بهینه‌سازی عوامل مؤثر بر مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان در مجاورت محلول سدیم کلرید با استفاده از روش سطح پاسخ

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه حکیم سبزواری، ایران

3 کارشناس ارشد امور آب وزارت نیرو

چکیده

مقاومت فشاری و خمشی ملات از مهم‌ترین خواص مکانیکی بتن است و در طرح اختلاط ملات نسبت آب به سیمان، سنگدانه به سیمان و نوع رده مقاومتی سیمان از پارامترهای تعیین‌کننده این خواص است. امروزه علم بهینه سازی در فنّاوری بتن و طرح اختلاط آن نقش مهمی دارد و یکی از روش های آماری که اخیراً به‌منظور بهینه سازی موردتوجه محققین قرارگرفته است روش سطح پاسخ (RSM) است که در این مقاله برای دستیابی به طرح اختلاط بهینه و بررسی عوامل مؤثر بر خواص کیفیت ملات، از این روش استفاده‌شده است. در این راستا، 12 طرح موردبررسی قرارگرفته‌اند و نمونه‌ها در مجاورت محلول‌های حاوی 0 تا 5 درصد سدیم کلرید قرارگرفته‌اند. نتایج نشان‌دهنده امکان به‌کارگیری این روش در بهبود مداوم طرح اختلاط بتن است که می‌تواند به‌عنوان ابزاری مناسب در واحدهای تولید بتن و واحدهای تولید قطعات پیش‌ساخته بتنی مورداستفاده قرار گیرد. بررسی نتایج بهینه‌سازی با روش سطح پاسخ برای مقاومت فشاری و خمشی نشان می‌دهند که طرح اختلاط بهینه برای دستیابی به بیشینه مقاومت فشاری و خمشی نمونه‌ها، طرحی می باشد که در آن درصد کلر استفاده‌شده در آب برای عمل آوری به میزان 5 درصد، رده مقاومتی سیمان مقدار بالاتر می‌باشد که مقدار آن در این مقاله 42.5 مگاپاسکال است و نسبت سنگدانه به سیمان در مقدار بیشتر و نسبت آب به سیمان حداقل مقدار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization effective factors on compressive and flexural strength of mortars using Response Surface Method

نویسندگان [English]

  • Hamid Eskandari-Naddaf 1
  • Roshanak Khosrojerdi 2
  • Rana Koshki 3
1 Associate Prof, Civil Engineering Department, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 B Tech Student at Hakim Sabzevari University, Iran
3 Ministry of Power
چکیده [English]

Compressive strength and flexural properties of the cement mortar, and Water-cement ratio in the mix design, the ratio of aggregates to cement and cement strength class are the main parameters determining the properties of cement mortar. The optimization of the concrete mix design technology plays an important role, recently statistical method that has been considered by researchers to optimize the response surface methodology (RSM). In this article to achieve an optimal mix of factors affecting the quality of the mortar properties of this method has been used. In this regard, 12 mix design has been evaluated. The samples in the vicinity of solutions containing 0, 5 and 10% sodium chloride are located. The result of the paper represents the possibility of using this method is the continuous improvement of concrete mix design. Which can serve as a useful tool in concrete production units and production units used prefabricated concrete. Search optimization results with response surface method for compressive strength and flexural show that optimal mix design to achieve maximum compressive and flexural strength a mix design which the percentage of chlorine used at a rate of 5%, cement strength class is highest (42.5 MPa) and water to cement ratio is the minimum amount.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Response surface methodology (RSM)
  • Sodium chloride
  • optimized mix design of concrete
  • Compressive strength
  • Flexural Strength