بررسی رفتار اتصال تیرفلزی با مقطع کاهش یافته به ستونهای بتن آرمه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

پس از زلزله‌های دهه‌های اخیر که باعث ایجاد خرابی‌های گسترده در اتصالات تیر به ستون شد، دانشمندان و مهندسان اتصالات جدیدی را برای جلوگیری از شکست‌های ترد ارائه نمودند. از انواع این اتصالات جدید می‌توان به اتصال تیرفولادی به ستون بتنی(RCS) و اتصال تیرفولادی با مقطع کاهش ‌یافته به ستون فولادی(RBS) اشاره کرد. اما این اتصالات جدید ایراداتی نیز دارند، مهمترین ایراد اتصال RCS عدم دورشدن کافی مفصل پلاستیک از چشمه اتصال و مهمترین ایراد اتصال RBS باربری کم ستون فولادی در مقایسه با ستون بتنی می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش ترکیب دو اتصال RBS وRCS و بررسی رفتار  اتصال ترکیب ‌یافته جدید است. در اتصال ترکیب ‌یافته، ستون از نوع بتنی بوده و تیر فولادی متصل به ستون دارای مقطع کاهش ‌یافته می‌باشد. با این ترکیب، هم ایراد اصلی اتصال RCS و هم ایراد اصلی اتصال RBS برطرف خواهد شد. اتصال ترکیب ‌یافته جدید، در حالت ستون عبوری از ناحیه اتصال بوده و از لحاظ موقعیت قرارگیری، از نوع ستون گوشه است. در این مقاله اتصال ترکیب ‌یافته جدید پیشنهادی در نرم‌افزار مدلسازی شده و تاثیر پارامترهایی چون عمق برش تیر، ضخامت ورق پوششی (کاورپلیت) و ضخامت سخت‌کننده بررسی شده و با اتصال RCS مقایسه شد. مطالعات پارامترهای ذکر شده روی اتصال پیشنهادی نشان می‌دهد که عمق برش تیر تاثیر بسزایی در کاهش خرابی فشاری و خرابی کششی بتن دارد و باعث کاهش تنش در کاورپلیت، سخت‌کننده و آرماتورها می‌گردد. افزایش ضخامت ورق پوششی نیز خرابی فشاری و کششی بتن و جذب انرژی اتصال را افزایش داده و باعث کاهش تنش در کاورپلیت می‌شود همچنین باعث انتقال مفصل پلاستیک بر روی تیر می‌شود. افزایش ضخامت سخت‌کننده نیز خرابی فشاری و کششی بتن، تنش سخت‌‌کننده و تنش آرماتورها را کاهش می‌دهد و همچنین باعث افزایش تنش در کاورپلیت شده و به مقدار اندکی جذب انرژی اتصال را افزایش می‌دهد. بطور کلی جایگزینی تیر با مقطع کاهش یافته بجای تیر معمولی در اتصال مرکب باعث بهبود عملکرد اتصال میگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the behavior of connection of reduced-beam-section steel beam to reinforced concrete column

نویسندگان [English]

  • Ali Babaeenezhad 1
  • Abdullah Keyvani 2
  • Nader Hoveidae 2
1 MSc, Faculty of Technology and Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Assistant professor, Faculty of Technology and Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

After recent earthquakes that caused major damages in beam-column connections, scientists and engineers proposed new types of connections to postpone such brittle failures. One of these new connections is the connection of steel beam to concrete column and connection of reduced- beam-section to steel column. However, these new connections have some defects. The aim of this paper is to investigate the combination of RCS and RBS connection and assess the behavior of new combined connection. In this type of connection, a beam with reduced section at the end is connected to a concrete column. In such a detail, the main defect of RCS and RBS connection disappears. The connection was modeled using Abaqus finite element package and the effect of cut of the flange, cover-plate thickness and stiffener thickness in the new system were investigated and compared with those in RCS connection.  The results show that cut of flange has a great influence on compressive damage and tensile damage. Furthermore, cut of flange decreases the stress in the cover-plate, stiffener and reinforcements. Increasing the thickness of cover-plate, reduces stress in cover-plate. The use of reduced-beam-section instead of ordinary connection improves the connection overall performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RCS connection
  • RBS connection
  • shear depth
  • FEM ANALYSIS
  • concrete column
  • steel beam
[1] Huang Y, Yi W, Zhang R, Xu M, (2014 Feb). “Behavior and design modification of RBS moment connections with composite beams”, Engineering Structures. 28; 59: 39-48.
[2] Altoontash, A, (2004) “Simulation and damage models for performance assessment of reinforced concrete beam-column joints” Diss. Stanford University.
[3] W. Li, Q. Li, W. Jiang, L. Jiang, (2011),” Seismic performance of composite reinforced concrete and steel moment frame structures – state-of-the-art”, Elsevier, Composites: Part B 42: 190–206.
[4] R. Kanno, (1993),” Strength, deformation, and seismic resistance of joints between steel beams and reinforced concrete columns”, PhD Thesis, Cornell University, Ithaca, N.Y.
[5] X.M. Liang, (2003),” Seismic behavior of RCS beam–column subassemblies and frame systems designed following a joint deformation-based capacity design approach” PhD Thesis, The University of Michigan, USA.
[6] H. Kuramoto, I. Nishiyama, (2004),” Seismic performance and stress transferring mechanism of through-column-type joints for composite reinforced concrete and steel frames”, J Struct Eng ASCE; 130(2):352–60.
[7] N. Sakaguchi, (1991),” Shear capacity of beam–column connection between steel beans and reinforced concrete columns”, J Struct Constr Eng Archit Inst Japan; 428:69–78
[8] Ryoichi K, and Deierlein.GG, (2002). "Design model of joints for RCS frames." Composite Construction in Steel and Concrete IV: 947-958.
[9] Sheikh TM, Deierlein GG, (1989).  Yura JA, Jirsa JO. Beam-column moment connections for composite frames: Part 1. Journal of Structural Engineering.115 (11):2858-76.
[10] Noguchi H, Yonezawa K, (1996). "Analytical study on the shear performance of steel beam-RC column connections in hybrid structurs" Eleventh world conference on earthquake engineering, Dipartment of architecture, Faculty of engineering, Chiba university.
[11] Razavi Khosroshahi S, Keyvani A,” Experimental Study of Welded Connection of
Three Steel Beams to Lateral Reinforced Concrete Column”, 10th International Congress on Civil Engineering, University of Tabriz, 2015
[12] Li FX, Kanao I, Li J, Morisako K, (2009 May).” Local buckling of RBS beams subjected to cyclic loading. Journal of structural engineering” 6; 135(12):1491-8.
[13] Wang WD, Han LH, Uy B, (2008 May),” Experimental behaviour of steel reduced beam section to concrete-filled circular hollow section column connections” Journal of Constructional Steel Research. 31; 64(5):493-504.
[14] Wahalathantri BL, Thambiratnam DP, Chan TH, Fawzia S. “A material model for flexural crack simulation in reinforced concrete elements using ABAQUS”. InProceedings of the First International Conference on Engineering, Designing and Developing the Built Environment for Sustainable Wellbeing 2011 Apr 28 (pp. 260-264). Queensland
[15] Hsu, L.S., & Hsu, C.-T.T. (1994). Complete stress-strain behavior of high-strength concrete under compression. Magazine of Concrete Research, 46(169), 301-312.University of Technology.
[16] Moradian. N, Keyvani. A, (2012). “Experimental study of welded connection of two steel beams to corner reinforced concrete column”, Master of science thesis, Shahid Madani Azarbaijan University, Faculty of Technology and Engineering.