مطالعه ی اثر اندازه زیر صفحه ها بر ضریب رفتار دیوارهای برشی فولادی تقویت شده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکترای سازه دانشگاه سمنان

چکیده

گسترش استفاده از دیوارهای برشی فولادی بعنوان یکی از انواع سیستم باربر جانبی در طراحی سازه ها و یا مقاوم سازی سازه‌های موجود، موجب افزایش توجه محققان نسبت به بررسی دقیق‌تر رفتار و عملکرد آن بویژه تحت اثر بارهای لرزه‌ای گردیده است. استفاده از سخت کننده فولادی به شکل مناسب یکی از روشهای رایج برای بهبود عملکرد و ارتقاء رفتار این نوع سیستم محسوب می‌گردد. در این مقاله به بررسی اثر اندازه چشمه سخت کننده‌ها بر روی پارامترهای رفتاری غیرخطی این نوع سیستم و بویژه ضریب رفتار سیستم پرداخته شده است. در این تحقیق یک دیوار برشی فولادی بدون سخت‌کننده با چهار حالت دارای سخت‌کننده توسط آنالیزهای عددی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده با استفاده از روشهای عددی حاکی از آن است که کوچک شدن اندازه زیرصفحات باعث افزایش محسوس شکل پذیری و ضریب رفتار سیستم می‌گردد. در این تحقیق روابط پیشنهادی برای محاسبه ضریب رفتار بر اساس نسبت ابعادی اندازه چشمه سخت کننده‌ها نیز ارائه گردیده است. در خصوص سازه‌ های با سختی زیاد (فرکانس بیشتر از حدود 2 هرتز) افزایش ضریب رفتار ناچیز بوده و بطور کلی برای این محدوده فرکانسی استفاده از مقداری ثابت برای ضریب رفتار در حدود 11 تا 13 پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Subpanel Size Effect on Behavior Factor of Stiffened Steel Plate Shear Wall

نویسندگان [English]

  • Madjid Gholhaki 1
  • Mahdi Karimi 2
  • Ghasem Pachideh 2
1 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 phd candidate of semnan university
چکیده [English]

Steel plate shear wall (SPSW) systems have been used in recent years in highly seismic areas to resist lateral loads. In general, a steel plate shear wall system consists of a steel plate wall, boundary columns, horizental floor beams and optional vertical and horizental stiffener plates. Utilizing stiffener plates causes changing of Steel Plate Shear Wall system behaviour, especially in nonlinear domain. In this paper subpanel size effects have been investigated on such nonlinear behavior. Five cases (one without stiffener and four with stiffener) were considered. A numerical analysis, based on finite element method was performed for each case. These analyses possess a pushover monotonic analysis. Then capacity curvature of system was derived and nonlinear behavior parameters such as “Behaviour Factor” and “Ductility Factor” were calculated by prevailing relationships. Studies show that by reducing of subpanel size, nonlinear characteristics of Steel Plate Shear Wall systems improve considerably. Also some relationships proposed for assessment of nonlinear characteristics of such system. Regarding the structures with high hardness (frequencies greater than about 2 Hz), increase in the behaviour coefficient in negligible, and in general, for this frequency range, it is recommended to use a fixed amount for the behaviour factor ranged from 11 to 13.

کلیدواژه‌ها [English]

  • steel plate shear wall
  • Stiffener plate
  • Subpanel
  • Ductility
  • Behavior factor
[1] Alinia MM., Dastfan M., (2006). "Behaviour of thin steel plate shear walls regarding frame members". Int J Constr Steel Research, 62(7), 730–8.
[2] Alinia MM., Dastfan M., (2007). "Cyclic behavior, deformability and rigidity of stiffened steel shear panels". Int J Constr Steel Reserch, 63(4), 554 - 63.
[3] Alinia MM., Dastfan M., (2007). "The effect of surrounding members on the buckling of shear panels”. ICASS07-Oxford, Britain.
[4] Alinia MM., Dastfan M., (2005). "The effects of surrounding members on postbuckling behaviour of thin steel plate shear walls". Advances in steel structures, Vol. 2. p. 1427–32.
[5] Takahashi Y, Takemoto T, Tagaki M., (1973). "Experimental study on thin steel shear walls and particular bracings under alternative horizontal load". IABSE Symposium: resistance and ultimate deformability of structures acted on by well defined repeated loads. Lisbon, Portugal, 185–191.
[6] Sabouri-Ghomi S., Kharrazi M.H.K., Mam-Azizi S., Asad Sajadi R., (2008). “Buckling behavior improvement of steel plate shear wall systems”. Journal of the Structural Design of Tall and Special Buildings. Vol. 17, pp. 823-837.
[7] Asad Sjjady, Seyed Ramin Sabori, (2011) "Determination of the moment of necessary inertia to prevent buckling of the steel shear walls with hardener using analytical", Sixth International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran .
[8] Shishkin JJ, Driver RG, Grondin GY., (2009). “Analysis of steel plate shear walls using the modified strip model”. ASCE Journal of Structural Engineering. 135(11), 1357-66.
[9] J. G. Nie, L. Zhu, J. S. Fan, and Y. L. Mo, (2013). “Lateral resistance capacity of stiffened steel plate shear walls,” Thin-Walled Struct. vol. 67, pp. 155–167.
[10] Sabouri S., Ahouri E., Mamazizi S.,(2009) ‘‘Study of unstiffened central panel between two openings in steel plate shear walls with stiffeners’’, Journal of civil engineering (school of engineering), 24(1), 15-34.
[11] D. Dubina and F. Dinu, (2014). “Experimental evaluation of dual frame structures with thin-walled steel panels” Thin-Walled Struct. vol. 78, pp. 57–69.
[12] Massumi A., Shekari M., Ahmadi M., (2014) ‘‘Evaluation of Seismic Strengthening of Steel Braced Frames using Steel Shear Walls’’, The Modares Journal of civil engineering, 13(5), 65-78.
[13] M. Wang, Y. Shi, J. Xu, W. Yang, and Y. Li, (2015). “Experimental and numerical study of unstiffened steel plate shear wall structures” J. Constr. Steel Res., vol. 112, pp. 373–386.
[14] Kazemi, A., (2016) “A study on the behavior of steel plate shear wall connected to frame beams only.” MSc Thesis, Department of Civil Engineering, Shakhes pajouh research Institute, Esfahan, Iran.
[15] AISC. (2005). Seismic provisions for structural steel buildings. ANSI/AISC 341-05.
[16] Timoshenko SP., Gere JM., (1961). Theory of Elastic Stability. McGraw-Hill, NewYork.
[17] The tenth issue of Iran's national building code, (2013) "the design and implementation of Steel Buildings.
[18] Sabouri, Saeed and Asad Sajjadi, (2008), "Experimental study of behavior and energy absorption coefficient of ductile steel shear walls with stiffening and hardening", Journal of Structural Steel, No. 3.
[19] Newmark N.M., Hall W.J., (1982). "Eathquake Spectra and Design". Earthquake Engineering Research Institute, El Cerrito, Calif.