutiérrez, "Influence of recycled aggregate quality on concrete properties", in International RILEM Conference on the Use of Recycled Materials in Buildings and Structures, Barcelona, Spain, pp. 545-553, 2004.
[63 ] S. C. Kou, C. S. Poon and D. Chan. "Influence of fly ash as a cement replacement on the properties of recycled aggregate concrete", Journal of Material in Civil Engineering, Vol. 19, No. 9, pp. 709-717, 2007.
[64 ] S. C. Kou, C. S. Poon and F. Agrela, "Comparisons of natural and recycled aggregate concretes prepared with the addition of different mineral admixtures", Cement and Concrete Composites, Vol. 33, No. 8, pp. 788-795, 2011.
[65 ] M. L. Berndt , "Properties of sustainable concrete containing fly ash, slag and recycled concrete aggregate", Construction and Building Materials, Vol. 23, No. 7, pp. 2606-2613, 2009.
[66 ] F. Sajedi, H. Jalilifar. "Investigation on mechanical properties of recycled concrete containing natural zeolite", International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), Vol. 4, No. 3, PP. 77-81, 2017.
[67 ] S. C. Kou, C. S. Poon and D. Chan. "Influence of fly ash as a cement addition on the hardenedproperties of recycled aggregate concrete", Materials and Structures, Vol. 41, No. 7, pp. 1191-1201, 2008.
[68 ] V. Corinaldesi and G. Moriconi, "Influence of mineral additions on the performance of 100% recycled aggregate concrete", Construction and Building Materials, Vol. 23, No. 8, pp. 2869 – 2876, 2009.
[69 ] C. S. Poon, S. C. Kou. "Effects of fly ash on mechanical properties of 10-year-old concreteprepared with recycled concrete aggregates", Presented at the 2nd International Conference onWaste Engineering Management, ICWEM 2010, Shanghai, China, pp. 46-59, 2010.
[70 ] M. Etxeberria, E, Vazquez, A. Mari. "Microstructure analysis of hardened recycledaggregate concrete", Magazine of Concrete Research, Vol. 58, No. 10, pp. 683-690, 2006.
[71 ] V. W. Y. Tam, X. F. Gao, C. M. Tam. "Microstructural analysis of recycled aggregateconcrete produced from two-stage mixing approach", Cement and Concrete Research, Vol. 35, No. 6, pp.1195-1203, 2005.
[72 ] T. C. Hansen. "Recycling of Demolished Concrete and Masonry", London, UK, E & FNSpon, 1992.
[73 ] J. G. Gonzalez, D. R. Robles, A. J. Valdes, J. M. delpozo, M. I. G. Romero. "Pre-Saturation Technique of the Recycled Aggregates: Solution to the Water Absorption Drawback in the Recycled Concrete Manufacture", Materials, Vol. 7, No. 9, pp. 6224-6236, 2014.
[74 ] L. Ferreira, J. de Brito. M. Barra. "Influence of the pre-saturation of recycled coarseconcrete aggregates on concrete properties", Magazine of Concrete Research, Vol. 63, No. 8, pp.617-627, 2011.
[75 ] L. Evangelista, J. de Brito. "Durability performance of concrete made with finerecycled concrete aggregates", Cement and Concrete Composites, Vol. 32, No. 1, pp. 9-14, 2010.
[76 ] V. W. Y. Tam, C. M. Tam. "Diversifying two-stage mixing approach (TSMA) forrecycled aggregate concrete: TSMA(s) and TSMA(sc)", Construction and Building Materials, Vol. 22, No. 10,pp. 2068-2077, 2008.
[77 ] V. W. Y. Tam, C. M. Tam, Y. Wang. "Optimization on proportion for recycledaggregate in concrete using two-stage mixing approach", Construction and Building Materials,Vol. 21, No. 10, pp. 1928-1939, 2007.
[78 ] N. Y. Ho, Y. P. K. Lee, W. F. Lim, T. Zayed, K. C. Chew, G. L. Low, S. K. Ting. "Efficientutilization of recycled concrete aggregate in structural concrete", Journal of Materials in CivilEngineering, Vol. 25, No. 3, pp. 318-327, 2013.
[79 ] R. M. Ridzuan, A. Ibrahim, A. M. M. Ismail, A. B. M. Diah. "Durability performanceof recycled aggregate concrete", Presented at the International Conference on Globalconstruction: Ultimate Concrete Opportunities: Achieving Sustainability in Construction, London,UK, pp. 193-202, 2005.