منافع و چالش های به کارگیری روش طراحی و ساخت مجازی (VDC)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استادیار، گروه ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

سطح پایین بازدهی، حاشیه سود کم و مشکل در سطح کیفیت باعث شده است که شرکت های ساختمانی درصدد یافتن ابزارهایی برای بهبود مدیریت اطلاعات، تعاملات و ارتباطات خود برآیند. فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می تواند این ابزارها را درراستای بهبود مستمر فرایندها، فراهم نماید. روش طراحی و ساخت مجازی (VDC) روشی نوین است که به عنوان یک ابزار بالقوه برای غلبه بر مشکلات موجود در صنعت ساخت مطرح می شود. هدف VDC ارائه ی راهکارهای اثربخش برای یکپارچه سازی اطلاعات چندرشته ای موردنیاز در تمامی مراحل چرخه حیات پروژه از جمله مراحل طراحی، برنامه ریزی و ساخت است. محققین معتقدند که سرمایه گذاری باید بازدهی را افزایش دهد، کیفیت کالاها و خدمات تولیدی را افزایش دهد، هزینه های عملیاتی را کاهش دهد و سود را افزایش دهد، درغیر این صورت با تعریف پیشرفت فناورانه سازگاری ندارد و نباید گسترش یابد. در همین راستا لازم است منافع و چالش هایی که با به کارگیری و پیاده سازی چنین روشی در یک پروژه ایجاد می شود، مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش، از طریق بررسی ادبیات، منافع و چالش های به کارگیری روش VDC در پروژه ها شناسایی و استخراج شده و براساس حوزه های دانش مدیریت پروژه طبقه بندی شده اند. سپس از طریق روش تحقیق کمی، منافع و چالش های شناسایی شده، بررسی و اولویت بندی گردیده و مهم ترین تأثیرات مثبت و منفی به کارگیری روش طراحی و ساخت مجازی در پروژه ها با توجه به حوزه های دانش مدیریت پروژه، مشخص شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مهم ترین منافع و چالش های به کارگیری روش VDC در پروژه ها به حوزه ی یکپارچگی مربوط می باشند و پیاده سازی VDC، بیش ترین تأثیر را بر این حوزه از دانش مدیریت پروژه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Benefits and Challenges of Applying Virtual Design and Construction (VDC)

نویسندگان [English]

  • Nasim Didehvar 1
  • Mujtaba Hosseinalipour 2
  • Amirhossein Mohebifar 3
1 Department of Construction and Project Management, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran
2 Construction Department, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 PhD Candidate of Construction and Project Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Low levels of efficiency, low profit margins and problem in quality make construction companies discover methods to improve their information, interaction and communication management. Information and Communication Technology (ICT) provides these tools to improve project processes. Virtual design and construction (VDC) is a modern method introduced as a potential tool to overcome problems arises in the construction industry. VDC aims to provide effective solutions for integrating multidisciplinary data required for all phases of the project life cycle, including design, planning and construction. The researchers believe that investment should increase productivity, enhance the quality of products and services, reduce operating costs and increase profits, otherwise does not comply with the definition of technological progress and should not be expanded. In this regard, it is necessary that the benefits and challenges of the adoption and implementation of such an approach in a project, be investigated. In this study, through a literature review, the benefits and challenges of applying VDC in projects are identified and classified based on Project Management Knowledge Areas. Then through quantitative research methods, benefits and challenges identified, are evaluated and prioritized and the most significant positive and negative effects of the application of virtual design and construction in projects are detected with respect to project management knowledge areas. The results of this study illustrate that the most important benefits and challenges of using the VDC method are related to the field of integration and implementation of VDC pose the greatest impact on this area of project management knowledge. Thus, the aforementioned area, integration, should be considered as a top priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Design and Construction (VDC)
  • Project Management Knowledge Areas
  • Construction projects
  • Benefits
  • Challenges
[1]    Khanzode, A., et al. (2006). A Guide to Applying the Principles of Virtual Design & Construction (VDC) to the Lean Project Delivery Process. Center for Integrated Facility Engineering, Stanford University.
[2]    Stewart, R. A. (2007). IT enhanced project information management in construction: Pathways to improved performance and strategic competitiveness. Automation in Construction, Volume 16.
[3]    Froese, T. M. (2010). The impact of emerging information technology on project management for construction. Automation in Construction, Volume 19.
[4]    Kunz, J. and M. Fischer (2012). Virtual Design and Construction Themes, Case Studies and Implementation Suggestions. Center for Integrated Facility Engineering, Stanford University.
[5]    Barista, D. (2009). BIM adoption rate exceeds 80% among nation’s largest AEC firms. Available at: www.bdcnetwork.com/article/bim-adoption-rate-exceeds-80-among-nation%E2%80%99s-largest-aec-firms [Accessed 16.02.2016].
[6]    Kam, C., et al. (2013). The VDC Scorecard Formulation and Validation. Center for Integrated Facility Engineering, Stanford University.
[7]    Li, H., et al. (2009). Rethinking project management and exploring virtual design and construction as a potential solution. Construction Management and Economics, Volume 27.
[8]    Azhar, S. (2011). Building Information Modeling (BIM): Trends, Benefits, Risks, and Challenges for the AEC Industry. Leadership and Management in Engineering.
[9]    Eastman, C., et al. (2011). BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors. New Jersey. John Wiley & Sons.
[10] Sen, S. (2012). The Impact of BIM/VDC on ROI, Developing a Financial Model for Savings and ROI Calculation of Construction Projects. Department of Real Estate and Construction Management, Stockholm University. Master Thesis.
[11] Lahdou, R. and D. Zetterman (2011). BIM for Project Managers, How project managers can utilize BIM in construction projects. Master Thesis. Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology.
[12] Mahalingam, A., et al. (2010). An evaluation of the applicability of 4D CAD on construction projects. Automation in Construction, Volume 19.
[13] Chachere, J., et al. (2004). Observation, Theory, and Simulation of Integrated Concurrent Engineering: Grounded Theoretical Factors that Enable Radical Project Acceleration. Center for Integrated Facility Engineering, Stanford University.
[14] Teixeira, H. (2014). VDC implementation in transport infrastructure projects. Master Thesis. Department of Civil and Transport Engineering, Norwegian University of Science and Technology.
[15] Rheinlander, M., et al. (2009). An Introduction to VDC. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Rapid Excavation and Tunneling Conference