محاسبه ضریب رفتار سیستم های دیوار برشی مرکب با جفت ورق فولادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران - دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجو

چکیده

یکی از سیستم‌های نوین مقاوم در برابر زلزله سیستم دیوار برشی مرکب فولادی است که دارای سختی، مقاومت و شکل پذیری بسیار بالایی است. مهمترین مزیت این سیستم نسبت به دیوارهای برشی بتن مسلح، ضخامت کمتر، وزن پایینتر، عدم نیاز به آرماتورگذاری و سهولت اجرای آن است. امروزه عملکرد انواع گوناگون این سیستم از طریق مطالعات آزمایشگاهی و عددی تحت تحقیق و بررسی قرار دارد. اما برای تحلیل و طراحی هر سیستم مقاوم در برابر زلزله وجود پارامترهای لرزه ای چون ضریب رفتار، ضریب اضافه مقاومت و ضریب تشدید تغییرمکان بسیار مهم و ضروری است. در این مقاله ضریب رفتار دیوارهای برشی فولادی مرکب با جفت ورق فولادی محاسبه و تعیین گردیده است. بدین منظور ساختمان هشت طبقه ای با سیستم مزبور و همچنین با دو نسبت طول دهانه دیوار به ارتفاع آن (1.5 و 2) طراحی گردیده است. برای بررسی میزان تاثیر ضخامت هسته بتنی، سه ضخامت مختلف دیوارها (50، 125 و 200 میلیمتر) برای هسته بتنی درنظر گرفته شده اند. مدلسازی سازه در دو حالت یک طبقه و هشت طبقه توسط نرم افزار آباکوس انجام گرفته و جهت محاسبه ضریب رفتار روشی ترکیبی متشکل از تحلیل استاتیکی غیرخطی، تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی و تحلیل دینامیکی خطی پیشنهاد و بکار برده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش ضخامت هسته بتنی منجر به افزایش شکل پذیری و کاهش ضریب نیرو بر اثر شکل پذیری می گردد. همچنین ضریب اضافه مقاومت و ضریب رفتار حاصل شده برای این سیستم به ترتیب 1.76 و 6.45 حاصل گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Concrete Filled Double Steel Plate Shear Wall Response Modification Factor

نویسندگان [English]

  • Hamed Rahman Shokrgozar 1
  • Amin Ghannadiasl 2
  • hashem omidi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor Department of Civil Engineering - University of Mohaghegh Ardabili
3 Student
چکیده [English]

Composite steel shear wall is a newest seismic resistant system that has a high stiffness, strength and ductility. The main advantages of this structural system are lower thickness and weight, don’t need to reinforcement and its easy implementation procedure with compared to concrete reinforced shear walls. Recently, the behavior of various types of this seismic resistant system has been investigated through numerical or experimental studies. Response modification factor, over-strength factor and deflection amplification factor are the most important parameters for analysis and design of any seismic resistant system. The response modification factor of concrete filled double steel plate shear wall (CFDSPSW) is determined in this paper. For this purpose, an eight-story building with two ratios of wall length to wall heights (1.5 and 2) are designed with CFDSPSW system. To investigation the effect of the concrete core thickness, three different thickness (50, 125, 200mm) is considered. The finite-element model of all cases is developed using ABAQUS software and the combination of nonlinear static pushover; nonlinear incremental dynamic and linear dynamic analyses are used for calculation of the response modification factor. The results are shown that the enhancement in the concrete core thickness lead to increasing ductility and decreasing force reduction factor. The over-strength factor and response modification factor are obtained respectively 1.76 and 6.47 for this seismic resistant structural system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete filled double steel- plate shear wall
  • Response modification factor
  • Over-strength factor
  • Force reduction factor
  • Nonlinear Static Pushover Analysis
  • Nonlinear incremental dynamic analysis
  • Linear dynamic analysis
1 یحیایی. محمود، - مبارکی مقدم، فواد. بررسی ضریب رفتار و ضریب افزایش تغییر مکان در سازه های کامپوزیت با ستونهای مرکب به همراه دیوارهای برشی فولادی
پر شده از بتن، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران . 139 : دانشکده مهندسی عمران تبریز . 2. Nie, J.-G., H.-S. Hu, J.-S. Fan, M.-X. Tao, S.-Y. Li, and F.-J. Liu, Experimental study on seismic behavior of high-strength concrete filled double-steel-plate composite walls. Journal of Constructional Steel Research, 2013. 88: p. 206-219. 3. Nie, J.-G., X.-W. Ma, M.-X. Tao, J.-S. Fan, and F.-M. Bu, Effective stiffness of composite shear wall with double plates and filled concrete. Journal of Constructional Steel Research, 2014. 99: p. 140-148. 4. Astaneh-Asl, A., Seismic Behavior And Design Of Composite Steel Plate Shear Walls. 2002, Steel-Tips Report, Structural Steel Educational Cohnci, Usa. 5. Chen, L., H. Mahmoud, S.-M. Tong, and Y. Zhou, Seismic behavior of double steel plate–HSC composite walls. Engineering Structures, 2015. 102: p. 1-12. 6. Hu, H.-S., J.-G. Nie, and M.R. Eatherton, Deformation capacity of concrete-filled steel plate composite shear walls. Journal of Constructional Steel Research, 2014. 103: p. 148-158. 7. H., A. and A. A., Evaluating The Effects Of Distance Between Bolts On The Behavior Of Composite Steel Shear Wall. Asian Journal Of Civil Engineering (BHRC) 2013. 14(1): p. 145-159. 8. Guo, L., R. Li, Q. Rong, and S. Zhang, Cyclic behavior of SPSW and CSPSW in composite frame. Thin-Walled Structures, 2012. 51: p. 39-52. 9. American Society of Civil Engineers, Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, in Standard ASCE/SEI 7-10. 2010, American Society of Civil Engineers 10. Chia‐Ming, U., Establishing R (or Rw) and Cd Factors for Building Seismic Provisions. Journal of Structural Engineering, 1991. 117(1): p. 19-28. 11. Krawinkler, H. and A.A. Nassar, Seismic design based on ductility and cumulative damage demands and capacities, in in nonlinear seismic analysis and design of R.C. buildings, P. Fajfar and H. Krawinkler, eds. 1992, Elsevier Applied Science, New York, N.Y. . 12. Newmark, N.M. and W.J. Hall, Earthquake spectra and design, ed. s.d. Engineering monographs on earthquake criteria, and strong motion records, v. 3. 1982: Berkeley, Calif. : Earthquake Engineering Research Institute. 13. Riddell, R., P. Hidalgo, and E. Cruz, Response Modification Factors for Earthquake Resistant Design of Short Period Buildings. Earthquake Spectra, 1989. 5(3): p. 571-590. 14. Tso, W.K. and N. Naumoski, Period-dependent seismic force reduction factors for short-period structures. Canadian Journal of Civil Engineering, 1991. 18(4): p. 568-574. 15. Vidic, T., P. Fajfar, and M. Fischinger, Consistent inelastic design spectra: Strength and displacement. Earthquake Engineering Structural Dynamics, 1994. 23(5): p. 507-521. 16. Miranda, E. and V.V. Bertero, Evaluation of Strength Reduction Factors for Earthquake‐Resistant Design. Earthquake Spectra, 1994. 10(2): p. 357-379. 1 مبحث ششم مقرارت ملی ساختمان، بارهای وارد بر ساختمان. 1392 . مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، دفتر مقررات ملی ساختمان ایران - . .
18. ABAQUS Version 6.12. Hibbitt, Karlsson& Sorensen, Inc., Pawtucket, RI.