بررسی اثر مواد افزودنی سیلیکات سدیم ، کائولینیت، سیمان و آّب بر روی خواص رئولوژیکی و فیزیکی گروتهای پایه سیمان در مهندسی ساختمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

بدلیل رشد و پیشرفت روز افزون جمعیت درشهرها، استفاده از تکنولوژی تزریق در صنعت بهسازی زمین ها، مهندسی عمران - ساختمان و زمین شناسی مهندسی روز به روز در دهه اخیر بیشتر شده است. در این زمینه گروت و افزودنیهای آن نقش بسیار مهمی با توجه به شرایط تزریق ایفاد می کند. در این تحقیق معیارهای ویسکوزیتی و رئولوژی گروت با استفاده از دستگاه ویسکوزیمتر مدل (DV-II+Pro) و همچنین معیارهای فیزیکی گروتها از جمله جمع شدگی (انقباض)، توده ویژه، مقدار اسیدیته بر روی گروت پایه سیمان بهمراه سیلیکات سدیم بعنوان ماده افزودنی شیمیائی، کائولینیت، سیمان و آب بررسی شد. در روش این تحقیق، ترکیبات مختلف گروت که درصد های مختلفی از سیلیکات سدیم، کائولینیت و آب را شامل می شوند ساخته شدند و نتایج بدست آمده نشان می دهد که ازدیاد سیمان، کائولینیت و سیلیکات سدیم بر ویسکوزیته گروت اثر معکوس دارد و این مواد در صورتیکه در گروت استفاده شود مقدار توده ویژه خاک در حد قابل قبول و اسیدیته گروت بیش از 11 بدست می آید که بسیار مناسب در عملیات تزریق می باشد. همچنین اثر درصد های مختلف سیلیکات سدیم بر خواص گیرش، توده ویژه و اسیدیته گروت بررسی شد که نتایج برای مهندسین ساختمان و کلیه دست اندرکاران در این زمینه قابل توصیه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Sodium Silicate, Kaolinite, Cement and Water Effects' on Rheological and Physical Properties on Cement Based Grouts in Geotechnical and Geological Engineering

نویسنده [English]

  • Sina Kazemian
Civil Engineering Dept, Faculty of Engineering, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

Due to the growing population growth in cities, the use of injection technology in the ground improvements, construction industry, geotechnical and geological engineering is increasing day by day. In this regard, the grout and its additive play a very important role in terms of injection conditions. In this research, viscosity and rheological measurements of grout using the viscosimeter of the model (DV-II + Pro) as well as the physical criteria of the grout, including shrinkage, specific gravity (Gs), acidity (pH) on the cement base grout with the chemical additive like sodium silicate, kaolinite as mineral additive, cement and water were investigated. In this research, various grout compounds containing various percentages of sodium silicate, kaolinite and water were prepared. The results show that cement, kaolinite and sodium silicate have a reverse effect on the viscosity of the grout. If the amount of soil specific soil is acceptable and the soil acidity is more than 11, which is very suitable for injection operations. Also, the effect of various sodium silicate percentages on the binding properties, specific mass and gravity of acidity were investigated, and the results are recommended for geological and geotechnical engineers especially people who are working ans studying in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Grout"
  • "ُSodium Silicate"
  • "Kaolinite"
  • "Viscosity"
  • "Injection"