بررسی اثر میرایی هیسترتیک آلیاژهای هوشمند بر عملکرد لرزه ای میراگر جرمی تنظیم شده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران.

2 استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

میراگر جرمی تنظیم شده ابزاری رایج در کنترل غیرفعال است که در بسیاری از سازه ها مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، با تمام ویژگی‌های مناسبی که در این میراگر وجود دارد، مهمترین محدودیت عملکردی آن، ضعف در برابر تحریک‌های با محتوای فرکانسی بالا است. روش‌های مختلفی برای غلبه بر این مشکل پیشنهاد شده‌اند که در میان آنها استفاده از میرایی هیسترتیک مصالح با رفتار غیرخطی به عنوان یک روش موثر شناخته شده است. در میان مصالح با رفتار غیرخطی آلیاژهای حافظه شکلی دارای ویژگی‌های مناسب و حلقه‌های رفتاری هیسترزیس وسیع هستند. از این رو در این مقاله با استفاده ازسختی غیرخطی و میرایی هیسترتیک یک فنر از جنس آلیاژ حافظه شکلی، سختی خطی و میرایی ویسکوز میراگرهای جرمی رایج جایگزین می‌شوند. سپس میراگر جرمی تغییر یافته برای کنترل پاسخ‌های سازه‌های یک‌درجه آزادی تحت تحریک هارمونیک مورد استفاده قرار گرفته و اثر دامنه بارگذاری بر کنترل پاسخ‌های سازه‌ای تعیین می‌شود. پس از آن میراگر برای کنترل پاسخ‌های لرزه‌ای سازه‌های یک‌درجه آزادی به کار می‌رود تا عملکرد آن تحت تاثیر بارگذاری‌های لرزه‌ای دارای محتوای فرکانسی بالا با عملکرد میراگرهای جرمی معمول مقایسه گردد. نتایج این تحلیل‌ها نشان می دهند که ویژگی‌های آلیاژهای حافظه شکلی می‌توانند به نحو قابل قبولی تاثیر دامنه بارگذاری را بر عملکرد میراگر جرمی غیرخطی کنترل نمایند. همچنین حضور میرایی هیسترتیک می‌تواند به میزان قابل ملاحظه‌ای کنترل پاسخ‌های لرزه‌ای سازه-های یک‌درجه آزادی را نسبت به میراگرهای جرمی معمول بهبود بخشد به شرطی که ویژگی‌های دینامیکی میراگر غیرخطی مقادیر بهینه خود را اختیار کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of effects of hysteretic damping of shape memory alloys on seismic performance of tuned mass damper

نویسندگان [English]

  • Mahdi Kiani 1
  • Javad Vaseghi Amiri 2
1 Department of civil engineering, Babol Noshirvani university of technology, Babol, Iran.
2 Professor, Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of technology, Babol, Iran
چکیده [English]

Tuned mass damper is a common tool in passive control, which is used in many structures. However, with all the proper features, its most important functional limitation is the weakness against broad band excitation. Various methods have been proposed to overcome this problem, among which using hysteretic damping of materials with nonlinear behavior is known effective. Among materials with nonlinear behavior, shape memory alloys have good features and large hysteresis loops. Hence, in this paper, using nonlinear stiffness and hysteretic damping of a shape memory alloy spring, linear stiffness and viscous damping of a common tuned mass damper are replaced. Then, the modified damper has been used to control responses of a single degree of freedom structure under harmonic loadings and the effect of the loading amplitude on the control of the structural responses was determined. Subsequently, the damper has been used to control seismic responses of single degree of freedom structures to compare its performance under broad band seismic loadings with the performance of conventional tuned mass dampers. Results of the analyses show that the characteristics of shape memory alloys can adequately control the impact of the loading amplitude on the performance of nonlinear mass dampers. Also, the presence of hysteretic damping can significantly improve control of seismic responses of single degree degrees of freedom structures compared to conventional tuned mass dampers, provided that dynamic properties of the nonlinear mass damper take their optimal values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tuned mass damper
  • Shape memory alloy
  • Hysteretic damping
  • optimization
  • Seismic Performance