بررسی عملکرد لرزه‌ای غیرخطی سازه‌های بتن مسلح دوبلکسی به روش طیف ظرفیت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دامغان

2 استاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

ملاحظات معماری از قبیل قرارگیری پیلوت و واحدهای تجاری در همکف، جلوگیری از تجمّع ورودی‌های مختلف در مجتمع‌های آپارتمانی، سازه‌های دوبلکسی را پدید می‌آورد که در آن‌ها کف‌های طبقات با اختلاف ترازی نسبت به هم در دو یا چند تراز ارتفاعی مختلف ایجاد می‌شوند. در سازه‌های دوبلکسی عمده مشکلات ناشی از عدم پیوستگی دیافراگم کف می‌باشد که باعث تغییرات چشم‌گیری در دوره تناوب، سختی و پخش نیروی زلزله می‌گردد. در این مقاله با آنالیز استاتیکی خطی و غیرخطی به بررسی موقعیت مکانی و زمانی وقوع اولین مفصل پلاستیک در تیرها و ستون‌های کوتاه، دوره تناوب، تغییر مکان، نیروی برشی، نقطه عملکرد و طیف ظرفیت و... در پنج سازه دوبلکسی 2، 4، 6، 8 و 10 طبقه پرداخته‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که اثر اختلاف تراز در سازه‌های کوتاه مشهودتر بوده و با افزایش ارتفاع اثر پدیده ستون کوتاه در سازه‌های دوبلکسی کاهش و نقطه عملکردی آن افزایش می‌یابد.
Civil engineering structures as well as office or apartment building are affected by earthquakes. In some buildings, few or no walls are provided at the first story (pilot). In the structures with difference in story level, major problems is due to discontinuity of floor diaphragm that causes significant changes in period, stiffness and distribution of earthquake force. In this paper, using linear and nonlinear static analysis, time history and location of plastic hinge in short columns and beams, period, displacement, shear force, performance point and capacity spectrum and…, in 2, 4, 6, 8, and 10 story structures with story level difference are studied. The results show that the effect of level difference in short structures is obvious and by increasing the height difference, the effect of short column phenomenon is decreased and the performance point is increased.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nonlinear Seismic Performance of RC Structures with Different Floor by Capacity Spectrum Method

نویسنده [English]

  • Ali Kheyroddin 2
2 Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Civil engineering structures as well as office or apartment building are affected by earthquakes. In some buildings, few or no walls are provided at the first story (pilot). In the structures with difference in story level, major problems is due to discontinuity of floor diaphragm that causes significant changes in period, stiffness and distribution of earthquake force. In this paper, using linear and nonlinear static analysis, time history and location of plastic hinge in short columns and beams, period, displacement, shear force, performance point and capacity spectrum and…, in 2, 4, 6, 8, and 10 story structures with story level difference are studied. The results show that the effect of level difference in short structures is obvious and by increasing the height difference, the effect of short column phenomenon is decreased and the performance point is increased.
ملاحظات معماری از قبیل قرارگیری پیلوت و واحدهای تجاری در همکف، جلوگیری از تجمّع ورودی‌های مختلف در مجتمع‌های آپارتمانی، سازه‌های دوبلکسی را پدید می‌آورد که در آن‌ها کف‌های طبقات با اختلاف ترازی نسبت به هم در دو یا چند تراز ارتفاعی مختلف ایجاد می‌شوند. در سازه‌های دوبلکسی عمده مشکلات ناشی از عدم پیوستگی دیافراگم کف می‌باشد که باعث تغییرات چشم‌گیری در دوره تناوب، سختی و پخش نیروی زلزله می‌گردد. در این مقاله با آنالیز استاتیکی خطی و غیرخطی به بررسی موقعیت مکانی و زمانی وقوع اولین مفصل پلاستیک در تیرها و ستون‌های کوتاه، دوره تناوب، تغییر مکان، نیروی برشی، نقطه عملکرد و طیف ظرفیت و... در پنج سازه دوبلکسی 2، 4، 6، 8 و 10 طبقه پرداخته‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که اثر اختلاف تراز در سازه‌های کوتاه مشهودتر بوده و با افزایش ارتفاع اثر پدیده ستون کوتاه در سازه‌های دوبلکسی کاهش و نقطه عملکردی آن افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frame with different floor
  • reinforced concrete
  • Seismic vulnerability
  • Plastic hinge pattern
  • Short column
  • Nonlinear static analysis