تحلیل دینامیکی مخازن مستطیلی بتنی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش سیال- سازه- خاک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

در مقاله حاضر، رفتار دینامیکی مخازن مستطیلی بتنی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه تحت حرکت ناشی از زمین‌لرزه مورد بررسی قرار می‌گیرد. اثر اندرکنش توأم خاک- سازه- مایع بر رفتار دینامیکی مخازن مستطیلی بتنی به روش اجزاء محدود در فضای سه بعدی، براساس تحلیل خطی و در حوزه‌ی زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه در بعضی از مخازن، مانند سازه‌های استخری بزرگ بتن مسلح که برای ذخیره سازی طولانی مدت خوشه‌های پسماند سوخت‌های هسته‌ای استفاده می‌گردند انعطاف‌پذیری دیواره مخزن می‌تواند اثر قابل توجهی در پاسخ‌های دینامیکی ایجاد ‌کند، دیوارهای مخزن به صورت ورق‌های انعطاف‌پذیر در نظر گرفته شده‌اند‌. خاک فونداسیون به عنوان یک محیط محدود الاستیک همگن با شرایط مرزی لزج که به منظور شبیه سازی جذب انرژی امواج در نواحی بریده شده آن قرار گرفته، مدل شده‌است. به منظور ارزیابی دینامیکی مخزن واقع شده بر روی فونداسیون، شش نوع تیپ خاک مختلف که مورد تأیید آیین‌نامه‌ها و استانداردهای طراحی کنونی هستند مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در مدل‌ مورد مطالعه با استفاده از روش اجزاء محدود، تأثیر تیپ‌های مختلف خاک بر روی پاسخ‌های سازه‌ای مورد ارزیابی گرفته و با تغییر خصوصیات خاک، مقایسه‌هایی بین پاسخ‌های دینامیکی از قبیل برش پایه، لنگر پایه، منحنی‌های توزیع فشار هیدرودینامیکی و پاسخ‌های تلاطمی تحت دو شتاب‌نگاشت مختلف انجام گردیده است. نتایج نشان می‌دهد خاک زیر مخزن بسته به جنس آن می‌تواند تغییرات قابل ملاحظه‌ای در پاسخ‌های سازه‌ای ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamic Analysis of Concrete Rectangular Tanks Considering the Effect of Soil-Structure-Fluid Interaction

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Khoubani 1
  • Shamsedin Hashemi 2
  • Ali Alipour 2
1 MSc of Structural Engineering, Department of Engineering, Yasouj University, Yasouj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Engineering, Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

In this paper, the dynamic behavior of concrete rectangular tanks under the effects of soil-structure interaction and motion caused by earthquakes is studied. The simultaneous effects of soil-structure-fluid interaction on the dynamic behavior of concrete rectangular tanks by the finite element method in three-dimensional space, based on linear analysis and in-time domain is discussed. Considering that, in some tanks such as large reinforced concrete pool structures used for long-term storage of nuclear spent fuel assemblies or prestressed concrete water tanks where the flexibility of the rectangular tank wall can cause a significant effect on the dynamic responses, the tank walls are considered as flexible plates. A simple model with a viscous boundary is used to include deformable foundation effects as a linear elastic medium. For dynamic evaluation of a rectangular container located on the foundation, six different types of soil approved by the current regulations and design standards are used. In the finite element model, the effects of different soil types on structural responses have been evaluated and comparisons between dynamic responses such as base shear, base moment, hydrodynamic pressure distribution and sloshing responses under different ground motions have been evaluated by changing soil properties. It is concluded that the soil under the tank, depending on its type, can cause significant changes in the dynamic responses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seismic behavior
  • concrete rectangular tanks
  • soil-structure-fluid interaction
  • Sloshing height
  • Finite element method
[1] Luft, R.W. (1984). Vertical accelerations in prestressed concrete tanks. Journal of Structural Engineering, Volume (110), Page(706–714).
[2] Kim, J.K. Koh, H.M. and Kwahk, I.J. (1996). Dynamic response of rectangular flexible fluid containers. Journal of Engineering Mechanics, Volume(122), Page(807-817).
[3] Park, J.H. Koh, H.M. and Kim, J.K. (2000). Seismic isolation of pool-type tanks for the storage of nuclear spent fuel assemblies. Nuclear Engineering and Design, Volume(199), Page(143-154).
[4] Hoskins, L.M. and Jacobsen, L.S. (1934). Water pressure in a tank caused by simulated earthquake. Bulletin of the Seismological Society of America, Volume (24), Page(1-32).
[5] Housner, G.W. The Dynamic behavior of water tanks. Bulletin of the Seismological Society of America, Volume (53), Page(381-387).
[6] Haroun, M.A. (1984). Stress analysis of rectangular walls under seismically induced hydrodynamic loads. Bulletin of the Seismological Society of America, Volume (74), Page(1031-1041).
[7] Chen, J.Z. and Kianoush, M.R. (2009). Generalized SDOF system for seismic analysis of concrete rectangular liquid storage tanks. Engineering Structure, Volume (31), Page(2426-2435).
[8] Shekari, M.R. Khaji, N. and Ahmadi, M,T. (2009). A coupled BE-FE study for evaluation of seismically isolated cylindrical liquid storage tanks considering fluid-structure interaction. Journal of Fluids and Structures, Volume (25), Page(567-585).
[9] Hashemi, S. Saadatpour, M.M. and Kianoush, M.R. (2013). Dynamic behavior of flexible rectangular fluid containers. Thin-Walled Structures, Volume (66), Page(23-38).
[10] Hashemi, S. Saadatpour, M.M. and Kianoush, M.R. (2013). Dynamic analysis of flexible rectangular fluid containers subjected to horizontal ground motion. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Volume (42), Page(1637-1656).
[11] Veletsos, A.S. Tang, Y. (1987). Rocking response of liquid storage tanks. ASCE Journal of Engineering Mechanics, Volume (113), Page(1774-1792).
[12] Veletsos, A.S. Tang, Y. (1990). Soil–structure interaction effects for laterally excited liquid storage tanks. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Volume(19), Page(473-496).
[13] Haroun, M.A. and Abou-Izzeddine, W. (1992). Parametric study of seismic soil-tank interaction. I: Horizontal excitation. ASCE Journal of Structural Engineering, Volume (118), Page(783-797).
[14] Cho, K.H. Kim, M.K. Lim, Y.M. and Cho, S.Y. (2004). Seismic response of base-isolated liquid storage tanks considering fluid-structure-soil interaction in time domain. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume (24), Page(839-852).
[15] Livaoglu, R. and Dogangun, A. (2007). Effect of foundation embedment on seismic behavior of elevated tanks considering fluid-structure-soil interaction. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume (27), Page(855-863).
[16] Livaoglu, R. (2008). Investigation of seismic behavior of fluid-rectangular tank-soil/foundation systems in frequency domain. Soil Dynamic and Earthquake Engineering, Volume (28), Page(132-146).
[17] Lysmer, J. and Kuhlmeyer, R.L. (1969). Finite dynamic model for infinite media. ASCE Journal of Mechanical Engineering, Volume (95), Page(859-77).
[18] Koh, H.M. Kim, J.K. and Park, J.H. (1998). Fluid-structure interaction analysis of 3-D rectangular tanks by a variationally coupled BEM-FEM and comparison with test results. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Volume (27), Page(109-124).