مدل سازی اجزا محدود پانل های آجرکار تقویت شده با رویه بتن الیافی تحت بارگذاری درون صفحه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش زلزله، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

امروزه تحقیقات گسترده ای بر روی رفتار لرزه ای دیوارهای مصالح بنایی غیرمسلح و روش های متنوع مقاوم سازی آنها توسط محققین مختلف در حال انجام است. اکثر روش های پیشنهادی برای تقویت دیوارهای مصالح بنایی استفاده از یک رویه خارجی می باشد. اخیرا استفاده از رویه بتنی الیافی به عنوان روشی برای تقویت دیوارهای مصالح بنایی موجود در قالب تحقیقات عمدتا آزمایشگاهی ارزیابی شده است. از این رو در این تحقیق یک مدل اجزا محدود میکرو برای دیوارهای مصالح بنایی تقویت شده توسط رویه بتن الیافی تحت تلاش های درون صفحه در نرم افزار اجزا محدود ABAQUS ارائه شده است. برای مدل سازی آجر و ملات نیز از مدل آسیب خمیری بتن استفاده شده است. بدین ترتیب ابتدا مدل عددی پیشنهاد شده برای دیوارهای مصالح بنایی تحت نیروهای درون صفحه شرح داده شده و روش مذکور با استفاده از مدل سازی پانل های مصالح بنایی تقویت شده با رویه بتنی الیافی مسلح شده با الیاف فولادی که قبلا در قالب یک تحقیق آزمایشگاهی ارزیابی شده اند، راست آزمایی شده است. مقایسه نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده با نتایج حاصل از آزمایش ها نشان از دقت قابل قبول روش مدل سازی پیشنهادی دارد. در ادامه با استفاده از روش مدل سازی پیشنهادی، اثر برخی پارامترها از جمله ضخامت رویه، میزان الیاف در بتن الیافی و وجه تقویت شده پانل بر مقاومت و رفتار درون صفحه پانل های تقویت شده مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Finite Element Modeling of Brickwork Panels Strengthened with Fiber Reinforced Concrete layer

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amir Najafgholipour 1
  • Seyed Mehdi Dehghan 1
  • Ali Reza Kamrava 2
1 Assistant Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
2 M.Sc. Student, Department of Civil and Environmental Engineering, Shiraz University of Technology. Shiraz, Iran
چکیده [English]

Several researches have been carried out on seismic behavior and retrofitting of unreinforced masonry (URM) walls. Using an external retrofitting surface layer is the most popular strengthening technique for URM walls. Recently, using fiber reinforced concrete (FRC) overlay as a strengthening technique for URM walls is evaluated though a series of experimental studies. Therefore, in this paper finite element modeling of URM walls strengthened with FRC layer under in-plane actions is considered through a micro modeling approach in finite element software ABAQUS. Concrete Damage Plasticity Model is used for modeling of brick unites and mortar joints. In this article the finite element modeling of the retrofitted walls is explained and is verified with results of a previous experimental study. Results obtained from analyzes show that the finite element model can simulate the in-plane behavior of strengthened URM walls well. In addition, a parametric study is performed and the influence of some parameters such as FRC surface layer thickness, fiber content and retrofitted face of the panel on the in-plane capacity of the strengthened masonry panels is evaluated. Analysis results show that the FRC overlay thickness and retrofitted face of the wall has considerable effects on the in-plane strength of retrofitted URM walls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unreinforced masonry wall
  • In-plane shear
  • Seismic Retrofitting
  • Fiber reinforced concrete
  • Finite element model
[1] El Gawady, M., Lestuzzi, P. and Badoux, M. (2004). A review of conventional seismic retrofitting techniques for URM. In: 13th International Brick and Block Masonry Conference. Amsterdam.
[2] Karantoni, F.V. and Frardis, M.N. (1992). Effectiveness of seismic strengthening techniques for masonry buildings. Journal of Structural Engineering (ASCE), 118 (7), 1884-1902.
[3] El Gawady, M., Lestuzzi, P. and Badoux, M. (2006). Retrofitting of Masonry Walls Using Shotcrete. In: NZSEE Conference.
[4] Kadam, S.B., Singh, Y. and Li, B. (2014). Strengthening of unreinforced masonry using welded wire mesh and micro-concrete– Behaviour under in-plane action. Construction and building materials, 54, 247-257.
[5] El Gawady, M., Lestuzzi, P. and Badoux, M. (2006). Aseismic retrofitting of unreinforced masonry walls using FRP. Composites- Part B: Engineering, 37, 148-162.
[6] Spinella, N., Colajanni, P. and Recupero, A. (2014). Experimental in situ behaviour of unreinforced masonry elements retrofitted by pre-tensioned stainless steel ribbons. Construction and building materials, 73, 740-753.
[7] Bencardino, F., Rizzuti, L. and Spadea, G. and Swamy, R.N. (2008). Stress-Strain Behavior of Steel Fiber-Reinforced Concrete in Compression. Journal of Materials in Civil Engineering (ASCE), 20 (3), 255-263.
[8] Naaman, A.E. (2003). Strain hardening and deflection hardening fiber reinforced cement composites. In: RILEM Workshop on High Performance Fiber Reinforced Cement Composites, 95-113.
[9] Nataraja, M.C., Dhang, N. and Gupta, A.P. (1999). Stress-strain curves for steel fiber reinforced concrete under compression. Cement & Concrete Composites, 21, 383-390
[10] Khajehpour, M. (2015). Experimental study on in-plane behavior of unreinforced masonry walls retrofitted by fiber reinforced concrete. M.Sc. Thesis, Shiraz University of Technology, Iran.
[11] Lin, Y.W., Biggs, D., Wotherspoon, L. and Ingham, J.M. (2014). In-plane strengthening of unreinforced concrete masonry wallets using ECC shotcrete. Journal of Structural Engineering (ASCE), 140 (11), 255-263.
[12] Lin, Y.W., Wotherspoon, L., Scott, A. and Ingham, J.M. (2014). In-plane strengthening of clay brick unreinforced masonry wallettes using ECC shotcrete. Engineering Structures, 66, 57-65.
[13] Sevil, T., Baran, M., Bilir, T. and Canbay, E.; (2011) “Use of steel fiber reinforced mortar for seismic strengthening”; Construction and building materials, 25, 892-899.
[14] Kyriakides, M.A. and Billington, S.L. (2014). Behavior of unreinforced masonry prisms and beams retrofitted with engineered cementitious composites. Materials and Structures, 47, 1573-1587.
[15] Dehghani, A., Nateghi-Alahi, F. and Fischer, G. (2015). Engineered cementitious composites for strengthening masonry infilled reinforced concrete frames. Engineering Structures, 105, 197-208.
[16] Fantilli, A.P., Mihashi, H. and Villini, P. (2009). Multiple cracking and strain hardening in fiber-reinforced concrete under uniaxial tension. Cement and Concrete Research, 39, 1217-1229.
[17] Page, A.W.; (1978). Finite element model for masonry. Journal of the Structural Division, ASCE, ST8, 1267-1285.
[18] Lourenço, P.B., Rots, J.G. (1997). Multisurface interface model for analysis of masonry structures. Journal of Structural Engineering (ASCE), 123 (7), 660-668.
[19] Giordane, E., Mele, E. and De Luca A. (2002). Modelling of historical masonry structures: comparison of different approaches through a case study. Engineering Structures, 24, 1057-1069.
[20] Maheri, M.R., Najafgholipour, M.A. and Rahabi, A.R. (2011). The influence of mortar headjoints on the in-plane and out-of-plane seismic strength of brick masonry walls. Iranian Journal of Science and Technology, 35 (C1), 63-79.
[21] Najafgholipour, M.A., Maheri, M.R. and Lourenço, P.B. (2013). Capacity interaction in brick masonry under simultaneous in-plane and out-of-plane loads. Construction and building materials, 38, 619-626.
[22] Lee, J. and Fenves, G.L. (1998). Plastic damage model for cyclic loading of concrete structures. Journal of Engineering Mechanics (ASCE), 124 (8), 892-900.
[23] ABAQUS Analysis user’s manual 6.10-EF, (2010). Dassault Systems Simulia Corp., Providence, RI, USA.
[24] Hognestad, E. (1955). A study of combined bending and axial load in reinforced concrete members. University of Illinois Engineering Experiment Station, Bulletin No. 399.
[25] Kaushik, H.B., Durgesh, C.R. and Sudhir K.J. (2007). Stress-Strain Characteristics of Clay Brick Masonry under Uniaxial Compression. Journal of Materials in Civil Engineering (ASCE), 19 (9), 728-739.
[26] Meskenas, A. (2011). Stress strain analysis of steel fiber reinforced concrete members. M.Sc. Thesis.
[27] Tan, K.H. and Mansur, M.A. (1990). Shear Transfer in Reinforced Fiber Concrete. Journal of Materials in Civil Engineering (ASCE), 2 (4), 202-214.
[28] Najafgholipour, M.A. (2007). The effect of lack of mortar in head joints on the in-plane shear strength of unreinforced brick walls, M.Sc. Thesis, Shiraz University, Iran.
[29] Mazroi, A., Yaghoubifar, A., Majedi Ardakani, M.H., Zeidabadi Nejad, E., and Jafarpour, F. (2012) Experimental study of mechanical properties of common sand and cement mortar (for masonry), Research Report, BHRC Publication, Tehran, Iran.
[30] Tasnimi, A.A (2007) Behavior of brick walls recommencded by Standard 2800, Research Report, BHRC Publication, Tehran, Iran.