ارائه مدل ارزیابی بلوغ شرکت های ساختمانی کشور جهت پیاده سازی مدیریت چابک با رویکرد شناسایی چالش های آن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

مدیریت چابک در اصل برای توسعه سیستم‌های نرم افزاری ایجاد و ریشه در این صنعت دارد، اما باتوجه به موفقیت های آن، درحال‌حاضر به پروژه های غیرنرم افزاری نیز گسترش یافته است. این رویکرد شامل روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای پاسخگویی مناسب به شرایط دینامیکی و متغیر پروژه ها می باشد. بنابر تحقیقات انجام شده، تعدادی از محققان بر این باورندکه مدیریت پروژه چابک قابل پیاده سازی در شرکت های ساخت و ساز نیستند، و عده‌ای دیگر معتقدند که این شرکت ها پتانسیل خوبی برای پذیرش این متد را دارند. هدف اصلی این تحقیق اولا شناسایی چالش های پیاده سازی مدیریت چابک در شرکت های ساختمانی کشور بوده و بر مبنای اطلاعات حاصله مدلی برای ارزیابی سطح بلوغ یک شرکت جهت پیاده سازی مدیریت چابک ارائه خواهد شد. روش کار در قسمت اول به صورت مطالعات میدانی و استفاده از پرسشنامه بوده و در قسمت دوم از روش های تصمیم گیری چندمعیاره استفاده خواهد شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان آمادگی هر شرکت جهت پیاده سازی مدیریت چابک بایستی به طور جداگانه در سه بخش طراحی، تدارکات و اجرا بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A maturity evaluation model for implementing agile management in Iranian building companies with respect to identifications of its challenges

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Abbasianjahromi 1
  • Mohammad Ehsanifar 2
  • Elaheh Khodayari 3
1 Assistant professor, Department of Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 MSc in Construction Management, Civil Engineering Department, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

Agile management originally introduced in development of software projects in computer industry but it is applied in different non-software projects because of its success in managing projects. This approach contains some different tools and techniques for working with the dynamic and changeable environment of projects. According to the previous attempts, some investigators believed that the agile management is useful for construction projects and some others do not agree with this statement. The purpose of this paper is, firstly, to identify the challenges of implementing the agile management in the building companies in Iran and the second one is to prepare a model for evaluating the level of the maturity of a company for implementing agile management. The field studies and distributing questionnaires will be applied for the first objective of this paper and for the next purpose, evaluating the maturity level of companies, the authors will use one of the multi-attribute decision making models named TOPSIS. The results show that the level of the maturity of companies should be surveyed separately in each company in three different parts including: engineering, procurement and construction. It means that the level of maturity in these phases is different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • project management
  • Agile Management
  • Building companies
  • Maturity
  • TOPSIS
[1] Mattias Yllén, Johansson. (2012). Agile project management in the construction industry - An inquiry of the opportunities in construction projects. PhD. Real Estate and Construction Management Department
[2] Roemer TA, Ahmadi R and Wang RH. (2000). Time–cost trade-off in overlapped product development. Operations Research, vol. 48, no. 6, pp.858–865
[3] Bosch-Rekveldt, M. (2011). Managing project complexity: A study into adapting early project phases to improve project performance in large engineering projects. Delft University of Technology
[4] Priemus, H., Van Wee, B. (2013). International Handbook on Mega-projects: Edward Elgar Publishing.
[5] Gabrial, E. (1997). The lean aooroach to project management. International Journal of project management 15 (4), 205-209.
[6] Qin, Ruwen., A. Nembhard, David. (2014). Workforce agility in operations management. Surveys in Operations Research and Management Science, 20 (2015), 55-69.
[7] Cooke, J. L. (2012). Everything you want to know about agile IT governance publishing
[8] Sohi, A.J., Hertogh, M., Bosch-Rekveldt, M., Blom, R. (2016). Does Lean & Agile Project Management Help Coping with Project Complexity?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 252-259.
[9] Gregory, Peggy. and Barroca, Leonor. and Sharp, Helen. and Deshpande, Advait. and Taylor, Katie. (2016). The challenges that challenge: Engaging with agile practitioners’ concerns. Information and Software Technology, 1–13.
]10[ فارسیجانی، ح. ، قیومی قهرودی، ص. (1390). شناسایی و اولویتبندی موانع چابکی بنگاههای اقتصادی. چشم انداز مدیریت صنعتی، صفحات 120-90.    
[11] Antlova, Klara. (2014). Agile approach in the project management of the Czech companies. Procedia Technology, 16, 929-933.
[12] Loforte Ribeiro Manuela Timóteo Fernandes, Francisco. (2010). Exploring agile methods in construction small and medium enterprises: a case study. Enterprise Information Management, 23(2), 161-180.
[13] Owen, Robert. and Koskela, Lauri. and Henrich, Guilherme. and Codinhoto, Ricardo. (2006). Is Agile Project Management applicable to construction?.Proceedings IGLC, 14, 51-66.
[14] Chen, Qian. and Reichard, Georg. and Beliveau, Yvan. (2007).interface management—a facilitator of lean construction and agile project management. Proceedings IGLC, 15, 57-66.
]15[خزاعی امین، ع. ، خزاعی امین، م.، آقائی، و ح. (1392). ضرورت توجه به چابکی سازمانی در سازمانهای کنونی. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین،.
[16] Serrador, Pedro. and K. Pinto, Jeffrey. (2015). Does Agile work? — A quantitative analysis of agile project success. International Journal of Project Management, 16, 1-12.
[17] G. Cobb, Charles. (2011). Making Sense of Agile Project Management: Balancing Control and Agility. simultaneously in Canada New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 265.
]18[ ظهوری زنگنه، ن. (1390). استفاده از مدیریت پروژه چابک برای اجرای پروژه های 35 ماهه پارس. هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
]19[سلیمی چگنی، ا. (1395). بررسی اجرای مدیریت پروژه چابک در پروژه های پالایشگاهی. کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت.
[20] Tomek, Radan. And Kalinichuk, Sergey. (2013). Agile PM and BIM: A hybrid scheduling approach for a technological construction project, Procedia Engineering, 123, 557-564.
[21] Carlos Conforto, Edivandro. And Capaldo Amaral, Daniel. And Luis da Silva, Sergio. And Di Felippo, Ariani. And Simon L. Kamikawachi, Dayse. (2016). The agility construct on project management theory. International Journal of Project Management, 34, 660-674.
[22]Tomek, R. and S. Kalinichuk, Agile PM and BIM: A Hybrid Scheduling Approach for a Technological Construction Project. Procedia Engineering, 2015. 123: p. 557-564.
[23] Cohn, M., Agile estimating and planning. 2005: Pearson Education.
[24] Lu, W., T. Olofsson, and L. Stehn, A lean‐agile model of homebuilders’ production systems. Construction Management and Economics, 2011. 29(1): p. 25-35.
[25] Vinodh, S., et al., Agility index measurement using multi-grade fuzzy approach integrated in a 20 criteria agile model. International Journal of Production Research, 2010. 48(23): p. 7159-7176
[26] Cochran, W.G. (1977) Sampling Techniques. 3rd Edition, New York: John Wiley & Sons.
[27] Rahimi, y. and Razmi, J. and Cheraghi, E. and Shojaie, S. (2017). Design model innovative construction supply chain management with measurement agility and analysis COQ: An Empirical study. Scientia Iranica.21.
[28] Shannon, C., BA mathematical theory of communication,[Bell System Tech. J, 1948. 27(3): p. 379423.
[29] Hwang, C.L. Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. New York: Springer-Verlag.