تأثیر آب مغناطیسی و پوزولان‌های مختلف بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی دوره دکتری مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

بتن خودتراکم، بتنی است که می‌تواند در فضای فشرده بین آرماتورها، بدون جداشدگی دانه‌ها جریان یابد و تنها در اثر وزن خود متراکم گردد. هدف از این مقاله، بررسی خواص مهندسی بتن خودتراکم حاوی آب مغناطیسی با جایگزینی بخشی از سیمان مصرفی با پوزولان‌های میکروسیلیس، متاکائولن، خاکستر پوسته شلتوک برنج و خاکستر بادی در نسبت‌های 10 و 20 درصد وزنی مواد سیمانی می‌باشد. بدین منظور رفتار بتن خودتراکم در حالت تازه توسط آزمایش‌های جریان اسلامپ، زمان جریان 50 سانتی‌متر(T50)، زمان عبور بتن از قیف V، نسبت انسداد در جعبه Lو شاخص پایداری چشمی بررسی شده است. خواص بتن سخت شده خودتراکم با تعیین مقاومت‌های فشاری و کششی(شکافت نمونه استوانه‌ای) در سنین 7 و 28 روز و مشخصه دوام نمونه‌های بتنی با انجام آزمایش درصد جذب آب در سن 28 روز مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین به منظور تأثیر آب مغناطیسی با شدت میدان 8/0 تسلا در نتایج، نمونه‌هایی با آب معمولی نیز ساخته شده است. نتایج‌ به دست آمده از بتن تازه در آزمایشگاه نشان می‌دهد که آب مغناطیسی و پوزولان‌های مورد استفاده، موجب بهبود شرایط خودتراکمی بتن از لحاظ جریان‌پذیری و ویسکوزیته می‌شوند. بر این اساس، آب مغناطیسی می‌تواند میزان مورد نیاز کاهنده شدید آب برای بتن خودتراکم را با حفظ جریان اسلامپ، تا 45 درصد کاهش دهد. نتایج‌ بتن سخت شده نیز حاکی از بهبود خواص مقاومتی و پایایی بتن خودتراکم حاوی آب مغناطیسی و پوزولان‌های مصرفی می‌باشد. بر این اساس، می‌توان اختلاط حاوی آب مغناطیسی و جایگزینی 20 درصد میکروسیلیس را با افزایش 48 و 35 درصد به ترتیب در مقاومت فشاری و مقاومت کششی و کاهش 55 درصد در میزان جذب آب در سن 28 روزه، به عنوان طرح بهینه انتخاب کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Magnetic Water and Different Pozzolanic Materials on The Fresh and Hardened Properties of Self-Compacted Concrete

نویسندگان [English]

  • majid Gholhaki 1
  • Ali Kheyroddin 2
  • Mohammad Hajforoosh 3
1 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
3 PhD candidate in Structural Engineering, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

self-compacted concrete(SCC) is a concrete that can flow in the space between reinforcement without separation and compact only by their own weight. In this study, the effect of using silica fume, metakaolin, rice husk ash and fly ash with different ratios of 10% and 20% by weight of cement in self-compacting concrete containing magnetic water is concered. The fresh properties of self compacted concrete were's tested by means of slump flow, T50, V-funnel, L-box and visual stability index(VSI). The hardened properties were assessed, using compressive strength at the ages of 7 and 28 days. Also splitting tensile strength and water absorption test were assessed at the age of 28 days. In addition, concrete specimens were made using tap water and magnetic water, was passed through a magnetic field of 0.8 Tesla. The results show that pozzolanic materials are suitable in properties of self-compacting concrete containing magnetic water in terms of flowability and viscosity. Moreover, magnetic water can reduce the amount of superplasticizer, required for SCC, up to 45%. Also the results of hardened SSC show an improvement in mechanical and durability properties of concrete. The usage of silica fume with ratio 20% by weight of cement in self-compacting concrete containing magnetic water, increases the compressive and splitting tensile strengths by 48% and 35% respectively and decreases amount of water absorption by 55% at the age of 28 days

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic water
  • Self-Compacted Concrete
  • Silica fume
  • Metakaolin
  • Rice Husk Ash
  • Fly ash
[1] Okamura, H., Ouchi, M., (2003), “Self-Compacting Concrete”, Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 1, No. 1, pp. 5-15.
[2] Okamura, H., (1997), “Self-compacting high performance concrete”, Concr Int, 19(7), pp. 50-54.
[3]. “Self Consolidating Concrete”, (April 2007), Reported by ACI Committee237.             
[4] De Schutter, G., peter, J., Bartos, M., Domone, p., Gibbs, J., (2008), “Self-Compacting Concrete”, Whittles publishing.                                                         
[5] Joshi, K.M., Kamat, P.V., (1996), “Effect of magnetic field on the physical properties of water”, J. Ind. Chem. Soc, 620-622.
[6] Lungader, M., (1995), “Influence of magnetic field on the precipitation of some inorganic salts”, J. Cryst. Growth, 152, 94–100.
[7] Gabrielli, C., Jaouhari, R., Maurin, G. and Keddam, M., (2001), “Magnetic Water Treatment for Scale Prevention”, Wat. Res, Vol.35, No.13, pp.3248-3259.
[8] Kronenberg, K., and Klaus, J., (1985), “Experimental Evidence for Effects of Magnetic Fields on Moving Water”, J. Of Trans. On Mag, Vol 21, No. 5.
[9] Saddam, M. A., (2009), “Effect of Magnetic Water on Engineering Properties of Concrete”, Al-Rafidain Engineering, Vol.17 No.1.
[10] Fu, W., Wang, Z. B., (1994), “The new technology of concrete engineering. Beijing”, The Publishing House of Chinese Architectural Industry, 56–59.
[11] Chau, Z. J., (1996), “The new construction method of concrete. Beijing”, The Publishing House of Chinese Architectural Industry, 401–407.
[12] Tawfic, Y. R., Abdelmoez, W., (2013), “The Influence of Water Magnetization on fresh and hardened concrete properties”, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), 4(6), 21-43.
[13] Afshin, H., Gholizadeh, M., Khorshidi, N., (2010), “Improving Mechanical Properties of High Strength Concrete by Magnetic Water Technology”, Scientia Iranica, (ISI), 17(1), 74-79.
[14] Su, N., Yeong Hwa Wu., Yo Mar, Ch., (2000), “Effect of Magnetic Water on The Engineering Properties of Concrete Containing Granulated Blast Furnace Slag”,   J. of Cement and Concrete Research, 30, 599 – 605.
[15] Su, N., Yeong Hwa, Wu., Yo Mar, Ch., (2003), “Effect of Magnetic Field Treated Water on Mortar and Concrete Containing Fly Ash”, Cement and Concrete Composites, Volume 25, Issue 7, 681-688.
[16] Abavisani, I., Rezaifar, O., Kheyroddin, A., (2017), “Alternating Magnetic Field Effect on Fine-aggregate Concrete Compressive Strength”, Constr Build Mater, 134, 83–90.
[17] Abavisani, I., Rezaifar, O., Kheyroddin, A., (2017), “Magneto-Electric Control of Scaled-Down Reinforced Concrete Beams”, ACI Structural Journal, V. 114, No. 1-6.
[18] Oner, A., Akyuz, S., (2007), “An experimental study on optimum usage of GGBS for the compressive strength of concrete”. Cement Concr Compos, 29(6), 505–14.
[19] Yang, E.H., Yang, Y.Z., Li, V.C., (2007), “Use of high volumes of fly ash to improve ECC mechanical properties and material greenness”, ACI Mater J 104(6), 620–8.
[20] “The European guidelines for self-compacting concrete; specification production and use”, (May 2005), EFNARC.
[21] Gesoglu, M., Guneyisi, E., Ozbay, E., (2009), “Properties of self-compacting concretes made with binary, ternary, and quaternary cementitious blends of fly ash, blast furnace slag, and silica fume”, Constr Build Mater, 23, 1847–54.
[22] Elahi, A., Basheer, P.A.M., Nanukuttan, S. V., Khan, Q.U.Z., (2010), “Mechanical and durability properties of high performance concretes containing supplementary cementitious materials”, Constr Build Mater, 24, 292–9.
[23] Maghsoudi, A. A., Soheil, M. J., Darbhenz, A., (2010), “Effect of the Nano Particles in the New Generation of Concretes, SCC”, Int. J. Nanosci. Nanotechnol., Vol. 6, No. 3, pp. 137-143.
[24] Jalal, M., Mansouri, E., Sharifipour, M., Pouladkhan, AR., (2012), “Mechanical, rheological, durabilityand microstructural properties of high performance self-compacting concrete containing SiO2 micro and nanoparticles”, Materials and Design, 34, 389–400.
[25]Sabet, F., Libre, N. A., Shekarchi, M., (2013),“Mechanical and durability properties of self consolidating high performance concrete incorporating natural zeolite, silica fume and fly ash”, Constr Build Mater,  44, 175–184.
[26] Guneyisi, E., Gesoglu, M., Ozbay, E., (2009), “Evaluating and forecasting the initial and final setting times of self-compacting concretes containing mineral admixtures by neural network”, Mater Struct, 42, 469–84.
[27] Sahmaran, M., Yaman, I.O., Tokyay, M., (2009), “Transport and mechanical properties of self consolidating concrete with high volume fly ash”, Cem Concr Compos, 31, 99–106.
[28] Khatib, J.M., (2008), “Performance of self-compacting concrete containing fly ash”, Constr Build Mater, 22, 1963–71.
[29] Jalal, M., Ramezanianpour, A.A., khazaei pool M., (2013), “Split tensile strength of binary blended Self- compacting concrete containing low volume fly ash and Tio2 nanoparticles”, Composites Engineering,  55, 324-37.
[30] Poon, C.S., Lam, L., Kou, S.C., Wong, Y.L., Wong, R., (2001), “Rate of pozzolanic reaction of metakaolin in high-performance cement pastes”, Cem Concr Res, 31, 1301–6.
[31] Hassan, A.A.A., Lachemi, M., Hossain, K.M.A., (2012), “Effect of Metakaolin and silica fume on the durability of self- consolidating concrete”, Cement and concrete composites, 34, 801-7.  
[32]Madandoust, R., Ranjbar, M. M., Ahmadi Moghadam, H., Mousavi, S. Y., (2011), “Mechanical properties and durability assessment of rice husk ash concrete”, Biosystems Engineering, 110, 144-152.
[33] Khayat, K.H., Bickley, J., Lessard, M., (2000), “Performance of self-consolidating concrete for casting basement and foundation walls”, ACI Material Journal, 97, 374–380.
[34]Madandoust, R., Mousavi, S. Y., (2012), “Fresh and hardened properties of self-compacting concrete containing metakaolin”,Constr Build Mater, 35, 752–760.
[35]Safiuddin, M.d., West, J.S., Soudki, K.A., (2010), “Flowing ability of self-consolidating concrete and its binder paste and mortar components incorporating rice husk ash”, Canadian Journal of Civil Engineering, 37, 401-12.
[36]Libre, N. A., Khoshnazar, R., Shekarchi, M., (2010), “Relationship between fluidity and stability of self-consolidating mortar incorporating chemical and mineral admixtures”, Constr Build Mater, 24(7), 1262–71.
[37] ACI Committee 318, (2005), “Building Code Requirements for Reinforced Concrete (ACI 318–05) and Commentary (318R–05)”, American Concrete Institute, Farmington Hills.
[38] CEB-FIP, Diagnosis and assessment of concrete structures, (1989), “state of the art report”, CEB Bull 192, 83–85.
[39] Domone, P.L., (1997), “A review of the hardened mechanical properties of self-compacting concrete”, Cement and concrete composites, 29, 1–12.