تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازک به روش تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA)

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکترای سازه دانشگاه سمنان

3 دانشکده عمران دانشگاه سمنان

چکیده

مجید قلهکی*1، قاسم پاچیده2، امید رضائی فر3، سجاد قزوینی4

1- دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، [email protected]
2- دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، [email protected]
3- دانشیاردانشکده مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، [email protected]
4- کارشناس ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، [email protected]

امروزه با گسترش روزافزون ساخت‌وسازهای بلند به ‌عنوان نمادی از پیشرفت، ضرورت انتخاب سیستم‌های مقاوم مناسب جهت تحمل بارهای ناشی از زلزله و باد به شکلی بهینه و با توان جذب انرژی زیاد مورد توجه قرارگرفته‌است. دیواربرشی‌فولادی بیش از چهار دهه است که به‌ عنوان یک سیستم مقاوم جانبی کارآمد مورد استفاده قرارگرفته‌است. در این مقاله ضریب اضافه مقاومت، ضریب شکل‌پذیری و ضریب رفتار این سیستم‌ها مورد بررسی قرارگرفته‌است. بدین منظور قاب‌های 7، 15 و 30 طبقه که دارای یک یا دو دهانه‌ی دیواربرشی فولادی هستند، تحت آنالیز استاتیکی غیرخطی، آنالیز دینامیکی خطی و آنالیز دینامیکی افزاینده (IDA) قرار گرفته‌‌اند. به ‌منظور لحاظ کردن عدم قطعیت ذاتی موجود در زلزله از تحلیل دینامیکی افزایشی استفاده شده و 7 رکورد از زلزله‌های شدیدی که تاکنون رخ‌ داده، انتخاب‌ گردیده‌است. نتایج نشان داد که ضریب رفتار این سیستم در حالت حدی برای سازه های بلند برابر 8 و برای سازه‌های کوتاه و میان‌مرتبه در حدود 9 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Specification of Response modification factor for Steel Plate Shear Wall by Incremental Dynamic Analysis Method [IDA]

نویسندگان [English]

  • Madjid Gholhaki 1
  • Ghasem Pachideh 2
  • Omid Rezayfar 1
  • sajjad ghazvini 3
1 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Semnan University
3 civil faculty, semnan university
چکیده [English]

M.Gholhaki1*,Gh.Pachideh2, O. Rezayfar3, S.Ghazvini4

1- Associate Prof., Structure Eng. Dept., Faculty of Civil Eng., Semnan University
2- Phd Candidate, Structure Eng. Dept., Faculty of Civil Eng., Semnan University
3- Assistant Prof., Structure Eng. Dept., Faculty of Civil Eng., Semnan University
4- Msc, Structure Eng. Dept., Faculty of Civil Eng., Semnan University

Today, with the increasing spread of high constructions, as a development symbol, the need for selecting robust and suitable system for bearing optimally loads from earthquakes and wind and with high energy absorption power, has been significantly considered. Steel plate shear walls have been used over four decades as an efficient lateral resistance system. This paper analyzed the over strength factor, Ductility Factor and behavior factor of these system. For this, 7, 15 and 30 floors frames possessing one or two steel plate shear wall spans, have been analyzed in non-linear static, linear dynamic or increasingly dynamic analysis (IDA). For considering inherent uncertainty of earthquake, it was used of increasingly dynamic analysis and 7 records of the strongest earthquakes have been ever occurred were selected. The results showed that the behavior factor of this system in limit form for high construction is 8 and for short and middle construction is about 9.

کلیدواژه‌ها [English]

  • steel plate shear wall
  • Incremental Dynamic Analysis
  • Response modification factor
  • record
  • OpenSees