موازنه زمان-هزینه-کیفیت در روش زنجیره بحرانی با فعالیت‌های چندحالته با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 استادیار، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

با اعتقاد به این واقعیت که یک فعالیت می‌تواند از چندین راه یا حالت انجام پذیرد و یا در شرایط واقعی، ممکن است چندین حالت اجرایی برای فعالیت‌ها با میزان منابع مختلف وجود داشته باشد، نیاز به ارزیابی زمانبندی حاصل از روشهای مختلف از ترکیب‌های مختلف زمان-منابع-کیفیت و بهینه‌سازی آنها می‌باشد که از آن به مسائل با عنوان زمانبندی پروژه با منابع چند حالته یاد می‌شود. از طرفی دیگر کاربرد تئوری محدودیت‌ها در مدیریت پروژه منجر به ایجاد رویکرد جدیدی در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌ها با عنوان زنجیره بحرانی شده است که مطالعه حاضر استفاده از تکنیک زنجیره بحرانی و موازنه همزمان زمان-هزینه-کیفیت را مدنظر دارد.
در این مطالعه با استفاده از توانایی بالای الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات در بهینه‌سازی، به حل مسئله چند هدفه موازنه زمان-هزینه-کیفیت و با تکنیک زنجیره بحرانی پرداخته شده است تا بتواند مناسب‌ترین توالی و حالت اجرایی فعالیت‌ها به نحوی که در آن زمان، هزینه و کیفیت در بهینه‌ترین حالت ممکن نزدیک به واقعیت و اجرایی خود قرار داشته باشند را بیابد. برنامه‌نویسی الگوریتم بهینه‌سازی با نرم افزار متلب کدنویسی شده و نتایج مورد نظر استخراج شد. به منظور ارزیابی مدل پیشنهاد شده، دو مثال موردی با تعداد 7 و 18 فعالیت‌ حل شده است. در ضمن از یک پروژه با 60 فعالیت نیز که موازنه زمان هزینه کیفیت در آن صورت گرفته بود، به منظور صحت‌سنجی الگوریتم پیشنهادی استفاده شده است و نتایج جدیدی استخراج شده است. نتایج نشان داد الگوریتم توسعه داده شده عملکرد صحیح و خوبی داشته است به طوریکه قابلیت ایحاد چندین جواب پارتو با مقادیر مختلف زمان، هزینه و کیفیت را دارد و همچنین نتایج براساس بهترین زمان، هزینه و کیفیت به طور محزا گزارش شده است که این امر به مدیران پروژه این امکان را می‌دهد تا با توجه به اولویت خود در پروژه جواب بهتر را برگزیند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Time-Cost-Quality trade off in Critical Chain Method with multi mode activities by Multi Objective Particle Swarm Optimization

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Taheri Amiri 1
  • farshidreza haghighi 2
  • Ehsan Eshtehardian 3
  • ozeair abessi 4
1 PhD student, Babol University of Technology, Babol, Iran
2 Assistant Professor, faculty of civil engineering, Babol University of technology
3 Assistant Professor, Department of Project and Construction Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Assisstat Professor, Department of Civil Engineering, Babol University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

Believing in the fact that an activity can be performed through several methods or states, or that there may be several executive states for activities with different numbers of resources in real conditions, the scheduling obtained from different methods with different combinations of time, resources, and quality need to be evaluated and optimized. These are referred to as project scheduling problems with multistate resources. On the other hand, application of the theory of constraints to project management has led to the development of a novel approach in project planning and control known as the critical chain. The present paper seeks to use the critical chain technique and simultaneous time-cost-quality trade off. In this study, the multi-objective problem of time-cost-quality trade off has been solved using the high capability of the multi-objective particle swarm algorithm in optimization and the critical chain technique, so that the most appropriate sequence and executive state of activities is found such that time, cost, and quality are optimized and close to reality. The optimization algorithm programming was coded in the MATLAB software, and the target results were extracted. For evaluation of the proposed model, two case studies with 7 and 18 activities have been solved. Furthermore, a project with 60 activities where the time-cost-quality trade off had been established were used for validation of the proposed algorithm, and new results were extracted. The results demonstrated that the developed algorithm has had correct, proper performance, in such a way that it is capable of generating several Pareto solutions with different time, cost, and quality values. Furthermore, the results have been reported separately based on the best time, cost, and quality, which makes it possible for the project managers to select the better solutions given their priorities in the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • project management
  • Time-Cost-Quality trade-off
  • Multi-Objective Optimization
  • Particle Swarm Optimization
  • Pareto