کالبدشکافی منشأ دعاوی قراردادهای همسان خدمات مشاوره ایران و فیدیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

به دنبال فراگیر شدن بکارگیری روش‌های نوین اجرایی و نقش پر رنگ خدمات مهندسی در آنها و گسترش روابط قراردادی برای تحقق این خدمات در داخل و خارج از کشور، نیاز به تدوین قراردادهای همسان داخلی و بین‌المللی فیدیک اهمیت یافت. قراردادهایی که در واقع چارچوبی استاندارد برای تخصیص مسئولیت‌ها و ریسک‌های پروژه‌های مطالعاتی و طراحی در اختیار مشاوران و کارفرمایان قرار می‌دهند. تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه قراردادهای همسان خدمات مشاوره ایران و فیدیک پرداخته و نقاط چالش ‌برانگیز و موارد منشأ بروز اختلافات و ادعا و اصلاحی مورد نیاز در آنها را تعیین می‌نماید.
بدین ترتیب در ابتدا با مقایسه تفصیلی مفاد قراردادهای همسان ایران و فیدیک، مهم‌ترین رویدادهای منشأ ادعا تعیین و ساختار شکست آنها تدوین و سپس عامل مستحق و نوع استحقاق در صورت بروز آنها بر اساس قراردادهای همسان فوق تعیین گشته و تحلیل مقایسه‌ای و آماری آنها نیز صورت گرفت. به این ترتیب فهرست کاملی از رویدادهای با قابلیت جبران و بدون قابلیت جبران خسارت برای مشاور یا کارفرما با منشا دعاوی زمانی، هزینه‏ای، محدوده‏ای و قراردادی تعیین شده و مشخص گردید ریسک مهندسان مشاور بر خلاف کارفرمایان در انعقاد قراردادهای همسان ایران خیلی بیشتر از قراردادهای همسان فیدیک بوده و حوزه-های هزینه‌ای به عنوان بیشترین علل بروز دعاوی شناحته شده است. بر این اساس و طبق نظر خبرگان، موارد اصلاحی پیشنهادی در مفاد قراردادهای همسان ایران و فیدیک ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The claim orientation dissection in Iran and FIDIC consultant's contracts

نویسندگان [English]

  • Majid Parchami Jalal 1
  • Sanaz Farshad 2
1 - Assistant professor of project management group,F aculty of fine art, University of Tehran
2 M.S. of construction & project management, Shahid Behehsti University of Tehran
چکیده [English]

Extensive use of new project delivery systems and engineering important role followed by contractual types developments inside or outside of country increased the importance of providing identical internal and international contracts. These contracts prepared a standard framework for project risk and responsibilities allocation for both consultants and clients. This research aims to study general condition of Iran and FIDIC consultant's agreement to determine challenging clauses and conflict orientation in these contracts.
Accordingly, after reviewing Iran and FIDIC client/ consultant agreements, comparison between contractual clauses has been carried on and important clauses with indemnity provision has been separated; which based on, claim source breakdown structure (CSBS) produced. Compensate receiver and indemnity type for those clauses has been set according to Iran and FIDIC consultant's general condition; followed by comparing between two contract clauses and analytical analysis. Consequently, a complete list of important clauses with indemnity provision related to consultants and clients determined and classified in terms of cost, time, scope and contractual claim's reasons. The results show higher contractual risks and most claims ensue of cost's conflicts for consultants in internal contracts. Recommended suggestion for Iran and FIDIC client/ consultant agreement are provided based on this study results and expert's ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Claim
  • claim orientation
  • consultant services
  • Iran consultant general condition
  • FIDIC client/consultant agreement
[1] Ghorbani, A., Shakeri, E. (2005). “Investigation on contractor claim's reasons and controlling procedure in civil projects",  M.S. thesis, faculty of civil engineering and environment, Amir kabir university. p. 82
[2] Khaniki, M. (2012). “Consultant's role in projects", cultrul studies and humanities research center.
[3] Taheri khoram abad, D., Rezvanian, O. (2014). “Claim management comparison overview in FIDIC contracts", Contract Journal. P. 2.
[4] Brewer, G. (1983). “What is a claim? "  Contract Journal. p . 14
[5] Strategic planning and controlling deputy, (2012). “Technical and administrative system", www.mporg.ir  
[6] Technical and administrative system (1997). “General condition and agreement of typical consultant contracts (issue 3418)".
[7] Strategic planning and controlling deputy, (2013). “Consultant's supervision services fees and selection instructive guidline".
[8]  ACSE.  (1995). Construction bid ability, Constructability and Operability.
[9] Consultant and contractor's office (2007). “Consultants qualification regulation", Strategic planning and controlling deputy.
[10] Parchami Jalal, M., Taghi Zade, E., Saghi, B., (1012). “Risk allocation study in contractors general contracts (three parties)", M.S. thesis, P. 39-50.
[11] Khanzadi, Sh., Yousefi, M., Dabirian, M., (2010). “Heirarchy and sensetive analysis on important claim reasons", M.S. thesis, P. 48-52.
[12] International Federation of Consulating Engineering (FIDIC), www.fidic.org
[13] FIDIC, (2017). “Client/Consultant Model Services Agreement (White Book)- 5th Edition (white book)", Iran consulting engineering group.
[14] Parchamin Jalal, M., Jafari, S., (2014). “Common contractual contractor's claims analysis in B and DB contracts of urban deep homing", M.S. thesis.
[15] Parchamin Jalal, M., Hosseingholi, M., (2013). “Engineering challenges analysis of partnership group for DB prohects and offering solutions", M.S. thesis.
[16] Talkhabi, H., Golabchi, M., (2014). “Contractor claim reason analysis in civil DB underground projects", tunneling and underground space engineering journal, volume 3, No. 1.
[17] Ebrahimi, N., Borzoie, S., Ghavami, Sh., (2014). “Consultant's services contracts and their general challengs", 9th international confrence of project management.