ارزیابی پروژه های ساخت بر اساس فاکتورهای ریسک با استفاده از مدل یکپارچه فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش ویکور فازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

برنامه‌ریزی برای مقابله با ریسک و مدیریت آن در هر پروژه‌ای از مهم‌ترین قدم‌هایی است که در ابتدای تعریف پروژه و قبل از شروع کار باید به آن پرداخته شود. پروژه‌های ساخت در محیط پیچیده دینامیکی شروع می‌شوند و به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین پارامترهای پروژه و محیط ناشناخته بیرونی با عدم قطعیت و ریسک‌های زیادی مواجه می‌باشند. در این مقاله به ارزیابی و اولویت‌بندی پروژه‌های ساخت بر اساس فاکتورهای ریسک با استفاده از تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فرایند تحلیل سلسله مراتبی و روش ویکور در شرایط فازی پرداخته می‌شود. به دلیل وجود عدم قطعیت‌های موجود در داده‌ها از مفاهیم فازی برای مدل‌سازی عدم قطعیت داده‌ها بهره جسته می‌شود. در این تحقیق، فاکتورهای ریسک تأثیرگذار بر موفقیت پروژه‌های ساخت با استفاده از ادبیات موضوع و نظرات خبرگان استخراج می‌شوند. از روش AHP فازی برای تعیین میزان اهمیت فاکتورهای ریسک و از روش ویکور فازی برای ارزیابی پروژه‌های ساخت بر اساس فاکتورهای ریسک استفاده می‌شود. نتایج حاصل از پیاده‌سازی روش AHP فازی نشان می‌دهد که از بین فاکتورهای اصلی ریسک، ریسک زمان و ریسک هزینه اهمیت بالاتری نسبت به سایر فاکتورهای ریسک دارند. همچنین، ضعف در برنامه زمان‌بندی ساخت‌وساز، فروپاشی (عیب و نقص) ساخت، و قیمت بالای مناقصه به‌عنوان مهم‌ترین زیرفاکتورهای ریسک شناخته شدند. در انتها، از روش پیشنهادی برای ارزیابی و اولویت‌بندی 5 پروژه ساخت در حوزه راه‌سازی در اصفهان استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating construction projects based on the risk factors by using an integrated fuzzy AHP and fuzzy VIKOR model

نویسندگان [English]

  • Seyed Morteza Hatefi
  • Ali Heidari
Department of Civil engineering, Faculty of engineering, Shahrekord university, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Planning and managing the risks is the first step that should be performed at the start of projects and before doing the works. Construction projects start in a complex and dynamic environment and due to the close relation between the parameters of projects and unknown environment, they face with the uncertainties and risks. In this paper, construction projects are evaluated by combining multi criteria decision making methods, i.e., fuzzy AHP and fuzzy VIKOR. The fuzzy concepts are utilized for modelling the existing uncertainty in data. For doing so, first a comprehensive list of risk factors affecting on the success of construction projects is taken from the literature review. They are customized by the experts’ opinions and then the final risk factors are selected. The fuzzy AHP is used to determine the importance of the risk factors. The results of applying fuzzy AHP show that the risks of time and cost have high weights among risk factors. Furthermore, weakness in the construction schedule, the collapse, and the high bidding price are determined as the high importance sub factors of risk. Finally, the proposed model is applied for assessing and prioritizing five construction projects in the area of road construction in Isfahan, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction projects
  • Risk Management
  • risk factors
  • fuzzy AHP
  • Fuzzy VIKOR
[1] Khazaeni, G., Khanzadi, M., Afshar, A. (2012). Optimum risk allocation model for construction contracts: fuzzy
TOPSIS approach. Canadian Journal of Civil Engineering, 39(7), 789-800.
[2] KarimiAzari, A., Mousavi, N., Mousavi, S.F., Hosseini, S. (2011). Risk assessment model selection in construction
industry. Expert Systems with Applications, 38 (8), 9105-9111.
[3] Wang, Y. (2013). Construction Project Risk Assessment. In: Xu J, Yasinzai M, Lev B (eds) Proceedings of the Sixth
International Conference on Management Science and Engineering Management: Focused on Electrical and
Information Technology. Springer London, London, pp 839-844.
[4] Project Management Institute, (2004). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide).
Newtown Square, Pa: Project Management Institute.
[5] Flanagan, R., Norman, G. , (1993). Risk Management and Construction. Victoria: Blackwell, Science Pty Ltd, Australia.
[6] Aminbakhsh, S., Gunduz, M., Sonmez, R. (2013), Safety risk assessment using analytic hierarchy process (AHP) during
planning and budgeting of construction projects. Journal of Safety Research, 46, 99-105.
[7] Winch, G. (2002). Managing Construction Projects: An Information Processing Approach. Wiley.
[8] Tah, J.H.M., Carr, V. (2000). A proposal for construction project risk assessment using fuzzy logic. Construction
Management and Economics, 18 (4), 491-500.
[9] Nieto-Morote ,A., Ruz-Vila, F. (2011). A fuzzy approach to construction project risk assessment. International Journal
of Project Management, 29(2), 220-231.
[10] Taylan, O., Bafail, A. O., Abdulaal, R.M.S., Kabli, M.R., (2014), Construction projects selection and risk assessment
by fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methodologies. Applied Soft Computing, 17, 105–116.
[11] Yazdani-Chamzini, A. (2014). Proposing a new methodology based on fuzzy logic for tunnelling risk assessment.
Journal of Civil Engineering and Management, 20(1), 82-94.
[12] El-Sayegh, S.M., Mansour, M.H. (2015). Risk Assessment and Allocation in Highway Construction Projects in the
UAE. Journal of Management in Engineering, 31(6), 15-22.
[13] Samantra, C., Datta, S., Mahapatra, S.S. (2017). Fuzzy based risk assessment module for metropolitan construction
project: An empirical study. Engineering Applications of Artificial Intelligence, In press, Doi:
https://doi.org/10.1016/j.engappai.2017.04.019.
[14] Wang, T., Wang, S., Zhang, L., Huang, Z., Li, Y. (2016). A major infrastructure risk-assessment framework:
Application to a cross-sea route project in China. International Journal of Project Management 34(7): 1403-1415.
[15] Islam, M. S., M. P. Nepal, M. Skitmore and M. Attarzadeh (2017). "Current research trends and application areas of
fuzzy and hybrid methods to the risk assessment of construction projects. Advanced Engineering Informatics, 33, 112-
131.
[16] Chau Ngoc, D., Long, L.H., Soo-Yong, K., Chau Van, N., Young-Dai, L., Sun-Ho, L. (2017). Identification of risk
patterns in Vietnamese road and bridge construction: Contractor’s perspective. Built Environment Project and Asset
Management, 7(1), 59-72.
975 نشریه علمی – پژوهشی مهندسی سازه و ساخت، دوره 5، شماره ویژه 4، سال 9317 ، صفحه 951 تا 975
[17] Chapman, C.B., Ward, S.C. (2003). Project risk management: Processes, Techniques and Insights, John Wiley, Second
edition. UK: Chichester.
[18] Saaty, T.L., Vargas, L.G. (2006). Decision making with the analytic network process: economic, political, social and
technological applications with benefits, opportunities, costs and risks, New York: Springer.
[19] Leung, L., Lam, K., Cao, D. (2006). Implementing the balanced scorecard using the analytic hierarchy process the
analytic network process. Journal of the Operational Research Society, 57(6), 682–691.
[20] Tesfamariam, S., Sadiq, R., (2006). Risk-based environmental decision-making using fuzzy analytic hierarchy process
(F-AHP), Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 21, 35–50.
[21] Wei, W. W. and Yu, T. L. (2007). Developing global managers' competencies using the fuzzy DEMATEL method.
Expert System Application, 32(2), 499-507.
[22] Wu, H. Y., Tzeng, G. H., Chen, Y. H. (2009). A fuzzy MCDM approach for evaluating banking performance based on
Balanced Scorecard, Expert Systems with Applications, 36, 10135–10147.
[23] Opricovic, S., and Tzeng, G.H. (2007). Extended VIKOR method in comparison with outranking methods. European
Journal of Operational Research, 178(2), 514–529.
[24] Shemshadi, A., Shirazi, H., Toreihi, M., Tarokh M.J. (2011). A fuzzy VIKOR method for supplier selection based on
entropy measure for objective weighting. Expert Systems with Applications, 38(10), 12160-12167.
[25] Hosseini Nia, H., Farrokh, M. (2014). A Vendor Selection Model Based on ANP and VIKOR under Fuzzy
Environment. Global Journal of Management Studies and Researches, 1(2), 62-72.