تخمین پاسخ ستون های بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار به روش تک درجه آزادی معادل و مقایسه ی آن با روش اجزای محدود

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

در تحلیل و طراحی بسیاری از سازه­های بتن مسلح در برابر انفجار از تحلیل تک­درجه آزادی (SDOF) استفاده می­شود. عموماً، در این روش تحلیل، پاسخ خمشی اعضا در نظر گرفته می­شود اما در اعضایی که دارای بار محوری باشند لنگرهای ثانویه (P-δ) نیز اهمیت پیدا می­کند. در زمان وقوع انفجار در داخل و یا نزدیکی ساختمان­های بتن مسلح ستون­های آن در معرض فشار جانبی ناشی از موج انفجار قرار می­گیرد. در این ستون­ها، که گاهاً بارهای محوری قابل توجهی را تحمل می­کنند، نادیده گرفتن لنگرهای P-δ تحت بارگذاری جانبی انفجار می­تواند ریسک بالایی به همراه داشته باشد. در این مقاله به توصیف روشی ساده برای درنظرگرفتن پاسخ P-δ و هم­چنین اثرات نرخ کرنش (که در بارگذاری­های دینامیکی شدید بسیار اهمیت پیدا می­کند) در تحلیل SDOF  ستون­های بتن مسلح تحت اثر همزمان بار محوری فشاری و بار جانبی ناشی از انفجار پرداخته شده است. پاسخ­های حاصل از روش SDOF با تحلیل اجزای محدود با استفاده از نرم­افزار LS-DYNA مقایسه می­شود. در اینجا، در طی مراحل حل معادلات حرکت سیستم SDOF  لنگرهای ثانویه به روش بار جانبی معادل و اثرات نرخ کرنش به صورت ضرایب افزایش دینامیکی وارد محاسبات شده است. مطابق با نتایج حاصل روش معرفی شده مطابقت خوبی با نتایج به دست آمده از نرم­افزار اجزای محدود دارد. به طورکلی، نتایج حاصل از روش SDOF معرفی شده محافظه کارانه است و برای اهداف طراحی و ارزیابی اولیه ستون­های بتن مسلح تحت انفجار روش مناسبی است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of RC columns’ response under the effect of lateral blast loading by SDOF method and comparison with FEM

نویسندگان [English]

  • Mohammad Esmaeil Nia Omran 1
  • Somayeh Mollaei 2
1 Assistant professor, Department of Civil Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 PhD student, Department of Civil Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

In most of the structural blast-resistant designs and analysis single degree of freedom (SDOF) method is used. Generally, for this method flexural response of the structural members is considered but in axial loaded members, secondary moments (P-δ effects) are also very important. In the case of columns of building structures, which mostly bear significant axial loads, ignoring P-δ effects under lateral blast loading can be very risky. This paper describes a simple way for taking into account P-δ effects and also the effects of high strain rates (which is very important in severe dynamic loading) in SDOF analysis of reinforced concrete columns under simultaneous axial load and lateral blast loading. The resulting responses are compared with explicit finite element analysis using LS-DYNA hydro-code. Proposed SDOF equation of motion is numerically calculated and secondary moment and high strain rate effects are included within the calculation procedure. Secondary moments due to P-δ effects have been considered as equivalent lateral load and strain effects are introduced to the model by dynamic increasing factors for concrete and steel materials. Based on the main results, estimated response of RC column under blast loading using SDOF method has acceptable accuracy compared to LS-DYNA analysis results.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • SDOF method
  • axial force
  • Blast Loads
  • RC Column
  • LS-DYNA software
[1]             US Department of Army, the Navy and Air Force. (1990). The Design of Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions, TM 5-1300. Washington DC: NAVFAV P-397. 559-920.
[2]             US Department of Defense (DOD). (2008). Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions, UFC 3-340-02, Washington DC: NAVFAC P-397. 583-1000.
[3]             ASCE. (1997). Design of blast resistant buildings in petrochemical facilities. Reston VA: ASCE. 85-99.
[4]             PDC-TR 08-02. (2008). Comparison of Calculated Single-Degree-of-Freedom Response to Blast Test Data. US Army Corps of Engineers, PDC. 1-35.
[5]             Quek, J. and Ow, MC. (2013). SDOF Analysis of Protective Hardening Design for Reinforced Concrete Columns using Fiber Reinforced Polymer Wrap. In: 4th Asia-Pacific Conference on FRP in Structures (APFIS). Melbourne:  International Institute for FRP in Construction, paper115.
[6]             Stochino, F. and Carta, G. (2014). SDOF Models for Reinforced Concrete Beams under Impulsive Loads Accounting for Strain Rate Effects. Nuc Eng Desig, 276 (1), 74–86. 
[7]             Nassr, A.A., Razaqpur, A.G., Tait, M.J., Campidelli, M. and Foo, S. (2012). Single and Multi Degree of Freedom Analysis of Steel Beams under Blast Loading. Nuclear Eng. Design. 242(1), 63-77.
[8]             Dragos, J. and Wu, C. (2014). Single-Degree-of-Freedom Approach to Incorporate Axial Load Effects on Pressure Impulse Curves for Steel Columns. J. Eng. Mech., 10.1061/ (ASCE) EM.1943-7889.0000818, 04014098.
[9]             Morison, C.M. (2006). Dynamic Response of Walls and Slabs by Single-Degree-Of-Freedom Analysis-A Critical Review and Revision. Int. J. Imp. Eng., 32(1), 1214–1247.
[10]         Oswald, C.J. (2010).  of Response from Combined Axial and Blast Loads Calculated with SDOF and Finite Element Methods. In: DDESB Explosive Safety Seminar, Portland, Oregon. 1-17.
[11]         Andersson, S. and Karlsson, H. (2012).  Structural Response of Reinforced Concrete Beams Subjected to Explosions. Master Thesis, Chalmers University of Technology, Goteborg, Sweden.
[12]         PDC-TR 06-01 Rev 1. (2008). Methodology Manual for the Single-Degree-of-Freedom Blast Effects Design Spreadsheets (SBEDS). US Army Corps of Engineers, PDC. 1-35.
[13]         Cormie, D. and Arkinstall, M. (2012). SDOF Isn’t Dead – The Role of Single Degree of Freedom Analysis in the Design of Columns against Close-in Blast. In: Proceedings of Structures Congress 2012 (ASCE). 114-125.
[14]         Oswald, C. and Bazan M. (2014). Comparison of SDOF Analysis Results to Test Data for Different Types of Blast Loaded Components. In: Proceeding of Structures Congress 2014, Boston, Massachusetts. 117-130.
[15]         Fu, H., Erki, M. and Seckin, M. (1991). Review of Effects of Loading Rate on Reinforced Concrete. J Struct Eng 1991; 117(12). 3660-3679.
[16]         Schuler,  H., Mayrhofer,  C. and Thoma, K. (2006). Spall Experiments for the Measurement of the Tensile Strength and Fracture Energy of Concrete at High Strain Rates. Int J Impact Eng. 32(10). 1635-1650.
[17]         Nassr, A.A., Razaqpur, A.G. and Tait, M.J. (2013). Campidelli M, Foo S. Strength and Stability of Steel Beam Columns under Blast Load.  Int J Imp Eng. 55(1). 34-48.
[18]         Mazzoni, S., McKenna, F. et al. (2006). OpenSees Command Language Manual. Berkeley: University of California. 1- 465.
[19]         Livermore Software Technology Corporation -LSTC. (2015). LS-DYNA Theory Manual. California: Livermore Software Technology Corporation. 1-862.
[20]         Timoshenko, S.P. and Gere, J.M. (1963). Theory of Elastic Stability. 2nd ed. New York: McGraw-Hill. 541.  
[21]         Biggs, J.M. (1964). Introduction to Structural Dynamics. New York: McGraw-Hill. 34-84.  
[22]         Baker, W.E., Cox, P.A., Westine, P.S., Kulesz, J.J. and Strehlow R.A. (1983). Explosion Hazards and Evaluation. New York: Elsevier Scientific. 292-350.
[23]         Izadifard,  R.A., Mollaei, S. and Omran, M.E.N. (2016). Preparing Pressure-Impulse Diagrams for Reinforced Concrete Columns with Constant Axial Load using Single Degree of Freedom Approach. Int J Adv Technol. 7: 173. 2-6.
[24]         Cowper, G.R. and Symonds, P.S. (1958). Strain Hardening and Strain Rate Effects in the Impact Loading of Cantilever Beams. Providence:  Brown University, Applied Mathematics Report.  p 28.  
[25]         Malvar, L.J. and Crawford, J.E. (1998). Dynamic Increase Factors for Concrete. In: 28th DDESB Seminar. Orlando: DoD Explosives Safety Board. 5-7.
[26]         Ožbolt, J. and Sharma, A. (2011). Numerical Simulation of Reinforced Concrete Beams with Different Shear Reinforcements under Dynamic Impact Loads. Int J Impact, Vol. 38(12).  940-950.  
[27]         Krauthammer,  T., Shanaa, H.M. and Assadi, A. (1994). Response of Structural Concrete Elements to Severe Impulsive Loads. Computers Structures, Vol. 53(1).  119-130. 
[28]         Razaqpur, G., Mekky, W. and Foo, S. (2009). Fundamental Concepts in Blast Resistance Evaluation of Structures. Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 36(8).  1292-1304.  
[29]         Low, H.Y. and Hao, H. (2001). Reliability Analysis of Reinforced Concrete Slabs under Explosive Loading. Struct Saf, Vol. 23(2). 157-178. 
[30]         Malvar, L.J. and Crawford, J.E. (1998). Dynamic Increase Factors for Steel Reinforcing Bars. In: 28th DDESB Seminar. Orland: DoD Explosives Safety Board. 3-4. 
[31]         Federal Institute of Technology. (2010). Model Code 2010, First Complete Draft, Volume1: fib Bulletin 55. Lausanne: fib. 153-156.
[32]         Fib Fédération Internationale du béton. (2013). Code-type models for concrete behavior: State-of-the-art Report.   Lausanne: fib.  34-50.
[33]           دفتر مقررات ملی ساختمان (1388). پیش­نویس مبحث21 مقررات ملی ساختمان: پدافند غیرعامل.  نشر توسعه ایران. 82-83.   
[34]         Izadifard, R.A., Nourizadeh, A. and Shamshirgar, A. (2012).  A Material Model for Static and Dynamic Nonlinear Finite Element Modeling of  Reinforced Concrete Elements. In:  4th International Conference on Seismic Retrofitting. Tabriz. 8-9.
[35]         ACI 318 Committee. (2011). Building code requirements for structural concrete and Commentary (318-11). Farmington Hills: American Concrete Institute. 153-157.
[36]         Bao, X. and Li, B. (2010). Residual Strength of Blast Damaged Reinforced Concrete Columns. Int J Imp Eng; 37(3).  295-308. 
[37]         Wu, K.C., Li, B. and Tsai, K.C. (2011). Residual Axial Compression Capacity of Localized Blast-Damaged RC Columns. Int J Imp Eng; 38(1).  29-40.   
[38]         Livermore Software Technology Corporation (LSTC). (2015). LS-DYNA Keyword User’s Manual, Volume 1. California: Livermore Software Technology Corporation.
[39]         Livermore Software Technology Corporation (LSTC). (2015). LS-DYNA Keyword User’s Manual, Volume 2: Material Models.  California: Livermore Software Technology Corporation. (2015). 
[40]         Brode ,H.L. (1955). Numerical Solutions of Spherical Blast Waves. J Appl Phys; 26(6). 766-775.
[41]         Park, P. and Paulay, T. (1975). Reinforced Concrete Structures. New York: John Wiley & Sons.  26-45.  
[42]         Mazzoni, S. and McKenna, F. (2006). Concrete01 Material-Zero Tensile Strength. Available at: http://opensees.berkeley.edu/OpenSees/manuals/usermanual/164.html.