بررسی امکان استفاده از لوماشل به عنوان جایگزین مصالح سنگی در ساخت بتن غلتکی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

3 گروه عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

با توجه به محدود بودن منابع سنگی مناسب در مناطق جنوبی کشور و حاشیه دریای عمان، در این مطالعه آزمایشگاهی، امکان استفاده از لوماشل (کپراک) که به فراوانی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد، به‌عنوان جایگزین بخشی از مصالح ریزدانه در ساخت بتن غلتکی مورد بررسی قرار گرفته است. بعلاوه تأثیر جایگزینی پوزولان تفتان و آهک زنده بجای مصالح سیمانی بر مقاومت فشاری، مقاومت کششی دونیم شدگی، نفوذپذیری و جذب آب نیز بررسی شده است. در مجموع 9طرح اختلاط مختلف شامل ماسه، لوماشل، و ماسه و لوماشل به عنوان ریز دانه و آهک با درصدهای مختلف 5%، 10%، 15% و 20% و پوزولان تفتان به میزان 10% و 20% وزنی سیمان، ساخته شده و تحت آزمایش قرار گرفته اند. بر اساس نتایج بدست آمده، از میان طرح های اختلاط صورت گرفته، بهترین عملکرد در آزمایشات مقاومت فشاری و کششی در نمونه های حاوی 5 % آهک، در آزمایش نفوذ آب نمونه های حاوی 20 % پوزولان و در آزمایش جذب آب نمونه های ساخته شده با ریزدانه ماسه حاصل شد. نتایج آزمایشات مختلف نشان داد که بطور کلی امکان استفاده از لوماشل به عنوان مصالح ریز دانه در ساخت بتن غلتکی وجود دارد و این امکان می تواند کمک موثری به اقتصاد طرحهای اجرایی در این منطقه باشد. علاوه بر آن استفاده از 15 الی 20% پوزولان به عنوان جایگزین مصالح سیمانی قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An investigating the effect of using Lumachelle as a substitute of aggrigate in RCC

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Miri 1
  • Ali asghar Vataniouskouii 2
  • Iman Abiri 3
1 University of Sistan and Baluchestan
2 Civil Eng. Dept. Shahid Rajaii University
3 ژهرهم ٍدل. ِثحفو ,دهرثقسهفغ خب ُهسفشد شدی إشمعزاثسفشد
چکیده [English]

According to lack of sufficient fine aggregate in some coastal area, using of other aggregate material are advisable. In this experimental study use of Lumachelle as a substitute of fine aggregates and replacement of lime and pozzolan as a part of cement are investigated on roller compacted concrete (RCC). RCC samples carried out and cured according to the related standard and compressive strength, splitting tensile strength, permeability and water absorption are examined. Totally, 9 different RCC mixtures include control mixture, 4 different mixtures include lime ( 5%, 10%, 15% and 20% of cement weight) were used as partial replacement of cement, and 2 different mixtures include 10% and 20% of pozzolan , by cement weight, as partial replacement of cement, were tested. Based on the results, among 5, 10, 15 and 20% of the lime used in this study, the replacement of 5% lime lead 3% increase in compressive strength and 7 % increase of tensile strength and it could be advisable for using in RCC. Moreover, the use of 20% substitutive Taftan pozzolan in RCC mix design decreases 24% of compressive strength and 11% of tensile strength in the short time. Besides, it improves resistance to get equal resistance with control sample in long-term that lead in 22% decrease depth penetration and 5% decrease in water absorption compared to control sample. Therefore use of 15 to 20% of pozzolan are also advisable according to the obtained results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RCC
  • Lumachelle
  • Taftan Pozollan
  • lime
  • Compression strength