مطالعه تاثیر نوع سنگدانه بر مقاومت و نفوذپذیری بتن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران، مدیر گروه مهندسی عمران، آموزشکده فنی (پردیس وزارت راه و شهرسازی)، لوشان، ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

چکیده

نفوذ پذیری یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر دوام بتن می‌باشد. از اینرو در این مقاله به بررسی تاثیر عواملی نظیر مقاومت بتن، جذب آب، چگالی و مقاومت سنگ بر نفوذ پذیری بتن پرداخته شد. در ساخت بتن‌های مورد مطالعه بطور مجزا از هشت نوع سنگ با ویژگی‌های متفاوت به نام‌های سیلیس، مرمریت، آندزیت، آهک، تراورتن، توف، توف متراکم و گرانیت استفاده گردید. همچنین جهت تعیین نفوذ پذیری بتن از روش ابداعی محفظه استوانه ای و برای تعیین مقاومت بتن و صخره سنگ از روش مقاومت فشاری تک محوره و روش ابداعی پیچش استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباط بین مقاومت و نفوذ پذیری بتن، با ضریب همبستگی بین تا ، بیش از ضریب همبستگی سایر عوامل مانند جذب آب، چگالی و مقاومت صخره با نفوذ پذیری بتن می‌باشد. همچنین بتن بدست آمده از سنگدانه‌های تراورتن دارای بیشترین و بتن بدست آمده از سنگدانه‌های گرانیت دارای کمترین مقدار نفوذ آب بوده و نفوذ پذیری بتن حاصل از سنگدانه‌های اندزیت و توف، با گذشت زمان مشابه می‌باشد. با مشاهده روند نفوذ آب در بتن، مشاهده شد که نفوذ پذیری بتن بدست آمده از سنگدانه آهک، 8/11 برابر نفوذ پذیری بتن بدست آمده از سنگدانه گرانیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of kind of aggregate on strength and permeability of concrete

نویسندگان [English]

  • Mahmood Naderi 1
  • rezvan valibeigi 2
  • seyed mohammad mir safi 3
1 Professor, Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, International Imam Khomeini University, Qazvin, Iran
2 MSc of Civil Engineering, Head of Civil Engineering Department., Technical College (Ministry of Road and Urban Development Campus), Lowshan, Iran
3 MSc of Structural Engineering, Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
چکیده [English]

Permeability is one of the most important factors affecting in the durability of concrete. So in this article, the effect of concrete strength, water absorption, density and strength of rock on the permeability of concrete studied. In the Studied concrete used separately from eight type’s rock with different characteristics namely silica stone, marble, andesite, limestone, travertine, tuff, dense tuff, granite. To determine the permeability of concrete used “cylindrical chamber” method. Also, to study the strength of concrete and rock used the “Twist-off” and uniaxial compressive strength methods. The results shown that the relationship between concrete strength and permeability of concrete with correlation between 0.67 to 0.77 is over than the correlation of other factors such as water absorption, density and strength of rock. Also, the concrete made with the travertine aggregates had highest and the concrete made with the granite aggregates concrete had lowest amount of water permeability. The Concrete made with dense tuff and marble aggregates had the relatively similar conditions in the amount of water permeability. Also, studies show that the permeability of concrete resulted from andesite and tuff aggregates is similar. Permeability of The concrete made with limestone aggregates was 11.8 times of permeability of concrete made with granite aggregates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permeability
  • Twist
  • Cylindrical chamber
  • water absorption
  • Parent rock
[1] Neville, A.M. (2011). Property of concrete) 5th Ed. (, Prentice Hall Pub.
[2] Mehta, P.K. Monteiro, P.J.M. Concrete: Micro-structure, properties and materials (3th Ed. (, Mc Graw-Hill, New York.
[3] Yang, C. C. Cho, S.W. (2003). Influence of aggregate content on the migration coefficient of concrete materials using electrochemical method. Materials Chemistry and Physics, vol. 80, pp. 752 –757.
[4] Basheer, L. Kroop, J. and Cleland, D.J. (2001). Assessment of durability of concrete from its permeation properties: A Review. Construction and building materials, No. 15, pp. 93 – 103.
[5] Banthia, N. Biparva, A. and Mindess, S. (2005). Permeability of concrete under stress. Cement and Concrete Research, No. 35, pp. 1651 – 1655.
[6] Jain, A.K. Chauhan, J.S. Goliya, S.S. (2011). Effect of shape and size of aggregate on permeability of pervious concrete. Journal of Engineering Research and Studies, Vol. II, October–December, pp 48-56.
[7] Özen, M. (2007). Investigation of relationship between aggregate shape parameters and concrete strength using imaging techniques. Thesis MS.c. in Civil Engineering, University of Murat Özen,Turkey.
[8] Final Report National concrete pavement technology center. (2009). Investigation into freezing-thawing durability of low-permeability concrete with and without air entraining agent. Tehran.
[9] Tao, Ji. (2005). Preliminary study on the water permeability and microstructure of concrete incorporating nano-sio2. Cement and Concrete Research, No. 35, PP. 1943-1947.
[10] Building and housing research center. (2004). Researches First international concrete and development conference. Tehran: Building and housing research center pub.
[11] Montes, P. Bremmer, T.W. and Castellanos, F. (2006). Interactive effects of fly ash and CNI on corrosion of reinforced high-performance concrete. Materials and Structures, Vol. 39, Issue 2, pp 201–210.
[12] Kolias S. and Georgiou C. (2005). The effect of paste volume and of water content on the strength and water absorption of concrete. Journal of Cement & Concrete Composites, No. 27, pp 211-216.
[13] Ahmad, S. Azad, A.K. and Loughlin, K.F. (2005). A study of permeability and tortuosity of concrete. 30th Conference on Our World in Concrete & Structures, Singapore, 23 - 24 August.
[14] Hefnawy, E.El. Ibrahim, A.A. R.A. F. (2014). Comparative study on strength, permeability and sorptivity of concrete and their relation with concrete durability. International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), Vol. 4, Issue 4. Pp. 123-131.
[15] Building and Housing Research Center, (2014). National durability of concrete code in Persian Gulf and Oman Sea, Issue: 428. Tehran. Building and Housing Research Center pub. P.P. 34-35.
[16] Minnesota Department of Transportation, (2009). Effect of concrete materials on permeability of concrete mixes used in MINNESOTA department of transportation paving projects. U.S. state of Minnesota. Minnesota highway research pub.
[17] Mehta, P.K. Kumar, P. Monteiro, P.J.M. (2006). Concrete microstructure, properties and materials: Advanced Concrete Technology, Mc-Grow Hill.
[18] Gomes, J.P.C.L.A. de Oliveira, P. and Perei, C.N.G. (2002). Discussion of aggregate and concrete water absorption and permeability testing methodology. World Congress on Housing Construction- An Inter- disciplinary Task, September 9-13, Coimbra, Portugal.
[19] Zhang, S.P. and Zong, L. (2014). Evaluation of relationship between water absorption and durability of concrete materials. Advances in Materials Science and Engineering, 8 pages.
[20] Zhang, F. Guo, L. and Chi, N.M.X. (2014). Coarse aggregate effects on compressive strength and permeability coefficient of non-fine concrete. EJGE, Vol. 19, PP.8905-8913.
[21] Ghiasvand, e. Zareee, b. Sharifi, p. Saraee, e. (2015). Effect variation of maximum of size of aggregate on permeability of common concretes”, 7th annual national concrete conference, Tehran.
[22] Naderi, M. (2009). Ways to improve and determine of laboratory and in-situ strength of concrete, (first vol.), published Roozbehan, Tehran.
[23] Ammar, Y. and Kabagire K. (2014). New approach to proportion pervious concrete. Construction and Building Materials, vol. 62:38-46.
[24] Naderi, M. (2010). Registration of Patent in Companies and industrial property Office. Determine of concrete, stone, mortar, brick and other construction materials permeability with cylindrical chamber method. Reg. N. 67726. Iran.
[25] Taheri, M. (2011). Laboratory measurement of concrete permeability with cylindrical chamber method. MS.c. Thesis, International Imam Khomeini University.
[26] Naderi, M. and et. al. (2011). Laboratory determined permeability of concrete with cylindrical chamber method. First international conference of un-permeable concrete- Drinking water of storage tanks, Water and sewer, Guilan, Iran.
[27] Naderi, M. (2002). Registration of Patent in Companies and industrial property Office, Twist-off method, Iran.
[28]  Naderi, M. and Hajinasri, S.A. (2013). Using Twist-off Method for Measuring CFRP/Concrete Adhesion when Exposed to Cyclic Temperature Changes, Wet-Dry and Freeze-Thaw. The Journal of Adhesion, Vol. 89 (7), pp. 559-577.
[29] Naderi, M. (2007). New Twist-Off Method for the Evaluation of In-Situ Strength of Concrete, Journal of Testing and Evaluation, Vol. 35, No. 6, pp. 602-608.
[30] Naderi, M. (2011). Using Twist-Off Method for Measuring Surface Strength of Concretes Cured under Different Environments, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 23 (4), pp. 121-133.
[31] Naderi, M. (2006). Assessing the in situ strength of concrete, using new Twist-Off method. International journal of civil engineering, vol.4, No.2., pp. 146-155.
[32] ASTM D4543-08, Standard Practices for Preparing Rock Core as Cylindrical Test Specimens and Verifying Conformance to Dimensional and Shape Tolerances.
[33] ASTM D2216-10, Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass.
[34] ASTM D7263-09, Standard Test Methods for Laboratory Determination of Density (Unit Weight) of Soil Specimens.
[35] ASTM C136-06, Standard test method for sieve analysis of fine and coarse aggregates.
[36] ASTM C33 / C33M-11, Standard Specification for Concrete Aggregates.
[37] ASTM C150 / C150M-09, Standard Specification for Portland cement.
[38] ASTM C494 / C494M Type B, D & G., Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete.