ارزیابی احتمالاتی فروریزش تدریجی قابهای خمشی فولادی (معمولی، متوسط و ویژه) تحت زلزله

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

فروریزش ساختمان سطحی از عملکرد سازه است که در آن میزان صدمات جانی و مالی به حداکثر خود می رسد، لذا این رخداد می تواند ناگوارترین حادثه در صنعت ساخت و ساز باشد. با توجه به احتمال وقوع زلزله های مخرب در نقاط مختلف جهان، ارزیابی دقیق تر فروریزش سازه ها تحت زلزله و پیشگیری آن از چالش های مهم مهندسی سازه می باشد. در این راستا ارائه ی مدلهائی بر مبنای مطالعات آزمایشگاهی، لحاظ کردن پارامترهای موثر و در نظر گرفتن زلزله های مناسب می تواند گامی در جهت نیل به این هدف باشد. در این تحقیق یک سازه ی 5 طبقه ی فولادی با سیستم های قاب خمشی معمولی ، متوسط و ویژه (شکل پذیری های کم، متوسط و زیاد) مطابق ضوابط آئین نامه های داخلی طراحی شده اند. اثر کاهندگی مقاومت و سختی المانهای سازه بر اساس نتایج مدل های آزمایشگاهی لحاظ شده است و نقش شکل پذیری در ظرفیت فروریزش قابهای خمشی فولادی مورد نظر به صورت احتمالاتی بررسی شده است. به این منظور تحلیل های دینامیکی افزاینده تحت50 زوج شتابنگاشت پیشنهادی دستورالعمل FEMA P695  انجام شده است و منحنی های شکنندگی سطوح عملکرد مختلف توسعه یافته است. نتایج  ظرفیت فروریزش بالاتر قاب خمشی فولادی ویژه را نسبت به قابهای خمشی متوسط و معمولی نشان داد. در سطح احتمال 50 درصد، ظرفیت فروریزش قاب خمشی ویژه نسبت به قاب خمشی متوسط 34 درصد و نسبت به قاب خمشی معمولی 66 درصد افزایش نشان داد. همچنین نتایج نشان داد که به ازای شتابهای طیفی فروریزش مختلف، کاربرد قاب خمشی ویژه به جای قاب خمشی متوسط و معمولی می تواند به ترتیب  تا 30 و50 درصد احتمال فروریزش را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Probabilistic assessment of steel moment frames incremental collapse (ordinary, intermediate and special) under earthquake

نویسندگان [English]

  • Kourosh Mehdizadeh 1
  • Abbas Karamodin 2
1 PhD Candidate, Department of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Building collapse is a level of the structure performance in which the amount of financial and life loss is maximized, so this event could be the worst incident in the construction. Regarding to the possibility of destructive earthquakes in different parts of the world, detailed assessment of the structure's collapse has been one of the major challenges of the structural engineering. In this regard, offering models based on laboratory studies, considering the effective parameters and appropriate earthquakes could be a step towards achieving this goal. In this research, a five-story steel structure with a system of ordinary, intermediate and special moment frame (low, intermediate and high ductility) has been designed based on the local regulations. In this study, the effect of resistance and stiffness deterioration of the structural elements based on the results of the laboratory models have been considered and the ductility role in the collapse capacity of steel moment frames has been investigated as probabilistic matter. For this purpose, incremental dynamic analysis has been done under 50 pairs of earthquake records proposing FEMA P695 instruction and fragility curves of various performance levels are developed. Results showed higher collapse capacity of special moment steel frame than the intermediate and ordinary moment frames. In the 50 percent probability level, the collapse capacity of special moment frame increased 34 % compared to the intermediate moment frame and 66 % to the ordinary moment frame. Also, the results showed that for different collapse spectral accelerations, the use of special moment frame instead of intermediate and ordinary moment frames reduces the collapse probability to 30 and 50 % respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel moment frame
  • Ductility
  • Deteriorating
  • Collapse Capacity
  • Incremental Dynamic Analysis
  • FEMA P 695 instruction
  • Fragility curve
[1] Liu, Y., Xu, L. and Grierson, D. E. (2003). Performance of buildings under abnormal loading. In Proceedings of the Response of Structures to Extreme Loading Conference, Toronto, Canada.
[2] Kaewkulchai, G. and Willamson, E.B. (2003).  Progressive collapse behaviour of planar frame structures. In Proceedings of the Response of Structures to Extreme Loading Conference, Toronto, Canada.
[3] Adam, C., Ibarra, L. F. and Krawinkler, H. (2004), “Evaluation of P-delta effects in non-deteriorating MDOF structures from equivalent SDOF systems,” Proc., 13th World Conf. on Earthquake Engineering, Vancouver, B.C., Canada, Paper No. 3407.
[4] Miranda, E. and Akkar, D. (2003), Dynamic instability of simple structural systems. Journal of Structural Engineering, 129 (12), pages 1722–1726.
[5] Williamson, E.B. (2003). Evaluation of damage and P-D effects for systems under earthquake excitation. Journal of Structural Engineering, 129(8), pages 1036-1046.
[6] Bernal, D. (1987). Amplification factors for inelastic dynamic P-Delta effects in earthquake analysis. Journal of Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 15(5), pages 635-651.
[7] Bernal, D. (1992). Instability of buildings subjected to earthquakes. Journal of Structural Engineering, 118(8), pages 2239-2260.
[8] Bernal, D. (1998). Instability of buildings during seismic response. Journal of Engineering Structures, 20, 4-6, pages 496-502.
[9] Bernal, D., Nasseri, A. and Bulut, Y. (2006). Instability inducing potential of near fault ground motions. SMIP 06 Seminar Proceedings, pages 41-62.
[10] Rahnama, M. and Krawinkler, H. (1993). Effect of soft soils and hysteresis models on seismic design spectra. John A. Blume Earthquake Engineering Research Centre Report No. 108, Department of Civil Engineering, Stanford University.
[11] Song, J. and Pincheira, J. (2000). Spectral displacement demands of stiffness and strength degrading systems. Earthquake Spectra, 16(4), pages 817-851.
[12] Ibarra, L., Medina, R. and Krawinkler, H. (2002). Collapse assessment of deteriorating SDOF systems. Proceedings of the 12th European Conference on Earthquake Engineering, London, UK, Paper 665, Elsevier Science Ltd.
 [13] Ibarra, L. F. and Krawinkler, H., (2005). Global collapse of frame structures under seismic excitations.  Report No. PEER 2005/06, Pacific Earthquake Engineering Research Centre, University of California at Berkeley, Berkeley, California.
[14] Vamvatsikos, D. and Cornell, C.A., (2002). Incremental dynamic analysis. Journal of Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 31(3), 491–514.
[15] Ibarra L. F., Medina R. A. and Krawinkler H., (2005). Hysteretic models that incorporate strength and stiffness deterioration.  Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 34(12), pages. 1489-1511.
 [16] Zareian, F. and Krawinkler, H. (2007), Assessment of probability of collapse and design for collapse safety. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 36(13), 1901-1914.
[17] Kato, B., Akiyama, H., Suzuki, H., and Fukuzawa, Y. (1973). Dynamic collapse tests of steel structural models. 5th World Conf. on Earthquake Engineering, Rome.
[18] Rodgers, J. and Mahin, S. (2006). Effects of Connection Fractures on Global Behaviour of Steel Moment Frames Subjected to Earthquakes. Journal of Structural Engineering, (ASCE), Vol. 132, No. 1, pages. 78-88.
[19] Kasai, K., Ooki, Y., Motoyui, S., Takeuchi, T. and Sato, E. (2007). E-Defence tests on full-scale steel buildings: Part 1-  Experiments using dampers and isolators,” Proc. Structural Congress 2007, ASCE, Long Beach,247-17.
[20] Tada, M., Ohsaki, M., Yamada, S., Motoyui, S. and Kasai, K. (2007). E-Defence tests on full-scale steel buildings: Part 3 − Analytical simulation of collapse.  Proc. Structures Congress 2007, ASCE, Long Beach, 247-19.
[21] Suita, K., Yamada, S., Tada, M. Kasai, K. Matsuoka, Y. and Sato, E. (2007), “E-Defence tests on full-scale steel buildings: Part 2 − Collapse experiments on moment frames,” Proc. Structures Congress 2007, ASCE, Long Beach,247-18.
[22] Lignos, D.G. and Krawinkler, H. (2009). Side-sway collapse of deteriorating structural systems under seismic excitations. Report no. TB 172. Stanford (CA): John A. Blume Earthquake Engineering Research Centre. Department of Civil and Environmental Engineering, Stanford University, 1-12.
[23] Lignos, D.G. and Krawinkler, H. (2011). Deterioration modelling of steel components in support of collapse prediction of steel moment frames under earthquake loading, Journal of Structural Engineering, 137 (11), 1291-1302.
[24] Lignos, D.G. and Krawinkler, H. (2010). A steel database for component deterioration of tubular hollow square steel columns under varying axial load for collapse assessment of steel structures under earthquakes. In Proceedings of the 7th International Conference on Urban Earthquake Engineering (7CUEE), Tokyo, Japan.
[25] INBC. (2013). Design and Construction of Steel Structures. Tehran: Ministry of Housing and Urban Development, Iranian National Building Code, Part 10. (In Persian).
 [26] FEMA P 695. (2009). Quantification of Building Seismic Performance Factors. Washington, D.C. Federal Emergency Management Agency, USA.
[27] FEMA 356 (2000). Pre-Standard and Commentary for the seismic Rehabilitation of Buildings. Washington D.C. Federal Emergency Management Agency, USA.
[28] INBC. (2013). Design Loads for Buildings. Tehran: Ministry of Housing and Urban Development, Iranian National Building Code, Part 6. (In Persian).
[29] BHRC. (2014). Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings. Tehran: Building and Housing Research Centre, Standard No. 2800. (In Persian).
[30] Lignos, D.G. and Krawinkler, H. (2007). A database in support of modelling of component deterioration for collapse prediction of steel frame structures. In Proceeding of the ASCE Structures Congress, Long Beach CA, SEI institute.
[31] Gupta, A. and Krawinkler, H. (1999). Seismic Demands for Performance Evaluation of Steel Moment Resisting Frame Structures. Technical Report 132, The John A. Blume Earthquake Engineering Research Centre, Department of Civil Engineering, Stanford University, Stanford, CA. http://server2.docfoc.com/uploads/Z2015/12/26/JWVv1cW5w9/b9e07b8eadbb3936bc52f79b7df20534.pdf
[32] Lignos, D.G. and Krawinkler, H. (2012). Development and Utilization of Structural Component Databases for Performance-Based Earthquake Engineering. Journal of Structural Engineering, 139 (8), 1382-1394.
[33] Suita, K., Yamada, S., Tada, M., Kasai, K., Matsuoka, Y., and Shimada, Y. (2008). Collapse experiment on 4-story steel moment frame: Part 2 detail of collapse behaviour. In Proceedings of the14th World Conf. on Earthquake Engineering, China Earthquake Administration, and Urban-Rural Development, Beijing, China. Ministry of Housing.
 [34] Lignos, D.G, Hikino, T., Matsuoka Y. and Nakashima, M. (2013). Collapse Assessment of Steel Moment Frames Based on E-Defence Full-Scale Shake Table Collapse Tests. Journal of Structural Engineering, 139(6), 120-132.
[35] Mazzoni, S., Mckenna, F., Scott, M. H. and Fenves, G. L. (2006). OpenSEES Command Language Manual. http://OpenSEES. Berkeley.edu/OPENSEES/manuals/user manual/OpenSEES Command Language Manual June 2006.pdf.
[36] NIST. (2011) Research Plan for the Study of Seismic Behaviour and Design of Deep, Slender Wide Flange Structural Steel Beam-Column Member, NIST GCR 11-917-13; prepared by the NEHRP Consultants Joint Venture, a partnership of the Applied Technology Council and the Consortium of Universities for Research in Earthquake Engineering for the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland
[37] Zargar, S. and Medina, R.A. (2014). Hybrid Simulation of an Exterior Steel Column in a 20-Story Moment Resisting Frame. In Proceedings of the Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, AUG 25-29.
[38] FEMA 273 (1997). NEHRP Guidelines for Seismic Rehabilitation of Buildings. Washington, D.C. Federal Emergency Management Agency, USA.